Materská škola v Tlmačoch na Lipníku svojou bohatou ponukou činností a aktivít organizovaných pre deti pozitívne vplýva a pôsobí na ich všestranný globálny rozvoj. V rôznom čase a v rôznom prostredí deťom prináša zaujímavú ponuku pre sebarealizáciu na základe vlastných potrieb a záujmov. V týchto rozmanitých činnostiach si deti rozvíjajú svoje prednosti, nadanie, zručnosti, schopnosti, postoje, ale aj hodnoty. Ich rodičom dáva záruku, že o ich dieťa sa starajú odborníci, profesionáli, facilitátori, ktorí svoju prácu vykonávajú kvalitne a zodpovedne s láskou k svojim zvereným deťom. Je vrcholne pravdivý výrok skúsenej odborníčky Trubíniovej,: „sme po celý život takí, akými nás urobila výchova v detskom veku.“ Podmienky našej školy a regiónu nám ponúkajú na výchovu a vzdelávanie aj nádhernú okolitú prírodu, zapojenie sa do miestnej kultúry, tradícií a zvykov. Plán práce školy realizujeme s orientáciou na environmentálnu a kultúrnu oblasť s rešpektovaním individuality detskej osobnosti, podmienok školy a regiónu. Na prehlbovanie environmentálneho cítenia a environmentálnej kultúry využijeme okolitú prírodu (lesy, lúky, polia, záhrady). Zároveň využijeme možnosť ovplyvňovať miestnu kultúru, tunajšie obyčaje a tradície prezentáciou kultúrnych programov a činnosti MŠ na verejnosti. Materská škola obohacuje kultúrny život mesta, podporuje zdravý vývoj miestnej detskej populácie, rozširuje myšlienky podpory zdravia aj širšie spoločenstvo, pôsobí aj ako zjednocujúci a stabilizačný prvok pre obyvateľstvo daného územia. Materská škola vždy participovala na živote mesta, na území ktorej sa nachádzala.

Klíma a kultúra školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj deti v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. V súčasnosti školu navštevuje 77 detí od 3 do 6 rokov. Počas školského roka realizujeme s deťmi rôzne edukačné projekty: Prechádzka ku dvojkrížu v Tlmačoch, imatrikulácie nových škôlkárov, besiedky so starými rodičmi, šarkaniádu, Deň jablka, týždeň tvorivosti a experimentov, tekvičkový pochod, Deň MŠ, besedu s policajtom – preventistom, vítanie Mikuláša, Tlmačské Vianoce, maľovanie do snehu, stavanie snehuliakov, zimné sánkovačky, karneval, návšteva knižnice, jarné práce na dvore, Deň vody, ukážku tradičných remesiel, Zelenú vŕbu, Morenu, Ovocný deň, Deň matiek, Deň rodiny, Malí zdravotníci, Deň detí, Deň otcov, rozlúčkovú slávnosť predškolákov. Silnou stránkou kultúry školy bolo jej zapájanie do mimoškolských aktivít, organizovaním kultúrnych, spoločenských, športových, poznávacích, tvorivých podujatí, ktorými sme výrazne podmienili, spestrili a motivovali výchovu a vzdelávanie detí vo všetkých oblastiach. Nadväzujeme spoluprácu okrem rodiny aj s inštitúciami v meste, s inými MŠ, ZŠ, ZUŠ a spoločnými aktivitami tak upevňujeme vzájomné vzťahy ale aj rozširujeme, obohacujeme a spestrujeme predprimárne vzdelávanie. Realizovali sme ich nie na úkor výchovno-vzdelávacích činností vyplývajúcej z učebných osnov, ale sme ju obohatili, doplnili o nové zážitky, poznatky a skúsenosti. Partnersky vzťah učiteľa k dieťaťu, snaha chápať, chrániť ho, radiť a pomáhať mu, príjemne esteticky upravené prostredie boli určujúcim momentom celkovej príjemnej atmosféry výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Roky detstva v nás zanechávajú hlboký dojem. Práve v tomto období sa formujú základy osobnosti“. J. A. Arkin

Materská škola je pre život každého človeka nenahraditeľná, potrebná a dôležitá pre každého človeka práve na začiatku jeho života, kedy sa dieťa formuje ako osobnosť. Svojim pestrým a zaujímavým programom, vypracovanými rôznymi projektmi, vypracovanými v školskom vzdelávacom programe, ponúka deťom prežiť v súčasnej, pre dospelých tak uponáhľanej dobe, nádherné a nezabudnuteľné chvíle. Tie prežíva vďaka svojim erudovaným pedagógom s veľkým srdcom v čarovnom, podnetnom, estetickom prostredí. V prostredí plnom prekvapení, spontánnych či edukačných hier, edukačných aktivít i zaujímavých plánovaných činností. Učiteľ ako profesionál a facilitátor svojim odborným prístupom v špeciálnom prostredí materskej školy vytvára a zabezpečuje deťom pozitívny individuálny globálny rozvoj. Na základe dlhoročných skúseností z praxe môžem konštatovať, že známe myšlienky americkej spisovateľky Dorothy Law Nolte „deti sa učia tomu, s čím žijú“ svoj významný obsah potvrdzujú. Význam materskej školy, ktorá spĺňa všetky ciele stanovené výchovno-vzdelávacím programom v minulosti aj dnes je nenahraditeľná. Prostredníctvom nich sa na elementárnej úrovni v materskej škole samozrejme plnia a tvorivo uplatňujú aj princípy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré ponúka súčasná doba. Materská škola, ako prvý článok a teraz aj súčasť školskej sústavy, cieľavedome plní ciele inštitucionálnej predškolskej výchovy stanovené Štátnym vzdelávacím programom– predprimárne vzdelávanie. Vzájomným pôsobením učiteľa a dieťaťa, za účasti mnohých, rozdielnych, starších i mladších rovesníkov a kamarátov, prežíva dieťaťa v materskej škole dni plné lásky, radosti, šťastia, pokoja, pohody, na ktoré bude celý život spomínať.

Mgr. Jarmila Fazekašová, zástup. riad. MŠ