Umenie je súčasťou nášho každodenného života, pôsobí na citovú a estetickú stránku našej osobnosti. Umenie povznáša, inšpiruje, otvára nám nové obzory.

ZUŠ v Tlmačoch poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Hudobný odbor, kde sa deti učia hrať na klavíri a na keyboarde, vedú triedni učitelia: Frederika Uhnáková, Nikola Lebocová, Norbert Pompa, zobcovu a priečnu flautu učí Mária Bérešová, hru na klarinete a saxofóne Aleš Kristiník, hru na cimbale Alex Danihel. Zo strunových nástrojov si deti môžu vybrať hru na husle, ktorú vedie Alexander Szollosi, violončelo, kontrabas učí Michal Mikuláš a hru na klasickej gitare učí Juraj Kráľ. Žiaci u nás môžu získať schopnosti a rozšíriť si svoje znalosti aj v oblasti hry na akordeóne, ktorú učí Renáta Godová, spev vyučuje Zuzana Molnárová. Súčasťou vzdelávania je i štúdium hudobnej náuky.

Výtvarný odbor vedie pani učiteľka Andrea Harmadyová, ktorá má zo skupinových odborov najviac žiakov. V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú v predmetoch kresba, maľba, grafika a modelovanie.

Tanečníci sa zameriavajú na klasický, ľudový i moderný tanec. V tomto školskom roku s nástupom novej pani učiteľky Angeliny Pruckovej dvojnásobne vzrástol počet žiakov navštevujúcich tanečný odbor.

Štúdium umenia žiaci ukončujú absolventskými skúškami, súčasťou ktorých sú i verejné vystúpenia a výstavy. ZUŠ je i organizátorom súťaže v hudobnej náuke. Školu reprezentuje detská ľudová hudba Zuškáčik, ktorú vedie pani učiteľka Frederika Uhnáková. Vedie muzikantov a spevákov k ľudovému umeniu a zachovávaniu ľudových tradícií. Celoročne sa pedagógovia spolu so svojimi žiakmi zapájajú do súťaží, verejných vystúpení. Týmito aktivitami reprezentujú a zviditeľňujú našu školu.

Výtvarnú súťaž „Príroda očami detí“ 2019 vyhlásil Slovenský poľovnícky zväz. Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne:

Kategória II. (III. – IV. trieda):

1. miesto „Orol“ – Barbora Šárniková

3. miesto „Rodina ďatlov“ – Klaudia Majerčáková

cena Obvodnej poľovníckej komory Levice „Sokol“ – Tibor Justus.

Kategória III. (V. – VI. trieda):

2. miesto „Včelárik zlatý“ – Kristína Turzová

3.miesto „Dudok Chochlatý“ – Soňa Árendášová

Kategória IV. (VII. – IX. trieda):

3.miesto „Dudok Chochlatý“ – Elizabet Brooks

Žiaci našej školy sa zúčastnili aj okresnej súťaže „Vesmír očami detí 2019“. Vyhodnotenie súťaže je nasledovné: 

4. kategória  ZUŠ   1. – 4.ročník ZŠ: 

1. miesto Alexandra Nelly Kajanová Tajomstvo vesmíru,

3. miesto Daren Roderik Stribula IT

5.kategória  ZUŠ   5. – 9.ročník ZŠ:

2. miesto  Kristína Turzová Hra s vesmírom.

Okresné kolo 21. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský sa uskutočnilo 8. decembra 2018. V A kategórii nás reprezentovali: Miriam Beniaková, Paulína Brooks, Aneta Daniela Vrtíková, ktoré skončili na 3.mieste. V B. kategórii družstvo v zložení Marek Uhnák, Andrej Hamara a Lýdia Nováková skončili na 2.mieste. V C. kategórii Timea Justusová,  Paulína Mihálová,  Veronika Zajková obsadili 2.miesto.

Na celoslovenskej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava 2019 v 3.kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme a Cenu Mesta Trnava.

