V týchto dňoch škola čaká na vyhodnotenie ďalších dvoch projektov. V rámci projektu Modernejšia škola, z finančných prostriedkov získaných vo forme dotácie od MŠVVaŠ SR, budú na škole pre žiakov vybudované oddychové zóny v triedach a na chodbách. V rámci projektu Letná škola 2021 si zasa žiaci, ktorí mali problémy počas dištančného vzdelávania, môžu doplniť svoje zručnosti a vedomosti v dielňach školy.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie