Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2019/2020 otvorila svoje dvere pre 227 žiakov. Vyučovanie prebieha v troch odboroch.  Hudobný odbor navštevuje 102 žiakov a člení sa na oddelenia. Prvé oddelenie sa zameriava na  prípravné štúdium pre hudobný odbor, hru na klavíri, akordeóne, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, cimbale, husliach, kontrabase, violončele, keyboarde,  ďalšie oddelenie  sa zaoberá vyučovaním spevu a tretie sa venuje základom ľudovej hudby.  Výtvarný odbor  sa zameriava na formou skupinového vyučovania, navštevuje ho 102 detí. Tanečný  odbor  navštevuje 23 detí.

V súčasnosti  pôsobí na ZUŠ V Tlmačoch 15 pedagógov. 

Významnou zložkou výchovno – vzdelávacieho  procesu je hra v ľudovom orchestri. Ľudový súbor založila v roku 2001 učiteľka Frederika Uhnáková a úspešne ho vedie až doteraz. Súbor Zuškáčik sa vo veľkej miere podieľa na reprezentácii školy. Jeho cieľom je pestovať folklórne cítenie, rozvíjať cit pre spoločnú hru. V tomto školskom roku pribudol ľudový spev, ktorý vedie učiteľka Nikola Jakubíková.

V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, deti zo Zuškáčika svojim folklórnym programom pozdravili dôchodcov v Rybníku. V prvej časti hrali a spievali deti z  najmladšieho Zuškáčika a po nich potešili hrou, spevom a tancom žiaci z najstaršieho zoskupenia. Pre jubilantov hrali 11. novembra v spoločenskom dome na Lipníku.

Každý mesiac môžu rodičia vidieť a počuť výkony svojich detí na interných koncertoch, ktoré sa konajú vo vynovenej koncertnej sále.

12. decembra 2019 sa uskutoční Mikulášsky koncert v koncertnej sále školy a 17. decembra 2019 Vianočný koncert v spoločenskom dome na Lipníku. Srdečne Vás pozývame.

Renáta Godová