Na začiatku školského roka boli naše nádeje veľké a dúfali sme, že prežijeme „normálny“ školský rok. Otvorenie školských brán sa nieslo v duchu prísnych hygienických opatrení, a tak po prvýkrát v histórii školy privítala žiakov na pôde školy pani riaditeľka Mgr. Helena Barátová cez školský rozhlas. Prváčikovia si užili svoj veľký deň slávnostnou ceremóniou v sprievode svojich rodičov na školskom dvore a privítali ich triedne pani učiteľky – Mgr. Janka Kováčová a Mgr. Zuzana Kováčiková spolu s vychovávateľkami Jankou Titurusovou a Zdenkou Besedovou. V tomto školskom roku zasadlo do školských lavíc spolu 34 prvákov v dvoch triedach. Naši prváci boli odvážni a vykročili v ústrety novým poznatkom, priateľstvám, zážitkom a skúsenostiam.

            Postupom času sa na Slovensku začala zhoršovať situácia a pandémia koronavírusu začala naberať na sile. Každým dňom pribúdali nové opatrenia z Ministerstva školstva a za chodu sme museli meniť režim v škole. Nakoniec prešiel druhý stupeň na dištančnú formu vzdelávania. V škole sa zaviedol prísny režim nemiešania tried, vzniklo 7 oddelení ŠKD, žiaci začali chodiť na obedy v presne určenom časovom harmonograme po triedach, aby sme dokázali zabezpečiť dezinfekciu priestorov po každej skupine. Nie je jednoduché zabezpečiť chod tak veľkej organizácie, aby sme dodržali všetky opatrenia, ale zvládli sme to, a to aj vďaka obetavým pracovníkom našej školy, či už pedagogickým alebo nepedagogickým, za čo im patrí veľká vďaka.

Aj napriek všetkým udalostiam sa v škole uskutočnilo mnoho krásnych akcií, ktoré potešili nás pedagógov, žiakov, ale aj rodičov a starých rodičov. Na začiatku školského roka prebehla pravidelná aktivita Ochrana života a zdravia, ktorú tentokrát spestril hudobno-kultúrny program hostí zo SPECIAL ART-u, zameraný na témy hodnoty, zneužívanie moci, šikanovanie, mediálna propagácia a jej riziká. Žiaci školy boli zapojení do každoročnej súťaže o najkrajšie upravenú tekvicu. Tekvicománia tento rok bola naozaj plodná a všetky práce boli krásne. Víťazmi sa stalo týchto desať žiakov: Viktória Brumlovská, Emma Hrnčiarová, Diana Jurigová,  Olívia Moravčíková, Alex Šingliar, Ema Zaťková, Rebeka Sádovská, Alex Tóth, Filip Fazekaš, Samuel Kováč. Následne postúpili do hlasovania v online súťaži organizovanej MsKS Levice, kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto. 

Netradične – online formou – sa konajú aj predmetové olympiády, kde zo slovenského jazyka získala prvé miesto v školskom kole žiačka deviateho ročníka Veronika Zajková s plným počtom bodov a postúpila do okresného kola. V októbri žiaci prvého stupňa vyrobili malé darčeky pre seniorov nášho mesta. Od 12.10. do 16.10. prebiehal v škole týždeň zdravej výživy, kde sa deti rozprávali o tom, ako sa správne stravovať, pripravovali si zdravé nápoje, nátierky, koláče a týždeň ukončili Dňom jablka s krásnou rozhlasovou reláciou od našich štvrtákov. V rámci prevencie odznela v škole relácia k Svetovému dňu bez fajčenia a žiakom druhého stupňa bola poslaná poučná prezentácia k danej téme. Ani školský klub detí nezaháľal a v rámci svojej činnosti uskutočnili zaujímavé akcie. V mesiaci októbri vyrábali deti darčeky pre svojich starých rodičov a v poslednej akcii s názvom „Vianočná krabička lásky“ prispeli deti krásnymi výrobkami pre klientov zariadenia sociálnych služieb PLATAN. Všetkým deťom, ale aj pedagógom ďakujeme za ich aktívny prístup.

Budova Základnej školy v Tlmačoch stojí už veľa rokov, čo dáva vedieť aj svojím technickým stavom. Na jej obnove sa však neustále pracuje. Na modernizáciu a zútulnenie sa hľadajú rôzne zdroje – ľudské, finančné či sponzorské. Prvou novinkou v našej škole je vynovená fyzikálno-chemická učebňa, ktorá po prvýkrát v novom šate otvorila svoje dvere pre žiakov tento školský rok. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a dofinancovaný Mestom Tlmače. Vedeniu školy sa podarilo z vlastných zdrojov a vďaka sponzorstvu firmy JHJ KOVEX postarať o bezpečnejší areál vďaka rekonštrukcii vonkajších schodísk a vyrobením podporným zábradlí pri schodiskách. Aktuálne je najväčším prínosom rekonštrukcia suterénových priestorov budovy, kde vzniklo pohybové štúdio, ktoré bude slúžiť všetkým našim žiakom, ale aj športovým klubom a verejnosti.

Naša vízia sa nám podarila zrealizovať vďaka projektu spol. Tesco s názvom „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého 8. edíciu vyhrala naša škola vďaka hlasovaniu zákazníkov predajne Tesco Tlmače. Za tento príspevok sme zakúpili športovú podlahu – tatami. Keďže celé priestory suterénu boli v katastrofálnom stave, bolo potrebné vykonať stavebné úpravy stien i podláh a kompletne vymaľovať. V suteréne sa zriadil pingpongový kútik pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít, presťahoval sa a nanovo umiestnil inventár školských dielní zo starých priestorov.  

Za podpory Nadácie PONTIS, akcie Naše mesto a podpory Elektrární Mochovce, ktoré prispeli na zeminu a rastlinky, sa škola pustila do projektu navrátenia žiakov k prírode. Cieľom bolo, aby žiaci mohli vidieť celý proces rastu vegetácie a ovocných kríkov a stromov a zároveň sa tešili z vlastnoručne dopestovaného bio ovocia či zeleniny. Za čas venovaný spísaniu projektu ďakuje škola p. Chovanovej. Zostrojenie, náter a fólie zabezpečovala škola.

Aj napriek neštandardnej situácii sa školský rok v našej škole rozbehol v plnom prúde a veríme, že žiaci druhého stupňa sa čoskoro vrátia do školských lavíc, pretože zabezpečiť vzdelávanie síce vieme, ale nahradiť im kamarátov, priateľstvá a sociálne kontakty so spolužiakmi nedokážeme.

                                                                                                          Jarmila Holečková