Volebné obdobie prinieslo našej samospráve komplikované chvíle. Postihnutí dôsledkami epidemiologickej situácie, ktoré spôsobili pozastavenie mnohých procesov v samospráve ale aj neustále názorové rozdiely v radoch volených predstaviteľov prinášali rozpočtové provizóriá a tým znefunkčnenie chodu samosprávy na úrovni investovania, či používania kapitálových prostriedkov. Napriek tomu sme neustále sledovali výzvy, chystali projekty, dokumentáciu, systematicky dohliadali na proces schvaľovania projektov, či štátnych dotácii podaných pred týmto obdobím. Predsa len sme uspeli v niekoľkých oblastiach:

Havarijný stav telocvične základnej školy

Deti Základnej školy v Tlmačoch môžu opätovne využívať priestory telocvične, tentokrát však vstúpia do krásnych zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestorov. Po dlhoročných žiadostiach podávaných na Ministerstvo školstva SR sa šťastie usmialo aj na mesto Tlmače. Od roku 2015 sme podávali žiadosti, dopĺňali a menili podľa požiadaviek riadiaceho orgánu. Systematický nátlak, presviedčanie o potrebe riešenia havarijného stavu, neustále zasielané fotodokumentácie o reálnom stave telocvične, so zatečenými stropmi, plesňou pokrytými stenami, schátranými šatňami a sociálnymi zariadeniami, prispôsobovaním zmien v projekte a neúnavná práca primátora mesta ako aj zodpovedných zamestnancov priniesla výsledky v podobe krásnej, dňa 22. 4. 2022 prevzatej telocvične. Dnes by ju mnohí, ktorí v minulosti školu navštevovali, nespoznali.

Telocvičňa ZŠ po rekonštrukcii interiéru

Havarijný stav v údajoch:
„Havarijný stav strechy so zateplením telocvične ZŠ“ na jeho odstránenie bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 80 104 €, spoluúčasť Mesta bola 496‚54 €, vyplatená bola FA v sume 80 600‚54 €. „Havarijný stav podlahy telocvične ZŠ“ na jeho odstránenie bola poskytnutá dotácia zo ŠR v sume 44 714 €, spoluúčasť mesta bola 9 541‚11 €, faktúra bola vo výške 54 255‚11 €. Odstránenie oboch havárií boli vykonané a fakturované na základe ZoD č. 120/ ZŠ/2020, ktorá okrem v.u. dvoch havarijných stavov riešila aj výmenu bleskozvodov na celom objekte a rekonštrukciu elektroinštalácie v šatniach a skladoch telocvične v sume 9 118‚28 €. ZoD č. 120/ZŠ/2020 bola na celkovú sumu 143 973‚93 €. Neskôr bol rozsah prác na telocvični ZŠ rozšírený o rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktorej rozsah bol daný ZoD č. 120/ZŠ/2021, vysúťažená bola na sumu 59 873 €, celá suma z rozpočtu mesta. V priebehu prác v objekte boli odbornou firmou, ktorá rekonštruovala elektroinštaláciu, odporučené výmeny starých rozvodov a rozvádzača v sále telocvične tak, aby spĺňali požiadavky legislatívy a prevádzky v objekte. Tieto výmeny nebolo možné začleniť do havarijných stavov a v čase prípravy PD na rekonštrukciu neboli predmetom. Suma za tieto vyvolané investície je 5 220 € + 1 600 € za úpravu cvičebných prvkov v telocvični v súvislosti s položením novej palubovky a ich revízne správy /spolu 6 820 €/ a boli vykonané na základe objednávky zo strany mesta.“ Veríme, že sa vo vynovenej telocvični budú príjemne cítiť deti, ale aj všetci ostatní nadšenci športu, ktorí do nej zavítajú

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budov Základnej školy v meste Tlmače“

V uplynulých dňoch a po viac ako ročnej príprave podkladov na projekt rekonštrukcií budov ZUŠ a následne budov ZŠ prichádzajú pre mesto Tlmače aj veľmi pozitívne správy. Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 1. 5. 2022 Mestu Tlmače zaslala Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok ŽoNFP310040BUP5 (Výzva SC−431−2021−68) na „Zvyšovanie energetickej účinnosti budov Základnej školy v meste Tlmače“, ktorej účelom je rekonštrukcia jestvujúcich objektov areálu ZŠ v meste Tlmače s cieľom ich zmodernizovania a zlepšenia tepelno-technických vlastností stavby so znížením energetickej náročnosti v sume 803.481‚92 €.
Za sebou máme úspešnú správu o schválení žiadosti, prebieha však ešte kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa a potom už nič nebude brániť tomu, aby sme sa pustili do rekonštrukcie. Samotnému podaniu výzvy predchádzali diskusie na mestských zastupiteľstvách, nakoľko sa poslanci a primátor rozchádzali v postupnosti priorít pri rekonštrukcii budov. Pani riaditeľka ZUŠ Mgr. Godová dňa 25. 2. 2021 na MsZ k predmetnej veci vyjadrila svoj postoj:

Čo sa týka materiálneho vybavenia – hlavne okien, je to veľmi zlé, ak máme v triede aspoň
jedno okno, ktorým sa dá vetrať, tak sme radi. Ostatné sú buď priklincované, umývať sa to nedá, mohli by vypadnúť, medzi oknami nie je ani múr. Máme 58 veľkých starých okien, jedno sme si vymenili na chodbe, lebo to nebolo mysliteľné, aby sa tam nevetralo. Vchodové dvere sme dali tie, ktoré sme kupovali ešte do dolnej školy, keď bola prietrž mračien, tak nám cez dvere zatekalo aj na prechode medzi budovami. Mali sme chodbu zaliatu vodou, museli sme maľovať zatečené triedy.

Primátor vyjadril svoj postoj tiež:

„V základnej škole hrozilo, že nám ju zavrú, keď nedoriešime elektroinštaláciu – my sme tam robili komplet rozvody. Okná boli vymenené ešte za éry bývalého primátora pána Bizoňa, tiež strešná krytina bola vymenená za jeho éry. To, že akým spôsobom boli vymenené okná a strešná krytina – nie sú tam vymenené krokvy, nie sú vymenené latovania, že tam nie sú spravené špalety, za to nikto z nás nemôže, ale myslím, že ten komfort detí, ktorý je v základnej škole oproti tým deťom, ktoré sú v ZUŠ a ktoré sú talenty… treba tie deti podporovať aj týmto smerom si myslím“.

Diskusia o vhodnosti rekonštrukcie jednej alebo druhej budovy vyústila do prijatých uznesení, ktoré predložil poslanec Titurus: … O zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy hlavnej budovy ZŠ v čo najkratšom čase a podanie žiadosti v rámci výzvy L7 Envirofond na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej umeleckej školy v meste Tlmače.

Šikovnosťou spracovania projektovej dokumentácie sme dosiahli, že obe budovy sú súčasťou jedného projektu a dnes už aj schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Neustála komunikácia, promptné reakcie na zmeny pri predkladaní projektu zo strany primátora aj zamestnancov mesta majú za následok veľmi pozitívnu správu, ktorá povedie k významnému zlepšeniu školského prostredia a vzdelávania našich detí.

Veríme, že deti privítajú nový školský rok v zmodernizovaných objektoch v areáli ZŠ.

Zuzana Kotrus Rákociová