Základná umelecká škola v Tlmačoch poskytuje záujmové vzdelávanie deťom  predškolského veku, žiakom základných škôl, študentom stredných škôl, vysokých škôl a dospelým. Svoj talent si môžu rozvíjať v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Po ich absolvovaní  majú možnosť pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni škôl umeleckého zamerania. Štúdium sa realizuje individuálnou a skupinovou formou. Vyučovacie predmety v ZUŠ v rámci jednotlivých odborov rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a tvorivosť. Pedagogický zbor tvorí 13 učiteľov. Žiakom sa venujú nielen v teoretickej a praktickej oblasti, ale pripravujú ich na množstvo koncertov a súťaží.   

 Základnú umeleckú školu v Tlmačoch v tomto školskom roku navštevuje 228 detí. Trinásť pedagógov vyučuje v troch odboroch: hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Hudobný odbor tvoria tieto jednotlivé oddelenia: prípravné štúdium pre hudobný odbor, hra na klavíri, akordeóne, zobcovej flaute,  priečnej flaute, klarinete, saxofóne, cimbale, husliach, violončele,  kontrabase, gitare, keyboarde, výučba spevu, základy ľudovej hudby. Základná umelecká škola zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí z Tlmáč, ale aj blízkeho a zo širšieho okolia. V hudobnom odbore je 100  žiakov, vo výtvarnom odbore  – 100   žiakov, v tanečnom odbore  –   28 žiakov. V tanečnom odbore sa zvýšil počet  detí o 100%,  preto nám MsKS poskytlo priestory v tanečnej sále v kultúrnom dome. Za túto ústretovosť ďakujeme.

V mesiacoch október a november sa konali interné koncerty v koncertnej sále našej školy. V septembri nielen našu školu, ale mesto Tlmače  reprezentovala detská cimbalová hudba Zuškáčik na medzinárodnom folklórnom festivale Takí sme. V mesiaci október, ktorý je aj Mesiacom úcty k starším, žiaci a pedagógovia našej školy pripravili pre jubilantov pekný program, ktorý sa konal v kultúrnom dome.

Dňa 18.decembra 2018 o 16. 30 hod. sa v priestoroch kultúrneho domu bude konať  slávnostný vianočný koncert, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

Renáta Godová

interný koncert žiakov ZUŠ