Cestný uzol pod Lipníkom

Niekoľko volebných období je cestný uzol I/76 a II/564 v úseku Hronský Beňadik – Tlmače – Malé Kozmálovce a teda celkové riešenie prepojenia cesty I/76 z rýchlostnej cesty R1 od Hronského Beňadika cez Tlmače

  1. Smer Levice- Šahy-Maďarsko
  2. Smer Malé Kozmálovce, Nový Tekov, Kalná nad Hronom- Štúrovo- Maďarsko a späť na R1 smer Banská Bystrica až Poľsko

Je  problémom, ktorý sa primátori snažia riešiť. Zatiaľ ak nejaké pokusy boli, skončili sa bez výsledku. Čas však plynie a situácia sa na tomto cestnom úseku dramaticky zhoršuje. Dennodenné prejazdy kamiónovej dopravy, narastajúce výluky dopravy vedúce po tomto úseku, samotný nárast osobnej a nákladnej dopravy spôsobuje, že tento úsek sa stáva životu nebezpečným. V princípe prehľadná križovatka, avšak bez akéhokoľvek svetelného značenia, či bez opatrenia odbočovacími pruhmi. Cesta je však opticky užšia, nespĺňa parametre cesty I. triedy. Mesto Tlmače, jeho občania ako aj občania, ktorí týmto úsekom na dennej báze prechádzajú dlhoročne upozorňujú na zhoršujúci sa technický stav povrchu vozovky, no predovšetkým na zlý stav z hľadiska priechodnosti, prehľadnosti a celkovej organizácie dopravy existujúcej dopravnej siete. Denne cez tento úsek a teda cez naše mesto prejde 7.000 – 9.000 áut. Jediná príjazdová ako aj výjazdová trasa zo sídliska Lipník vedie cez predmetnú križovatku. Problémy nastávajú v časoch premiestňovania sa do práce aj z práce, kedy sa tvoria dlhé kolóny. Križovatka tak ako sme spomínali, nedisponuje odbočovacími ani pripájacími pruhmi, z tohto dôvodu odbočenia vľavo spôsobujú kolaps a trvalé zápchy.  Daná situácia tiež spôsobuje vedľajšie problémy občanom, ktorí následne nestíhajú mimomestské autobusové a vlakové spoje.

Nehoda na križovatke pod Lipníkom

Po niekoľkých stretnutiach na nitrianskom VÚC, ktorý je jedným zo správcov tohto úseku a nejasných odpovediach, či oddialeniam problému, pretože ešte „nehorí“ , vedenie mesta vzhľadom na narastajúci počet dopravných nehôd a kolízií v tomto úseku, zvolalo stretnutie všetkých dotknutých orgánov za účelom okamžitej potreby riešenia danej situácie. Trvali sme na organizácii stretnutia v Tlmačoch, aby bolo možné na tvare miesta vidieť bežnú dopravu ako aj technický stav cestného telesa. Stretnutie sa konalo 10.11.2021 v Tlmačoch za účasti štátneho tajomníka Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja SR Dušana Veliča, zástupcov dotknutých obcí, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenskej správy ciest. Štátny tajomník MIRRI SR označil tento stav za akútny, na ktorý treba hľadať rýchle riešenie. V rámci jeho rezortnej pôsobnosti ponúkol pomoc pri hľadaní európskych financií na vypracovanie projektovej dokumentácie ešte z aktuálneho balíka dotácií.

Na to, akým spôsobom, v akom rozsahu a v akom čase túto tému riešiť, však musí dať v značnej miere odpoveď Ministerstvo dopravy SR,  pod ktorého gesciu správa predmetného úseku patrí.

