Toto volebné obdobie je charakterizované rôznorodosťou názorov  dvoch volených orgánov obce, mestského zastupiteľstva a primátora mesta. V rámci zastupiteľského zboru panuje nejednotnosť a častokrát presadzovanie myšlienok, ktoré mesto viedli k pozastaveniu výkonu jednotlivých aktivít, v niektorých prípadoch aj k ich zrušeniu.

Komisie mestského zastupiteľstva ako zriadené stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sú spravidla nefunkčné, častokrát neuznášania schopné alebo ich rozhodnutie nie je samotným zastupiteľstvom akceptované.  Stáva sa, že samotní poslanci inak rozhodujú počas rokovania komisií a opačne počas zasadnutia MsZ. Takto vládne nejednotnosť, sťažuje sa práca úradu a vykonateľnosť prijímaných uznesení. Zmeny rozpočtu sú pre nezlučiteľné názory oboch orgánov pozmeňované priamo na zasadnutiach, bez predchádzajúcej dôkladnej a včasnej rozpravy o najdôležitejšom zákone mesta, ktorým je rozpočet. Takéto zmeny rozpočtu priamo na zastupiteľstve priniesli jeho schodkový výsledok, primátorom vetované uznesenie k jeho zmene a teda aj pozastavenie samotných akcií v meste. Napriek tomu chápeme nutnosť pokračovať ďalej, pokrývať v možnej miere potreby obyvateľov.

Už minulý rok bol primátor mesta oslovený rôznymi záujmovými skupinami s prosbou o obsadenie síce súkromného, ale strategicky dôležitého  komerčného priestoru na Námestí 1. mája, ktorý ostal po predajni potravín. Záujem oň mali zverolekári, lekári, či lekárnici, no účel u nich nenašiel. Tohto roku prišla požiadavka z reťazca slovenských supermarketov na vybudovanie parkovacích miest pred ich budúcou predajňou v tomto objekte.

Pri vzájomnej spolupráci s mestom bola vybudovaná prístupová asfaltová cesta k potravinám a celý priestor revitalizovaný. Slávnostné otvorenie predajne sa konalo 10.9. Následne sme vykonali nový asfaltový poter prístupových ciest na Lipovej ulici, opravy na  Mládežníckej, Viničnej a Francúzskej. Spoločnosť Strabag nám bola veľmi nápomocná za čo by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať jej zástupcovi p. Štefanovi Greškovi.

V hornej časti mesta, na Lipníku prišiel tento rok rad na realizáciu pokládky optického kábla spoločnosťou Zyry. Rozporuplná líniová stavba, ktorá u mnohých občanov zanecháva rozpačité názory predovšetkým z pohľadu priebehu stavby a dokončovacích prác. Tým, že muselo dôjsť k rozkopávke nielen zelených plôch ale aj k rozobratiu dlažby, či chodníkov, ich finálna úprava je čerstvá a nemá zatiaľ požadovaný pôvodný vzhľad. V tomto smere budeme so spoločnosťou aj naďalej komunikovať a postupne nedostatky odstraňovať.  Prínos zavedenia optiky do nášho mesta v čase, keď ho väčšina obcí na Slovensku ešte nemá, však vnímame pozitívne. Stabilita internetových a televíznych služieb je v čase elektronizácie a SMART riešení veľmi dôležitá.

Za kľúčové považujeme zriadenie ďalšieho urnového hája  a úpravu okolia v hornom cintoríne. Dopyt po urnových miestach nás donútil konať promptne. Naša príspevková  organizácia Služby mesta Tlmače zrealizovala v krátkom čase kvalitné a pekné práce a  našim občanom už  plnohodnotne slúži urnový háj so 40-timi novými miestami, výsadbou okolia a s novými lavičkami. Aktuálne došlo ku kompletnej výmene okien a dverí na dome smútku. Budova, na ktorej plánujeme aj opravu strechy, vrátane strešných okien, či vybudovanie prestrešenia, tak čiastočne dostala modernejší vzhľad a lepšiu tepelnú izoláciu.

Dolná časť mesta bola v tomto polroku v rámci projektu Nadácie Pontis vybavená Solárnou nabíjacou stanicou. Slúži ako dobíjacie centrum pre e-Bike, e-kolobežky, mobily, či na klasické dofúkanie pneumatík. Stále pracujeme na posilnení budovania cyklotrás v regióne a toto je jeho začiatok. Tlmače majú k dispozícií krásne zákutia Hrona, ideálne prepojenie medzi Kozárovcami a Tlmačmi, rovnako aj medzi obcami Nová Dedina, Čajkov, Rybník, Tlmače až do Juru nad Hronom. Veríme, že sa nám tento projekt podarí zreálniť a dotiahnuť do oficiálnej cyklotrasy v spolupráci so všetkými menovanými samosprávami.

Za bytovkou na Námestí SNP vznikla nová spevnená parkovacia plocha. Dlhodobo na týchto uliciach evidujeme problém s parkovaním a tak sa nevyužívaná spevnená plocha premenila na viacúčelové využitie. Kompletnou výmenou okien prešla aj Materská škola na Novej ulici. Postupne tak deťom ako aj zamestnancom  v škôlke poskytujeme väčší komfort.  

-mk-