Podobne ako v iných spoločenských organizáciách v meste, aj v našom Miestnom odbore sa pomaly rozbieha činnosť. Na zasadnutí Okresnej rady MS v DMS Levice sa 9. marca zúčastnila Daniela Mikušová, podpreds. MO MS Tlmače.

19. mája sa v KD v dolných Tlmačoch uskutočnilo zasadnutie výboru Miestneho odboru Matice slovenskej. Po zhodnotení plnenia úloh v pandemickom roku 2021 prerokovali zameranie MO v roku 2022. V mesiaci apríl bola zaktualizovaná matričná kniha a odvedený príspevok 0,50 € do členského fondu MS. Zabezpečili sme inštaláciu dvoch informačných tabúľ: IT Slovanské hradisko HRÁDZE – FESTUNOK – na Festunku a IT SLOVENSKÁ BRÁNA – pri jazierku na Hrone.

Členovia MO MS Tlmače v Rimavskej Sobote na prehliadke aleji slovenských dejateľov

V nedeľu 22.mája sa členovia MO MS zúčastnili na službách božích v evanjelickom kostole v Leviciach, ktoré boli tematicky zamerané na 200. výročie narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa. Po službách božích návšteva hrobu syna Janka Kráľa Vladimíra Všeslava Kráľa na levickom cintoríne. Venček k hrobu položili zborový farár ThDr. Martin Riecky a riad. DMS Levice Miroslav Považan. V nedeľu 29.mája sa uskutočnila folklórna prehliadka detí MŠ Tekovské koliesko v SD na Lipníku.

V sobotu 11. júna sa členovia MO zúčastnili na výlete organizovanom MO MS Levice „Po stopách slovenských dejateľov v Malohonte“. V Rimavskej Sobote si pozreli Alej slovenských dejateľov, o vytvorenie ktorej sa zaslúžil MUDr. Peter Dragijský. Ďalej navštívili obec Kraskovo a hrob Augusta Horislava Škultétyho, pamätnú izbu Ivana Kraska v Lukovišti a pamätnú izbu Pavla Dobšinského v Driečanoch.

Členovia MO MS Tlmače a Levice pri hrobe Pavla Dobšinského v Drienčanoch

PRIPRAVOVANÉ AKCIE:
– 5. 7. Cyrilo‑metodská slávnosť, liturgia v kostole n a Lipníku, vychádzka k Slovenskému dvojkrížu na Festunku, príhovor predsedu MO MS, vystúpenie spevokolu
– 17. 7. Národný výstup na Sitno. Autobusový zájazd. Odchod z Tlmáč o 08,00 hod.
– 27.–28. 8. Tlmačská grámora, folklórny festival Regiónu Tekov.
– September: Výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch

Mgr. Július Žúbor