Vieme o tom, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR má zoznam priorít rekonštrukcií ciest prvej triedy, ktorý vychádza aj z hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze. Ten umiestňuje jednotlivé úseky podľa intenzity dopravy, vplyvov na zamestnanosť a podobne. Ľudský život sa však takto technokraticky bonifikovať nedá a kritickú situáciu na tomto úseku je potrebné riešiť,“ zdôraznil štátny tajomník. Ministerstvo regionálneho rozvoja spolu s primátorom mesta preto k tejto téme iniciuje ďalšie stretnutie v širšom formáte spolu so zástupcami ministerstva dopravy. Naplánované bolo na  koniec novembra, no vzhľadom na lockdown a vážnu pandemickú situáciu bolo stretnutie odložené. Medzičasom nás však kontaktovala Slovenská správa ciest, ktorá prisľúbila začleniť štúdiu realizovateľnosti už do budúceho roku 2022. Veríme, že tlakom, ktorý vyvíjame na naše inštitúcie, sa konečne „ľady pohnú“ a pod Lipníkom uvidíme aj inú a bezpečnejšiu križovatku ako je tá, ktorú teraz máme.

Nezabezpečené železničné priecestie v železničnom kilometri (ďalej len  žkm) 9, 228 železničnej trate Levice –Kozárovce v železničnej stanici Veľké Kozmálovce

Druhým veľkým problémom v našom katastri je žiaľ po poslednej nedávnej tragickej udalosti toto nechránené priecestie. O život pri prechádzaní svojim motorovým vozidlom cez priecestie prišla 48-ročná žena. Dlhoročný pokus o riešenie úpravy účelovej cesty križujúcej železničnú trať Levice – Kozárovce sa vedie od roku 2008. V tomto žkm existuje závorami nezabezpečené žel. priecestie, ktoré vedie do priemyselného areálu so širokou podnikateľskou základňou. Táto zamestnáva nielen občanov mesta Tlmače, ale aj ľudí z okolitých obcí a taktiež je dôležitou súčasťou príjmovej časti rozpočtu mesta v podobe miestnych daní. Problematika tohto úseku komunikácie sa začala riešiť ako úprava účelovej cesty, respektíve uzavretie predmetného priecestia po sprístupnení prístupovej komunikácie, ktorá viedla pozdĺž trate a ústila do priecestia v žkm 8,405 v katastri Veľké Kozmálovce, ktoré je zabezpečené závorami a má zavádzací pruh na št. ceste. Postupom času však problematika vyústila do návrhu na zrušenie nezabezpečeného žel. priecestia  a to z dôvodu nerealizovateľnosti bezpečnosti prejazdu vozidiel v súlade s platnou legislatívou, keďže v priebehu rokov na tomto priecestí došlo k zrážkam motorových vozidiel s vlakovými súpravami.  Po poslednej nešťastnej udalosti sa táto téma opäť objavila na rokovacom stole a tak veríme, že tentokrát spoločne s kompetentnými úradmi nájdeme riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým stranám, predovšetkým však maximálnemu možnému zabráneniu ďalších ľudských strát.

Mesto Tlmače, v tejto situácii plne deklarovalo súčinnosť  a ochotu byť nápomocné pri riešení komplikovanej úpravy cestného úseku. V tejto časti mesto vlastní ornú pôdu, ktorú vie poskytnúť na rozšírenie cestného telesa. Nachádza sa v úseku križovatky ciest Tlmače- Levice a odbočky do Rybníka. Preto mesto ešte v roku 2016 navrhlo komplexné riešenie tohto úseku a to rozšírením a úpravou cestnej komunikácie už od odbočovacieho pruhu na železničné priecestie vo Veľkých Kozmálovciach až po mesto Tlmače. Riešila by sa tak celková situácia bezpečnosti cestnej premávky pri odbočovaní na obec Rybník a zároveň by došlo k zabezpečeniu železničného priecestia v kombinácii s plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky na tomto úseku. Rokovania v roku 2017 sa posunuli až do fázy vypracovania niekoľkých variantov riešenia cestnej situácie. Predbežne bol jeden z variantov vybratý ako vhodný , avšak jednania sa vtedy zastavili pri otázke, kto bude investorom predmetnej stavby. Opäť muselo prísť k tragédii, aby sa rokovania obnovili a aby už ani tento nezabezpečený železničný priechod viac nepriniesol obete na životoch, zničené rodiny a rušňovodičov, ktorí z tohto miesta po takýchto udalostiach, prežívajú muky.

-zkr-