Základná umelecká škola v Tlmačoch poskytuje záujmové vzdelávanie deťom predškolského veku, žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a vysokých škôl a dospelých. Rozvíjať svoj talent majú možnosť v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni škôl umeleckého zamerania. Štúdium sa realizuje individuálnou a skupinovou formou. Vyučovacie predmety v ZUŠ na jednotlivých odboroch napomáhajú rozvoju emocionálnej inteligencie a tvorivosti. Na škole pôsobí 15 pedagógov. Okrem prípravy detí na koncerty, sa učitelia so svojimi žiakmi zúčastňujú aj súťaží. V školskom roku 2016/2017 sa zapojili do súťažného zápolenia nasledovní pedagógovia a žiaci:

Celoslovenskej prehliadky sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ sa zúčastnili žiaci cimbalovej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej v dňoch 2. a 4. 12. 2016 na ZUŠ J. Kresánka v Bratislave. V I. kategórii nás zastupoval Filip Ernest Hudák, v II.kat. Margaréta Hercová a v III. kat. Nina Ďatková. Všetci získali ocenenie v zlatom pásme.
Dňa 20. 3. 2017 sa družstvo A kategórie v zložení Tatiana Fašková, Marek Uhnák, Lýdia Nováková zúčastnilo celoslovenského kola súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord, ktoré sa konalo v Hnúšti. Naši žiaci podali veľmi dobrý výkon a umiestnili sa na 1. mieste. Po skončení celoslovenského kola sa uskutočnilo aj medzinárodné kolo súťaže, kde družstvo našej školy získalo 2.miesto. Na súťaž ich pripravila pani riaditeľka Renáta Godová.

Dňa 29. 03. 2017 si osobne prevzala ocenenie aj naša kolegyňa, pani učiteľka Frederika Uhnáková z rúk vedúceho odboru školstva Mgr. Milana Galabu. Návrh na ocenenie predložila riaditeľka školy Mgr. Renáta Godová ako morálne ocenenie za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť v umeleckom školstve – hra na klavíri a cimbale, za mimoškolské aktivity, ako aj za úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v umeleckom školstve a za prácu v prospech školy.
Na celoslovenskej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava 2017 v 2. kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme.
V okresnom kole výtvarnej súťaži Vesmír očami detí 2017, pod vedením pani učiteľky Andrey Harmadyovej, získali naši žiaci nasledovné ocenenia:
v IV. kategórii:
1. miesto Lesia Mezeiová
3. miesto Simona Šebová

v V. kategórii :
2. miesto Natália Hlbočanová 3. miesto Veronika Zajková

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Mestské kultúrne stredisko Tlmače organizovalo obvodné kolo dňa 30. 03. 2017. Našu školu reprezentovali žiačky: Paulína Mihálová v II.kategórii – poézia, Alica Michníková v II.kategórii – próza, Paulína Mihálová získala 2.miesto. Žiačky na súťaž pripravil pán učiteľ Roman Mihálka.
ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici organizovala 13. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných odborov základných umeleckých škôl Maľovaná Zuška. Soňa Slížiková pod vedením pani učiteľky Andrey Harmadyovej získala zlaté pásmo v III.kategórii.
Ďalšou súťažou na ktorej sme mali zastúpenie bol Levický hudobný festival. Hlavným cieľom súťažnej prehliadky bola motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabádala žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom bola aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity. Z klavírnej triedy pani učiteľky Renaty Trungelovej sa v I. kategórii Liana Mezeiová umiestnila v zlatom pásme, Bohumil Ivan v striebornom a Soňa Havranová v bronzovom pásme. Z husľovej triedy pani učiteľky Eriky Beňušovej získala v I.kat. Liliana Mičová zlaté pásmo a bola víťazkou vo svojej kategórii. Z akordeónovej triedy pani riaditeľky Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v II.kategórii získal zlaté pásmo a cenu poroty za interpretáciu skladby Variácie na starú pieseň. Tamara Štefanová z klavírnej triedy pani učiteľky Ildikó Kovácsovej získala v II.kat. strieborné pásmo. Gitarovú triedu reprezentoval Oliver Potocký pod vedením pána učiteľa Juraja Kráľa. Umiestnil sa v bronzovom pásme. Na II.ročníku Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky reprezentoval našu školu Marek Uhnákzlaté pásmo a víťaz II.kategórie. Na súťaž ho pripravila pani riaditeľka Renáta Godová.
Srdečne blahoželáme žiakom a pedagógom a ďakujeme im za reprezentáciu ako školy, tak i mesta Tlmače.

ZUŠ Tlmače