Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače už 70 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Počas týchto rokov prechádzala rôznymi transformáciami, ktoré priniesol vývoj spoločnosti.

Míľniky školy:

 • september 1951 vznik Strediska pracujúceho dorastu pre Levickú kotláreň,
 • september 1987 kolaudácia novej budovy na Kozmálovskej ceste 9 , v ktorej škola sídli dodnes,
 • september 1987 na škole študuje 27 študentov z Vietnamskej republiky,
 • apríl 1991 Ministerstvo hospodárstva pod číslom 48/1991 zriaďuje Stredné odborné učilište strojárske ako samostatnú príspevkovú organizáciu, súčasťou školy je aj školská knižnica a školská jedáleň,
 • september 1991 vznik   Dievčenskej odbornej školy,
 • júl 2002 zriaďovateľom školy sa stáva Nitriansky samosprávny kraj
 • september 2007 vznik Zváračskej školy 007/6 s dvanástimi pracoviskami pre zváranie argónom, elektródou a CO2,
 • september 2008 vznik Konzultačného strediska Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Strojníckej fakulty pre študijné odbory Energetické strojárstvo, Ekonomika,
 • september 2008 zmena názvu školy – Stredná odborná škola, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 • september 2009 škola dostáva prívlastok technická,
 • december 2010 vydáva zriaďovateľ  dodatok k zriaďovacej listine – zabezpečovanie prípravy zváračov podľa legislatívnych predpisov uvedených v normách STN a EN,
 • november 2013 škola  pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie,
 • september 2016 škola začína duálne vzdelávanie s firmou ZF Slovakia,
 • júl 2018 popri škole je zriadený Školský internát s kapacitou 30 miest v budove teoretického vyučovania,
 • september 2021 MŠVVaŠ SR škole do siete škôl zaradilo  nový študijný odbor  mechanik mechatronik.

Škola dlhoročne spolupracuje so zamestnávateľmi z regiónu a to nielen pri formovaní profilu absolventov, na základe ich požiadaviek, ale aj priamo pri zabezpečovaní praktického vyučovania v rámci odborného výcviku.

Za 70 rokov opustilo brány školy viac ako osemtisíc absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do výrobného procesu, ale aj tých, ktorí úspešne ukončili štúdium na vysokej  škole.

Nie je však možné žiť len zo spomienok na minulosť, je potrebné myslieť aj na budúcnosť. Práve bohatá história školy a prepojenie so strategickými zamestnávateľmi zaväzujú školu a jej manažment, aby pracoval tvorivo, perspektívne, s  prihliadnutím na aktuálne potreby týchto zamestnávateľov i rýchlo napredujúcu techniku.

Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy