Zdalo by sa, že sa tento školský rok 2016/2017 začal iba nedávno a nechce sa nám veriť, že už pomaly ubehol celý školský rok.
MŠ aj tento školský rok ponúkla pre deti krúžkovú činnosť, to zn. nadštandardy v MŠ a to: saunovanie, plávanie v spolupráci s Aquasport Levice, pohybový krúžok zumbu, športový krúžok a výučbu anglického jazyka.
• V septembri ako prvé sa uskutočnili imatrikulácie, netradične v troch triedach: Delfíniky, Myšky a Rybičky. Trieda Rybičiek bola pre tento šk. rok triedou najmladších detí vo veku 2,5-3 roky,
• Október sa niesol v znamení Besiedky so starými rodičmi, Halloween –tekvičkový pochod, Šarkaniády, Deň jablka,
• V novembri sa uskutočnila beseda s policajtom-preventistom, a celá MŠ pracovala na týždni tvorivosti a experimentov,
• December bol prípravou na Mikuláša v MŠ, Vianočné besiedky a oslava sviatkov zimy v DK,
• Január nám doprial veľa snehovej nádielky, takže aktivity, ktoré sme mali naplánované ako: maľovanie do snehu, stavanie snehuliakov a zimné sánkovačky sme si do sýtosti užili.
• Február bol v očakávaní fašiangových karnevalov,
• A prišla jar, mesiac Marec a s ním návšteva knižnice pre príležitosti Mesiaca knihy, beseda so spisovateľkou Mgr. Veronikou Árendášovou, vítali sme jar hodením Moreny do Hrona, oslávili sme taktiež Deň vody,
• V apríli sme sa zapojili do aktivít Dňa Zeme. Táto aktivita vznikla ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Deti vedieme k tomu, že Deň Zeme je viac ako len jeden deň, 22. apríla. Každý deň sa preto snažíme robiť pre nás malé, ale pre Zem veľké veci,
• Tento rok sme pre deti a ich rodičov realizovali ochutnávku nátierok tzv.: Nátierkový deň, kde sa na príprave nátierok podieľali aj samotné deti. V popoludňajších hodinách mali možnosť rodičia spolu so svojimi ratolesťami ochutnať deťmi vyrobené nátierky,
• Poslednou akciou v mesiaci apríl bolo privítanie budúcich škôlkárov, ktorí sa prišli zoznámiť s prostredím MŠ a zahrať medzi najmenšie detičky do triedy Rybičiek a Delfínikov,
• V mesiaci máj tradične oslavujeme Deň matiek, na ktorý deti usilovne nacvičovali program, len aby potešili svoju milovanú mamičku. Akadémia ku Dňu matiek sa realizovala v Spoločenskom dome v Tlmačoch na Lipníku 14. Mája.
A čo nás ešte do konca školského roka čaká?
• Materská škola je spoluorganizátorom prehliadky Malých zdravotníkov- detí predprimárneho veku s cieľom overenia úrovne teoretických vedomostí a praktických schopností v oblasti poskytovania prvej pomoci pri ošetrovaní jednoduchých zranení ako sú odrenina, popálenina a uštipnutie hmyzom. Tento rok sa bude konať 30. Mája.
• Ako po minulé roky aj tento rok sa MŠ zapojí do osvety v oblasti správnej dentálnej hygieny V projekte Dental Alarm, budú naše deti 4 dni školiť zubní dentálni študenti medicíny,
• Pre deti najkrajší deň je Medzinárodný deň detí,kde na deti čaká plno prekvapení a zábavy
• Nesmieme zabudnúť ani na Deň otcov spojený s Dňom rodiny, ktorý oslavujeme v areáli MŠ formou opekačky. Táto oslava je plná zábavy, súťaženia s ockami pre ktorého si deti pripravia aj darček.
• Na záver školského roka nesmieme zabudnúť aj na našich predškolákov, ktorí sa zábavnou formou lúčia so škôlkou spolu s rodičmi a ich učiteľkami. Tento rok nás čaká rozlúčka s triedou Sovičiek a triedou Žirafiek.
Aj v tomto školskom roku ako i po iné roky sa snažíme zveľaďovať školský dvor, nahrádzať a dopĺňať preliezačkami, ktoré spĺňajú parametre a sú certifikované, to znamená, bezpečné pre deti. Tešíme sa, že nám na školskom dvore pribudol drevený vláčik, strunová preliezačka a „Chodník zdravia“, ktorý sme získali zapojením sa do Grantového programu Kooperativy VIENNA INSURANCE GROUP- Bezpečne v komunite – bezpečne doma. Tento grantový program je zameraný na podporu vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Materská škola získala z tohto projektu sumu: 900 €.
Zámerom projektu Materskej školy „Lúčik na ceste za zdravím“ je realizácia zdravotnej výchovy a výchovy k zdravému životnému štýlu, podpora zmysluplného a bezpečného prostredia a rozvoj sebaúcty a sebavedomia detí. K uvedenej výchove bude slúžiť chodník zdravia, ktorý okrem rozvoja zdravotnej výchovy, rozvinie u detí špeciálne zručnosti v oblasti rozvoja hrubej motoriky a zároveň dbá na správne zdržanie tela, správny vývoj klenby chodidiel detí.
Filozofiou našej MŠ je, aby dieťa v materskej škole bolo šťastné a pripravené na život v spoločnosti. Preto našim cieľom je pripraviť deťom také prostredie, aby sa u detí rozvíjali i návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich potenciálu, s dôrazom na podporovanie a rozvíjanie všetkých schopností.Ďalšou kapitolou našej materskej školy je spolupráca s rodičmi.Veľmi oceňujeme rôzne formy pomoci rodičov našej škôlke –materiálna pomoc sponzorov, alebo dobrá spolupráca so zriaďovateľom MÚ Tlmače. Rodičia sa tiež aktívne zúčastňujú všetkých akcií, ktoré materská škola usporadúva.
Naším prianím je, aby v tomto krásnom prostredí našej MŠ vyrástla aj ďalšia generácia detí, ktoré sa budú v našej materskej škole cítiť ako doma a radi sa do nej vracať.

Ing. Oľga Čižmárová, uč. MŠ

Z činnosti materskej školy

Nátierkový deň