Občania mesta Tlmače ale nielen oni, občania priľahlých obcí, ľudia regiónu aj mimo neho, roky zažívajú denné útrapy s dopravným uzlom pod Lipníkom na križovatke ciest I/76 a II/564. Jediná prístupová cesta na sídlisko Lipník, jediná cesta spájajúca rýchlostnú cestu R1 s našim regiónom, tranzit, ktorý spája hlavnú trasu z Poľska cez BB smerom na juh, hranice s Maďarskom… Jediná cesta, ktorá je rokmi zaťažovaná obchádzkami z dôvodov rôznych rekonštrukcii cestných telies v regióne, z dôvodu blízkosti strategického podniku, JE MO, jediná cesta, ktorá je denne frekventovaná stovkami kamiónov a tisíckami osobných motorových vozidiel. Cesta, ktorá je dejiskom častých dopravných nehôd, kolízii, komplikovaných a neprehľadných prejazdov.

Dlhé roky sa hovorí o potrebe riešenia dopravnej situácie v tomto uzle. Inak tomu nebolo ani v roku 2020, keď sa zástupcovia mesta Tlmače, primátor Miroslav Kupči a prednostka MsÚ Zuzana Kotrus Rákociová zúčastnili v Hronovciach pracovného stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Ing. Jaroslavom Kmeťom. Tematika bola pestrá a týkala sa problémov ciest, cestných aj železničných uzlov v regióne, ktoré spadajú pod gesciu MD SR.

V roku 2020 pod vplyvom dočasnej uzávery levického nadjazdu sme veľmi negatívne pociťovali nárast dopravy v tomto úseku, kde sa pretínajú cesty troch tried: I/76-II/564 a III−1585. Premávka sa znásobila, neustále spôsobuje kolízne situácie, vedúce aj k dopravným nehodám, evidujeme nadmerný priechod kamiónovej dopravy spojený s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky, či ohrozovanie bezpečnosti ľudí, prechádzajúcich touto križovatkou ako aj dlhé a kolízne vychádzanie občanov zo sídliska Lipník a to jedinou príjazdovou cestou č. III. – 1585.

V minulosti dochádzalo k niekoľkým posúdeniam, no jednania na úrovni VÚC, prípadne RSC skončili nutnosťou vykúpiť mestom pozemky, pripraviť štúdiu realizovateľnosti a následne posúdiť možné varianty osadenia svetelnej križovatky, prípadne kruhového objazdu.

Finančné možnosti mesta sú v tomto rozsahu obmedzené a tak aj na stretnutí so štátnym tajomníkom primátor predložil požiadavku na Slovenskú správu ciest, aby sa tento uzol stal súčasťou pripravovanej prioritizácie projektov na nasledujúce roky. Križovatka je hlavným ťahom dopravy prepojenia R1 zo severu na Kalnú, Šahy a teda aj na Maďarsko. Bezpečnosť lokálnej dopravy, tak aj chodcov je v tomto úseku denno–denne ohrozovaná, pretože v úseku po ceste I. triedy účastníci cestnej premávky nedodržiavajú rýchlosť 50 km/h a prehľadnosť križovatky v exponovaných časoch v priebehu dňa je veľmi nízka. Chýbajú odbočovacie pruhy, autá sa aj napriek obmedzenej šírke mostného telesa pokúšajú radiť do fiktívnych pruhov, aby zrýchlili premávku. Už v tom čase nám štátny tajomník sľuboval obhliadku priamo na mieste.

Rokovania nešťastne preťala epidemiologická situácia. V minulom roku sa nám ich podarilo obnoviť a tak aj vďaka medziobecnej spolupráci a vedeniu mesta sme absolvovali niekoľko rokovaní na úrovni Ministerstva dopravy SR, MIRRI SR, či rokovaní s NSK. Bola zrealizovaná obhliadka na mieste, zdokumentovaná situácia, zaslané výhrady kompetentným orgánom voči ďalším výlukám v doprave.

Tým posledným rokovaním na MD SR v Bratislave bolo 3. mája 2022, na ktorom sa zúčastnili primátor Miroslav Kupči, starostovia obcí Malé Kozmálovce Kozárovce a prednostka MsÚ v Tlmačoch. Očakávania neboli veľké, veď roky počúvame ako nie sú peniaze na investičné akcie v cestnej doprave. Obavy sa potvrdili a z úst generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy odznelo, ako desať rokov márne žiadajú MF SR o navýšenie prostriedkov na modernizáciu cestnej infraštruktúry. Aktuálny rozpočet na kapitálové výdavky SSC je vo výške 0,-€.

MD SR však predsa len prekvapilo zaujímavou informáciou. Bola vykonaná štúdia realizovateľnosti v danom úseku cesty, podľa ktorej hlavný problém spočíva na ceste II /564, ktorá je vo vlastníctve NSK. Je nutné vybudovať odbočovacie pruhy. Opodstatnenosť kruhového objazdu sa nepotvrdila. Na otázku, či by bolo možné z dostupných zdrojov vybudovať na upravenej križovatke aspoň svetelnú signalizáciu, sme dostali odpoveď, že správcom takejto signalizácie by mala byť samospráva, čo znamená, že aj jej investorom.
Po tomto stretnutí sa problém riešenia križovatky dostal na rokovanie zastupiteľstva Nitrianskeho VÚC, ktoré sa konalo dňa 16. mája. Tému otvorila poslankyňa VÚC Martina Holečková so záverom, že s kruhovou križovatkou sa momentálne v tomto úseku neráta. Slovenská správa ciest s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky navrhla doplniť odbočovacie pruhy (ľavé odbočenia) na ceste II/564 a III/1585, ktoré sú v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Úrad NSK pripraví do najbližšieho zastupiteľstva návrh následných krokov, nevyhnutných k realizácii tohto zámeru. Vedenie mesta v týchto dňoch rokuje na pôde NSK o ďalšom postupe. Čelní predstavitelia dotknutých samospráv však vnímajú, že danú vec je potrebné riešiť komplexne, v celom úseku od obce Kozárovce až po koniec obce Malé Kozmálovce, nakoľko cesta I. tr. nespĺňa základné požiadavky a náležitosti legislatívy. Z požiadavky o komplexné riešenie tohto dopravného uzla zo strany dotknutých samospráv nepoľavíme, nakoľko sa jedná o to najcennejšie, o bezpečnosť a zdravie našich občanov.

Zuzana Kotrus Rákociová