Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2020/2021 privítala 234 žiakov. Vyučovanie prebieha v troch odboroch. Hudobný odbor so 107 žiakmi, výtvarný odbor  s  98 žiakmi a tanečný odbor s 29 žiakmi. Školský rok sme začali s nádejou, že prezenčná výučba bude trvať celých desať mesiacov. Realita je však úplne iná. Opäť nás pribrzdila pandémia, ktorá zatvorila školu. Pedagógovia začali znova  učiť svojich žiakov prostredníctvom diaľkovej výučby. Využívajú elektronické aplikácie, ktoré im umožňujú aj naďalej umelecky vzdelávať žiakov. Napriek nepriaznivej situácii, sa školy, ktoré už roky organizujú súťaže, rozhodli prejsť na formu súťaže prostredníctvom nahrávok. Takto  netypicky sa uskutočnil aj Levický hudobný festival. Odborná porota hodnotila  domáce videá žiakov. Zúčastnilo sa 43 žiakov zo ZUŠ Pála Kadosu Levice, ZUŠ Šahy, ZUŠ Tlmače, ZUŠ Franza Schuberta Želiezovce a ZUŠ Vráble. Odborná porota v zložení: Mgr. art. Horváth Diana,  Mészáros György, DiS. art. a Norbert Pompa, DiS. art. mala náročnú úlohu, najmä v tom, že sa spolu nestretli a nemohli konzultovať súťažné výkony. Našich žiakov ohodnotili nasledovne. V  II. kategórii, v hre na klavíri, z klavírnej triedy pani učiteľky Nikoly Jakubíkovej, sme mali žiačku Lianu Mezeiovú, ktorá sa umiestnila v bronzovom  pásme. V III. kategórii nás Marek Uhnák reprezentoval v hre na akordeóne, z triedy pani riaditeľky Renáty Godovej. Získal zlaté pásmo a mimoriadnu cenu za technicky najlepšie zvládnuté skladby. V hre na klavíri, z  triedy  pani učiteľky Frederiky Uhnákovej, získal Marek Uhnák strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme.

Koncert

 V súčasnej zložitej situácii sa chcem  poďakovať pedagógom, žiakom, rodičom za ich snahu, trpezlivosť, vzájomnú spoluprácu pri vzdelávaní detí dištančnou formou. Pevne verím, že sa čoskoro stretneme na vyučovaní v priestoroch našej školy.

Mgr. Renáta Godová riaditeľka školy