Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie

Odbory, ktoré SOŠ technická v Tlmačoch ponúka

štvorročné študijné odbory:

 • mechanik mechatronik
 • mechanik strojov a zariadení
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • mechanik elektrotechnik

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list.

trojročné učebné odbory:

 • obrábač kovov
 • strojný mechanik

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a absolventi získajú výučný list.

dvojročné nadstavbové štúdium:

 • strojárstvo

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list.

dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:

 • vo všetkých uvedených študijných odboroch

Štúdium je určené pre absolventov strednej školy a je ukončené maturitnou skúškou s odborných predmetov. Absolventi získajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list.

Výhody štúdia na SOŠ technická v Tlmačoch

 • praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami
 • praktických zručnosti priamo v prevádzkach zamestnávateľov regiónu
 • možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v duálnom systéme vzdelávania
 • možnosť uzatvoriť stabilizačnú zmluvu s istotou zamestnania sa od zamestnávateľov v regióne
 • po ukončení štúdia získanie maturitného vysvedčenia ale aj výučného listu
 • podnikové štipendiá až do výšky 250 € mesačne
 • odmeny za produktívne práce od tretieho ročníka
 • zváračský preukaz a vykonanie štátnej skúšky zo zvárania
 • osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
 • bohaté skúsenosti počas odborných zahraničných stáží a súťaží
 • takmer 100 % istota zamestnania po ukončení štúdia.

1. Jediný v okrese

Mechanik mechatronik je nový študijný odbor, ktorý ako jediná v levickom okrese ponúka Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pre absolventov základných škôl od školského roka 2021/2022. Absolvent tohto študijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch.

2. Najnovšie vybavenie

Momentálne prebieha verejné obstarávanie najmodernejšej techniky pre strojárske a aj elektrotechnické odbory v hodnote  1 090 000 €, ktorou budú vybavené zrekonštruované priestory odborných učení školy. V školskom roku 2020/2021 škola získala nenávratný finančný príspevok vo výške 252 599,15 €. Projekt „Terminus technicus v praxi“ je zameraný na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

3. Stabilizačné zmluvy

Nové technológie, zvyšovanie konkurencie schopnosti, zamestnanci v dôchodkovom veku. To všetko sú dôvody prečo firmy v levickom okrese čoraz viac oslovujú žiakov Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch s ponukou perspektívy zamestnania po skončení školy. Od tretieho ročníka majú žiaci možnosť vykonávať odborný výcvik priamo u týchto zamestnávateľov, čím získajú cenné praktické zručnosti. Samozrejme sú za to aj finančne ohodnotený.  

4. Ubytovanie a strava

Zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň, nové, moderne vybavené priestory, celodenná strava, posilňovňa, počítačové učebne, telocvičňa. Toto všetko sú vymoženosti, ktoré plne využívajú žiaci zo vzdialenejších častí kraja ubytovaní na internáte školy. Pre veľký záujem je aj v súčasnosti kapacita internátu plne vyťažená, čo svedčí o komforte ktorý internát ponúka.

5. Centrum zvárania

Škola pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Žiaci všetkých odborov majú možnosť už počas štúdia získať zváračské oprávnenia v nimi vybraných metódach. Zváračská škola spolupracuje z Cechom zváračských odborníkov v Trnave, ktorý aj ako zamestnávateľ v duálnom systéme vzdelávania poskytuje štipendiá štyrom žiakom v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Zároveň spoluorganizuje so školou súťaž pre žiakov stredných škôl vo zváraní Mladý zvárač.

6. Duálne vzdelávanie

Do radou zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní, v tomto školskom roku pribudla aj spoločnosť GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.. Celkovo škola pripravuje 87 žiakov pre zamestnávateľov z celého okresu. Najväčší záujem je momentálne o žiakov odboru mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Prvých 10 žiakov plánuje od školského roka 2021/2022 zazmluvniť spoločnosť ZF Slovakia a.s.

7. Pomaturitné štúdium

Škola ponúka technické vzdelanie aj tým záujemcom, ktorí už maturitu majú, ale pre výkon svojho povolania potrebujú technické vzdelanie. Takáto forma štúdia prebieha dva roky a po ukončení absolvent získa nie len maturitné vysvedčenie vo vybranom strojárskom odbore ale zároveň aj výučný list.

8.  Praktické zručnosti

Dlhoročná spolupráca školy so zamestnávateľmi z okolia, prináša žiakom konkurenčnú výhodu oproti ostatným absolventom škôl vo forme zručností, ktoré počas odborného výcviku získavajú priamo v ich prevádzkach. Samozrejmosťou je, že za produktívne práce im prináleží aj patričná finančná odmena. Nie je výnimkou, že po ukončení štúdia zostávajú u týchto zamestnávateľov ako zamestnanci.

9. Dištančné vzdelávanie

Ako všetky školy, aj Stredná odborná škola technická v Tlmačoch v tomto mimoriadnom období prešla na dištančné vzdelávanie. Žiaci a pedagógovia školy využívajú rôzne formy dištančného vzdelávania pre teoretické vyučovanie. Praktická príprava žiakov, zváračské kurzy u zamestnávateľov ale pokračujú.

Ing. Jana Hollá