Predškolský vek je dôležitým obdobím v živote človeka. Vytvárajú sa tu základy pre ďalšie obdobia. V materskej škole, kto-rá je partnerom rodiny, sa rozvíja osobnosť dieťaťa v podmienkach skupiny vrstovníkov v celej šírke. Je to obdobie výrazného rozvoja kognitívnej a intelektovej úrovne, perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej úrovne dieťa-ťa. Človek neprichádza na svet s hotovými vlastnosťami, ale len s určitými predpokladmi, ktoré sa môžu, ale aj nemusia rozvinúť. V priebehu jeho života sa objavuje niečo nové, niečo sa stráca alebo mení svoju podobu. V novom školskom roku 2016/2017 v Materskej škole (ďalej MŠ) Lúčik sú deti rozdelené do piatich tried a z toho sú dve triedy najmenších detí. 6. októbra sme slávnostnou imatrikuláciou prijali nové deti do materskej školy pasovaním škôlkárov do triedy Delfínikov a triedy Rybičiek Pre tých najmenších čakalo množstvo nových vecí, noví kamaráti, pani učiteľky, pekné upravené triedy a zaujímavé hračky. Pasovanie tých najmenších za plnohodnotných škôlkárov má u nás už dlhoročnú tradíciu a vždy je milým spestrením každodennosti. “Veľa šťastia v materskej škole, naši škôlkári“.

Mgr. Jarmila Fazekašová, zástupkyňa riad. MŠ