Z operačného programu Ľudské zdroje Stredná odborná škola technická v Tlmačoch získala prostriedky na realizáciu projektu „Terminus technicus v praxi“. Prvoradým zámerom a primárnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. V rámci projektu chce škola dosiahnuť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho procesu. Tieto extra hodiny sú zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej, technickej a finančnej gramotnosti a zároveň aj na rozvoj IKT a jazykových zručností. Pre dosiahnutie stanovených cieľov budú z finančných prostriedkov projektu zabezpečené moderné učebné pomôcky a didaktická technika, ktoré výrazným spôsobom obohatia vyučovací proces a podporia rôzne aktivity vo vzdelávaní či spracovaní a sprostredkovaní informácií. V súvislosti s cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov je nevyhnutná potreba rozvíjať aj kľúčové kompetencie a zručnosti pedagógov. Vhodným riešením je vytvorenie pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania. V rámci projektu bude rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov zabezpečený školeniami zameranými na moderné technológie. Študenti sa môžu tešiť aj na mimoškolskú činnosť, ktorá sa počas realizácie projektu rozšíri o exkurzie s odbornou a spoločenskovednou tematikou.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie