V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu Veľvyslanectvo Kubánskej republiky na Slovensku slávnostne odovzdalo ceny víťazom 16. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr – José Martí“. Ocenení si ceny prevzali z rúk mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kuby na Slovensku J. E. Yamily S. PitaMontes. Podujatie sa organizuje so zámerom vzájomného hlbšieho poznania a prehlbovania priateľských vzťahov medzi národmi Kuby a Slovenska. 

   Súťaž má za cieľ povzbudiť deti slovenských základných a základných umeleckých škôl k láske k umeniu, zároveň však vyjadriť aj úctu svojim národným hrdinom a svojej národnej kultúre. Tak José Martí, ako aj Ľudovít Štúr zanechali hlbokú a nezmazateľnú stopu v histórii Kuby a Slovenska. Obaja chceli lepšiu budúcnosť pre deti svojej vlasti, pre svoj národ. Z úcty k nim nesie táto súťaž ich mená. Do 16. ročníka súťaže sa zapojila i naša Základná škola, Školská 9, Tlmače. Školu i mesto úspešne reprezentovali D. R. Stribula z III. B triedy (1. miesto v I. kategórii), N. Lehocká z II. A triedy (2. miesto v I. kategórii) a  M. Stonavská zo VII. ročníka (3. miesto v II. kategórii).  Všetkým našim žiakom gratulujeme a ďakujeme im za výbornú reprezentáciu.

                                                                                            Mgr. Zuzana Kováčiková