V piatok 4. júna  2021 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Tlmačoch uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch, v poradí tridsiate od obnovujúceho  Valného zhromaždenia 18. apríla 1991.

Hosťami boli Mgr. Marek Hanuska, prvý podpredseda Matice slovenskej pre členskú základňu a agendu výboru i predsedníctva Matice slovenskej a Mgr. Miroslav Považan,  riaditeľ Domu Matice slovenskej Levice.

V pracovnej časti Mgr. Július Žúbor, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch (MO MS) v chronologickom slede zhodnotil činnosť MO v uplynulom volebnom období 2017-2020. Zvlášť vyzdvihol  účasť na okresných, regionálnych a celoštátnych akciách, ktoré boli organizované práve Maticou slovenskou. Z dôvodu pandémie sa väčšina plánovaných akcií v prvom polroku kalendárneho roka 2020 neudiala a tak sa spomenuli akcie uskutočnené v druhom polroku. V mesiaci júl 2020 to bol autobusový zájazd s cieľom Národného výstupu na Sitno a Cyrilo-metodská slávnosť. Pri dvojkríži mal príhovor predseda MO MS (aj k 10. výročiu odhalenia kresťanského dvojramenného kríža s pamätnou tabuľou  v Tlmačoch dňa 9. júna 2010). V auguste sa členovia MO MS zúčastnili  spomienkovej slávnosti k 76. výročiu SNP. V októbri bola obsahovo spracovaná a vyhotovená Informačná tabuľa s témou: Slovanské hradisko Hrádze – Festunok.

Po správe o hospodárení a správe Dozorného výboru boli členovia MO MS oboznámení s návrhom činnosti v rokoch 2021 až 2025.  Program Valného zhromaždenia MO MS pokračoval voľbou predsedu a výboru MO MS, návrhom kandidátov do orgánov MS a schválením delegáta a náhradníka na Valné zhromaždenie MS v októbri 2021.

Výbor MO MS bude v nasledujúcom období pracovať v zložení:  predseda  –  Mgr. Július Žúbor, podpredseda  – Daniela Mikušová,  tajomníčka – Gabriela Michníková, predseda DV –  PaedDr. Eva Zuzčáková,  pokladník –  Mgr. Anna Števková, členovia výboru –  Božena Lacková, Daniela Vidanová,  Mária Kováčová, Eva Ďurčaťová, Viktor Brumlovský a  Stanislav Titurus.

Nakoľko folklór je súčasťou krásnej slovenskej kultúry, v úvode slávnostnej  časti  vystúpili v krátkom programe speváčky Folklórneho súboru Vatra Emma Fábryová a Dominika Herczegová.  Spevom ľudových piesní navodili atmosféru kultúrneho krásna, ktoré zahrialo nejedno srdce. Vatrácke piesne venované Ing. Jánovi Urbanovi, tanečníkovi a choreografovi FS Vatra, vyjadrovali poďakovanie a obdiv, ktorý k nemu celý súbor za dlhoročné vedenie a tvrdú prácu nepochybne pociťuje. Folklórny súbor Vatra bol zároveň kolektívnym členom a súčasťou akcií MO MS, v roku 2002 obohatil kultúrnou vložkou aj Národný výstup na Sitno.

Po krátkom kultúrnom programe odovzdal Mgr. Marek Hanuska Striebornú cenu  Matice slovenskej  jubilantovi  Ing. Jánovi Urbanovi pri príležitosti životného jubilea 80. rokov, za zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov. Pri príležitosti životného jubilea 70. rokov bol ďalším oceneným jubilant Mgr. Július Žúbor, predseda MO MS Tlmače od roku 1991, ktorému odovzdal Mimoriadnu cenu Matice slovenskej za obetavú činnosť vo vedení Miestneho odboru Matice slovenskej.  K blahoželaniu sa pripojil Mgr. Miroslav Považan, ktorý im poďakoval za dlhoročnú obetavú matičnú prácu pre región a okres Levice.

V diskusii  vystúpil Mgr. Marek Hanuska, ktorý ocenil úprimný vzťah členov MO MS k našej vlasti i účasť členov odboru na celoštátnych akciách organizovaných MS. Zvýraznil zameranie roka 2021 ako roka Alexandra Dubčeka a dodal, že v Uhrovci pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia pripravujú celoštátne oslavy. Prítomných pozval na slávnosť 160. výročia Memorandového zhromaždenia v Martine, ktorá sa koná dňa 7. júna 2021. Diskutujúcich zaujímalo ako je to s Národným cintorínom. Podľa Mgr. Hanusku sa návrh nateraz zastavil. Uvažuje sa o názve „štátne cintoríny“. Mgr. Miroslav Považan informoval prítomných o jubilejnom Národnom výstupe na Sitno. Diskutujúci poukázali na skutočnosť, že dnešná doba  národným a vlasteneckým princípom nepraje. Taktiež živo diskutovali o živote v meste a vyzdvihli aktivity mesta v oblasti životného prostredia.

Z pripravovaných podujatí organizovaných MO MS Tlmače a DMS Levice v lete 2021 spomenieme: v mesiaci jún 2021 – betónovanie pätiek a osadenie konštrukcie na Informačnú tabuľu  (IT HRÁDZE-FESTUNOK), náter Slovenského dvojkríža a jeho oprava. Dňa 5.7. sa bude konať Cyrilo-metodská slávnosť a 18.7. sa zúčastníme Národného výstupu na Sitno. Na akcie ste srdečne pozvaní.

Mgr. Július Žúbor, Emma Fábryová