Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2020/2021 otvorila svoje dvere pre 234 žiakov v troch odboroch. Hudobný odbor navštevuje 107 žiakov, výtvarný odbor 98 žiakov a tanečný odbor 29 žiakov.

Hudobný odbor vedú triedni učitelia, ktorí učia hru na klavíri a na keyboarde, sú to Frederika Uhnáková, zástupkyňa školy Nikola Jakubíková a Norbert Pompa. Zobcovu a priečnu flautu učí Mária Kosorínová, hru na klarinete a saxofóne Anna du Toit, hru na cimbale Alex Danihel. Zo strunových nástrojov si deti môžu vybrať hru na husle, ktorú vedú Alexander Szollosi a Marek Kocian, violončelo a kontrabas učí Michal Mikuláš, hru na klasickej gitare Juraj Kráľ. Žiaci si u nás môžu rozšíriť svoje znalosti aj v oblasti hry na akordeóne, ktorú učí riaditeľka školy Renáta Godová, spev vyučuje Zuzana Molnárová. Súčasťou vzdelávania je aj štúdium hudobnej náuky. 

Zo skupinových odborov má najviac žiakov výtvarný odbor, ktorý vedie Andrea Harmadyová. V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú v predmetoch kresba, maľba, grafika a modelovanie.

Tanečníci sa zameriavajú na klasický, ľudový i moderný tanec. Tanečný odbor vedie  Radka Valachyová.

Ľudový súbor založila v roku 2001 Frederika Uhnáková a úspešne ho vedie až doteraz. Súbor Zuškáčik sa vo veľkej miere podieľa na reprezentácii školy a stal sa významnou zložkou výchovno – vzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je pestovať folklórne cítenie a rozvíjať cit pre spoločnú hru. Ľudový spev vedie Nikola Jakubíková.

Školský rok sme začínali s nádejou, že sa už nebude opakovať pandemická situácia. Žiaľ, opak bol pravdou. Opäť sme museli prejsť na dištančné vzdelávanie, ktoré nám už nebolo také cudzie. Využili sme skúsenosti z minulého školského roka, a to rôzne elektronické aplikácie, prostredníctvom ktorých sme mohli aj naďalej umelecky vzdelávať žiakov. Teória vo všetkých ročníkoch sa vyučovala online, veľká časť detí sa zapájala do vyučovacieho procesu. Každý mesiac sa uskutočnil online koncert, na ktorý sme sa všetci tešili, pretože aspoň takto sme sa mohli vidieť, počuť a ukázať, čo nové sa podarilo žiakom naučiť. Koncerty sa uskutočnili vďaka technologickým zručnostiam Nikoly Jakubíkovej, zástupkyni školy.

Už druhý školský rok pociťujeme veľkú absenciu hudobných súťaží. Na našu veľkú radosť sa 30. 04. 2021 v Sládkovičove uskutočnila  celoslovenská klavírna súťaž prezenčnou formou. Marek Uhnák so skladbami Mozart-Say: Alla Turca Jazz, M Mier: Nocturne a G. Martin: Dark-Eyes Boogie sa stal Laureátom 5.kategórie. Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.

Združenie akordeonistov Slovenska organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl.  Súťažná prehliadka bola v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Našu školu vo IV. kategórii reprezentoval Marek Uhnák, ktorý získal umiestnenie v striebornom pásme. Na súťaž ho pripravila Renáta Godová.

Marek Uhnák je najúspešnejším žiakom  Základnej umeleckej školy v Tlmačoch. Navštevuje 3.ročník  2.časti prvého stupňa. Už od prvého ročníka dosahoval  výbornú úroveň samostatnosti a tvorivosti. O vzdelávanie prejavil  mimoriadny záujem. Pracuje zodpovedne a iniciatívne. Má nadpriemerne rozvinuté intelektové, hudobné  schopnosti, vynikajúcu hudobnú pamäť. Už sedem rokov nás reprezentuje na celoslovenských súťažiach v hre na klavíri a akordeóne. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy, aj mesta Tlmače.

            V spolupráci s pani učiteľkou Renatou Trungelovou zo ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach nahrali dievčatá zo Zuškáčika II ľudové piesne do detského  predstavenia Čin – Čin. Piesne pripravila Nikola Jakubíková, na priečnej flaute hrá Emma Benčatová, na cimbale Lucia Frtúsová, na akordeóne Martina Frtúsová.

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v mesiacoch máj a jún 2021 v priestoroch ZUŠ na Školskej 11 v Tlmačoch, časť Lipník. Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať elektronicky prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ. Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.

Veríme, že aj napriek viacmesačnej absencie prezenčnej výučby, sa nám časom podarí uskutočniť naplánované  koncerty a výstavy. 

       Mgr. Renáta Godová, riaditeľka školy