Výročná schôdza MO MS Tlmače

Vo štvrtok 24. mája sa  v zasadačke MsÚ Tlmače uskutočnila výročná schôdza Miestneho odboru MS Tlmače. V kultúrnej časti vystúpila spevácka skupina PO-KU-S so scénickým programom tematicky zameranom na  významné výročia Slovenskej republiky  v roku 2018. Hovorené slovo dopĺňal spev piesní a úryvky básní. Po nich vystúpili úspešné recitátorky žiačky ZŠ – Aneta Daniela Vrtíková (Šaliansky Maťko) a jej staršia sestra Timea Vrtíková (Hviezdoslavov Kubín). V pracovnej časti zhodnotil predseda MO MS v chronologickom slede  činnosť MO MS v uplynulom roku 2017, zvlášť vyzdvihol  účasť na akciách organizovaných DMS Levice. Po správe o hospodárení a správe Dozorného výboru boli členovia MO oboznámení s návrhom činnosti v roku 2018.

Akcie v najbližšom období:

27. 5. Čriepky 2018 – prehliadka DFS zo ZŠ,  Spoločenský dom Tlmače,

16. 6. Folklórne slávnosti Myjava, zájazd organizuje DMS Levice                                                          

5. 7,  Cyrilo-metodská slávnosť– Festunok Tlmače,

15. 7. Národný výstup na Sitno, účasť  s MO MS Rybník,  

4. 8. Deň Matice slovenskej v Martine, 155. výročie vzniku MS, zájazd DMS Levice                                                          

24.- 26. 8. 2018  Folklórne slávnosti  Tlmačská grámora, účasť a  spolupráca pri organizácii 

1.9. Výstup na Pustý hrad,

V diskusii vystúpil riaditeľ DMS v Leviciach Mgr. Miroslav Považan. Členom MO MS poďakoval za účasť a  speváckej skupine PO-KU-S za predvedený  program  na matičných podujatiach. Diskutujúci poukázali na  pokles  členskej základne, na malý záujem mládeže o matičnú činnosť, vyzdvihnutá bola spolupráca s mestom a spoločenskými organizáciami.

juzu

Vystúpenie speváckej skupiny PO-KU-S na výročnej schôdzi MO MS Tlmače