Stredná odborná škola technická (v Tlmačoch už 65 rokov vychováva odborníkov strojárskych a elektrotechnických profesií. Pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Škola spolupracuje s mnohými zamestnávateľmi regiónu, u ktorých majú žiaci končiacich ročníkov možnosť vykonávať odbornú prax. V súčasnosti je najvýznamnejším partnerom školy v odbornom vzdelávaní spoločnosť ZF Slovakia a. s. Levice. V jej priestoroch je pre študentov školy zriadené aj moderné cvičné pracovisko. Od tohto školského roku vstúpila SOŠ technická v Tlmačoch so spoločnosťou ZF Slovakia a. s. Levice do systému duálneho vzdelávania. 19 žiakov prvých ročníkov študijných odborov mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení podpísalo učebné zmluvy. Najväčšou výhodou týchto zmlúv je istota zamestnania po ukončení štúdia. Firma ZF Slovakia a. s.. však žiakom aj počas celého štúdia poskytuje rôzne benefity. Patrí k nim príspevok na stravu, pracovné oblečenia a obuv a odmena za produktívnu prácu. Mesačné podnikové štipendiá sa stali pre študentov motiváciou k dosahovaniu lepších študijných výsledkov a dochádzky do školy. Ich výška sa pohybuje od 40 € v prvom ročníku do 100 € v štvrtom ročníku. Odborný výcvik vykonávajú prváci v priestoroch školských dielní, kde sa oboznamujú s ručným spracovaním kovov, spájkovaním a prácou na klasických obrábacích a elektrotechnických zariadeniach. Vo vyšších ročníkoch majú žiaci v duálnom vzdelávaní prax priamo u budúceho zamestnávateľa ZF Slovakia a. s. Levice. Na cvičnom pracovisku a v prevádzkach podniku sa oboznámia s výrobou a strojovým parkom, ktorý využíva ich budúci zamestnávateľ. Po zaradení do pracovného procesu týchto študentov nie je potrebné zaúčať odborným činnostiam pre potreby firmy. Absolventi, ktorí sa pripravujú na povolanie duálnou formou vzdelávania majú vyššiu šancu pre svoj kariérny postup. Nielen prváci, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania majú možnosť získať finančné príspevky od spoločnosti ZF Slovakia a. s. Levice. Štipendijný program ponúka firma aj pre študentov tretích a štvrtých ročníkov. Žiakom vybraných odborov poskytuje na základe dosahovaného študijného priemeru motivačné štipendiá do výšky 80 € mesačne. Aj takýmto spôsobom sa zamestnávatelia v regióne snažia pritiahnuť mladých ľudí k štúdiu technických odborov. Napriek tomu, že zamestnanosť absolventov technických smerov je takmer 100%, nie sú strojárske profesie medzi žiakmi základných škôl príliš populárne. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa snaží formou rôznych aktivít priblížiť mladším žiakom náplň štúdia techniky. Počas súťaže Nádejný technik a v priebehu Dňa otvorených dverí sa mali možnosť súťažiaci a návštevníci oboznámiť so spektrom odborných predmetov, prezrieť si odborné učebne a dielne a vyskúšať si niektoré činnosti. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch je realizátorom mnohých projektov. Prostredníctvom nich získava prostriedky na technické a softvérové vybavenie odborných učební a dielní. Zaobstaranie modernejších didaktických pomôcok a inováciu vzdelávacích materiálov umožnil napríklad aj projekt z Operačného programu Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú. Z programu Erasmus+ škola získava granty na realizáciu odborných stáží študentov v zahraničí. V minulom školskom roku sa dvojtýždňových mobilít v Českej republike zúčastnilo 31 žiakov. Pobyty v Prahe a v Brne, kde študenti získali nové odborné zručnosti a spoznávali krásy týchto historických miest tiež umožňujú zatraktívniť štúdium techniky v SOŠT v Tlmačoch. O vzdelávanie v technických odboroch bol doteraz medzi dievčatami len ojedinelý záujem. Tento školský rok však nastúpilo na štúdium do strojárskych odborov 7 dievčat. Nemajú problém sa adaptovať ani počas praktického vyučovania. Snáď sa počty týchto dievčat rozšíria a v budúcom školskom roku privítame okrem chlapcov medzi nami aj ďalšie odvážne prváčky.

Mgr.Mária Medzihradská