Mesiac máj je už tradične mesiacom súťaží. Pedagógovia a žiaci našej školy sa do mnohých zapájajú a získavajú ocenenia.
Súkromná základná umelecká škola Jánoš Ružomberok v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom usporiadala 1. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky „HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM“ Marek Uhnák, Andrej Hamara. Obidvaja chlapci získali ocenenie v zlatom pásme. Na súťaž ich pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.
Školská detská cimbalová hudba – Zuškáčik sa zúčastnila krajskej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, kde získali umiestnenie v striebornom pásme s postupom do celoštátneho kola. V kategórii sólisti inštrumentalisti, akordeonista Marek Uhnák získal zlaté pásmo. Na súťaž ich pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.
Marek Uhnák na akordeónovej v Novej Bani získal 1. miesto, na celoslovenskej akordeónovej súťaži v Lipanoch – strieborné pásmo.

Levický hudobný festival sa uskutočnil 3. mája 2018

Hlavným cieľom súťažnej prehliadky bola motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabádala žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom bola aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Marek Uhnák a Andrej Hamara umiestnili v zlatom pásme a získali cenu poroty. Daniel Herc z klavírnej triedy pani učiteľky Ildikó Kovácsovej získal bronzové pásmo.

Marek Uhnák a Andrej Hamara, riaditeľka ZUŠ Mgr. Renáta Godová, Frederika Uhnáková, učiteľka klavírnej triedy

Z akordeónovej triedy pani riaditeľky Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v II.kategórii získal zlaté pásmo.
Z husľovej triedy pána učiteľa Jakuba Chlepku sa predstavili Adriana Kupčová – bronzové pásmo, Lívia Vozárová – zlaté pásmo.
Michal Kabát z dychovej triedy p. uč. Aleša Kristiníka získal zlaté pásmo a zároveň bol víťazom vo svojej kategórii.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia od 21.05.2018 do 04.6.2018 v priestoroch školy v čase od 13.00 -17.00 hod.

Renata Godová