Pandémia od svojho začiatku spôsobila výpadok komunikácie so štátnymi orgánmi aj vo veci čerpania financií zo štátneho rozpočtu alebo z nenávratných zdrojov financovania EÚ. Termíny realizácie schválených výziev z fondov EÚ sa posúvajú. Projekt „Zelené obce“, vďaka ktorému malo mesto na svojom území vysadiť stovku krov a stromov, je nateraz presunutý na jar 2022.

Mesto aj vďaka tomuto projektu už po dva roky vo svojom rozpočte nemá alokované financie na výsadbu novej zelene. Sme si vedomí, že v poslednom čase došlo k výrubu viacerých stromov, jednalo sa však o stromy ohrozujúce bezpečnosť majetku a zdravia ľudí alebo boli choré a tým ohrozovali okolie. Náhradnú výsadbu v našom historicky zelenom meste samozrejme postupne zrealizujeme. Ďalším pálčivým projektom, ktorý predlžuje svoje termíny je „Denný stacionár“. Schválený projekt v celkovom objeme 1.224.000,00€ je stále vo fáze rozpracovanosti a už po druhýkrát prebieha príprava na verejné obstarávanie na výber dodávateľa diela. Pandemická situácia spôsobila prudké navýšenie cien v stavebníctve a tak je na stole otázka aj celkovej ceny diela. V každom prípade mesto vníma veľkú potrebu rozšírenia sociálnych služieb, v oblasti opatrovateľskej starostlivosti. Pribúdajú nám ľudia v dôchodkovom veku a rovnako aj ľudia, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých. Denný stacionár je jednoznačnou voľbou pre takto znevýhodnených občanov. Žiaľ, aj z radov niektorých poslancov, sme si vypočuli negatívne stanovisko k jeho opodstatnenosti v meste. Rozumieme však primárnemu poslaniu mesta, kedy nie je možné nazerať iba na ekonomické výhody jednotlivých aktivít, do popredia vystupuje starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a potreby jeho obyvateľov. Sme preto radi, že väčšina poslancov rozumie jeho významu a aj napriek možnému navýšeniu rozpočtu budeme v tomto projekte pokračovať, aby sme našim občanom túto významnú službu vedeli ponúknuť.

V tejto oblasti ešte ostaneme.  Iba vďaka finančnej podpore opatrovateľskej služby zo strany štátu sme do marca 2021 vedeli túto starostlivosť poskytovať. Mesto od tohto dátumu zabezpečovalo tieto služby v obmedzenom režime a tak sa veľmi tešíme, že nám táto podpora bola opäť schválená na dva roky v sume 146.880,00€.  Jedným z  projektov, ktoré v pohnutých časoch majú pozitívny koniec je Komunitné centrum. Stavba bola mestu odovzdaná v uplynulých dňoch tam došlo k úprave a výbave vnútorných priestorov. Do budovy Komunitného centra sa presťahovalo vybavenie Centra voľného času.  Rovnaký smer po dohode s návštevníkmi Denného  centra má aj jeho vybavenie. Sme si istí, že takýmto spôsobom spájania jednotlivých generácií a spoločenských, či sociálnych statusov, budeme vedieť naplniť poslanie Komunitného centra. Nové priestory umožňujú kreatívne a účelovo vyplniť čas a dať priestor novým životným situáciám.

Medzi príjemné prekvapenia druhej polovice tohto roka patrí aj čerpanie financií zo štátneho rozpočtu na havarijný stav telocvične v ZŠ. V prvom kole to bola suma 80.100,00€, ktorá sa použila na rekonštrukciu telocvične. Jej súčasťou bola výmena strechy, bleskozvodov a elektroinštalácie. Druhá časť financií v sume 45.000,00€ je použitá na rekonštrukciu samotnej palubovky. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o použití vlastných financií na kompletizáciu rekonštrukcie vrátane šatní, či sociálnych zariadení. Základná škola by tak v tomto školskom roku mohla mať po niekoľkých desaťročiach k dispozícii novú telocvičňu.

Pred nami ostáva ďalšie množstvo výziev, ktoré by mestu ako aj občanom mohli pomôcť pri každodennom živote a zároveň pomôcť pri rozvoji mesta a jeho životnej úrovne. Podávame žiadosť na zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ, žiadosť na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti pre znevýhodnených občanov, či opakovanú žiadosť na podporu pri zbere separovaného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu z Envirofondu. Verme, že nás v našich plánoch koronakríza nezastaví.

Miroslav Kupči