Levický hudobný festival je súťažná  prehliadka, ktorej hlavným cieľom bola motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabádala žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom bola aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity. Akordeónovú triedu pani riaditeľky Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v III. kategórii získal zlaté pásmo. Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Marek Uhnák umiestnil v zlatom pásme a zároveň získal cenu poroty za interpretáciu klavírnej skladby Dark-Eyes Boogie. Z klavírnej triedy pani učiteľky Nikoly Lebocovej sa Liana Mezeiová umiestnila v  striebornom pásme v II. kategórii. Na IV. ročníku Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky v Nových Zámkoch reprezentoval našu školu Marek Uhnák a získal strieborné pásmo v III. kategórii. Na súťaž ho pripravila pani riaditeľka Renáta Godová. Piano v modernom rytme je klavírna súťaž, ktorá sa zameriava na interpretáciu skladieb tanečnej, populárnej i džezovej hudby. Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej vycestoval do Bojníc Marek Uhnák, aby predviedol svoje klavírne umenie, v II. kategórii získal  ocenenie v zlatom pásme.

Na druhý deň po súťaži v Bojniciach sa konala v Synagóge v Leviciach prehliadka mladých talentov južného Pohronia. Pozvánku na podujatie dostali nasledovní žiaci: Marek Uhnák, Michal Kabát. Na celoslovenskej saxofónovej súťaži v Starej Ľubovni získal Michal Kabát v III. kategórii strieborné pásmo. Na súťaž ho pripravil pán učiteľ Aleš Kristiník, klavírny doprovod pán učiteľ Norbert Pompa.

Pri príležitosti Dňa matiek naša škola každoročne organizuje verejný koncert v spoločenskom dome na Lipníku. Tento rok nebol výnimkou. 14. mája pozdravili svoje mamičky, staré mamy a odovzdali im hudobné darčeky. Predstavili sa deti z literárno-dramatického odboru hrou s názvom Aj nemožné je možné. Obecenstvo zaujali komediálnym predstavením, ktoré s nimi pripravil p. učiteľ Roman Mihálka. Z hudobného odboru sa striedali sólové vystúpenia so skupinovými. Školská cimbalová hudba otvorila koncert dojímavou piesňou pre staré mamy. Záverečné číslo programu s názvom Mama dojalo k slzám nejednu  mamičku a starú mamu. Žiaci tieto piesne nacvičili pod vedením p. učiteľky Frederiky Uhnákovej a p. učiteľa Norberta Pompu, ktorého zvučný hlas spolu s hlasom Mareka Uhnáka zneli sálou. Pieseň Mama od Petra Nagya znela v podaní žiakov od prípravného ročníka až po absolventov. Na klavíri ich doprevádzala p. uč Nikola Lebocová, na priečnej flaute  p. uč. Mária Bérešová. Energické Paso Doble pripravila p. uč. Renáta Godová so svojou akordeónovou triedou. V programe zazneli aj  klavírne,  gitarové, husľové, flautové, saxofónové čísla a spev.

Dňa 4. júna sa konal verejný koncert žiakov 4. ročníka prvej aj druhej časti. V hudobnom odbore sa predstavilo 10 žiakov hrou na nástrojoch. Výtvarný odbor absolvovalo 17 žiakov, ktorých práce si verejnosť môže pozrieť do konca júna na Mestskom úrade v Tlmačoch. Za reprezentáciu školy na súťažiach a verejných vystúpeniach boli odmení žiaci: Damiana Baloghová – priečna flauta, primáška cimbalovej hudby Zuškáčik, Daniel Herc – klavír, akordeón, kontrabas. Daniel Herc  je prijatý na Konzervatórium do Bratislavy na štúdium hry na kontrabase. Michal Kabát – saxofón, bude pokračovať v štúdiu hry na saxofóne na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Žiaci II. stupňa: Eduard Datko – klavír, Jakub Stehlík – akordeón.

Želaním pedagógov, ale aj celého vedenia ZUŠ je, aby triedy našej školy mali stále taký vysoký počet šikovných a nadaných žiakov. V dnešnej spoločnosti je cenné, že mnohí rodičia naďalej chápu zmysluplnosť umeleckého vzdelávania a výchovy. Vďaka ich dôvere môžeme umením vplývať na rozvoj citových, etických a tvorivých schopností detí. V mene vedenia školy ďakujem všetkým pedagogickým pracovníkom za ich záslužnú a obetavú prácu, ako aj profesionálny prístup k deťom. Poďakovanie patrí aj pani školníčke, pracovníkom mestského úradu, technických služieb za technickú pomoc pri organizovaní našich koncertov, rodičom a starým rodičom za podporu detí a spoluprácu s pedagógmi školy.

Mgr. Renáta Godová