Vážení spoluobčania, Tlmačania dušou, srdcom, narodením, či prisťahovaním. Prihováram sa vám zo stránok nášho občasníka v čase adventnom, v čase prichádzajúcich sviatkov roka, Vianoc.

Som šťastný, že sa vám môžem prihovoriť s pocitom úspešne končiaceho roka, ktorý priniesol mnoho udalostí, projektov, aktivít a zrealizovaných akcií, ktoré sme si v meste predsavzali. Iba nedávno ste si z tohto miesta mohli prečítať všetko, čo sme zrealizovali počas prvého polroka 2016, ale aj to čo sme v druhom polroku 2016 plánovali. Dnes prišiel čas odpočtu najdôležitejších udalostí, ktoré neminuli úspech.

Rok 2016 sa niesol v znamení opráv havarijných stavov mestských budov. Možno si mnohí pomyslia, že sú to nepopulárne a málo viditeľné kroky, no ja ich považujem za veľmi dôležité. V rokoch minulých boli prudko zanedbávané verejné budovy z celkového pohľadu, parciálne opravy nepokrývali potreby mnohoročných nehnuteľností a z tohto dôvodu sme museli alokovať značnú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta práve na ich záchranu. Sú to budovy, ktoré využívame my všetci Tlmačania, preto je mojou povinnosťou majetok mesta zveľaďovať a uchovávať pre ďalšie generácie. V Základnej škole na Lipníku sme predovšetkým riešili havarijný stav elektroinštalácie hlavnej budovy, ktorý bol absolútne nevyhovujúci z bezpečnostného hľadiska. Porovnateľná situácia bola aj na strešnej izolácii na objektoch telocvične, či školskej jedálne, kde dochádzalo k permanentnému a opakovanému zatekaniu striech. V súčasnosti prebieha výmena okien a dverí v celom objekte školskej jedálne. Nebudem opakovať projekty zrealizované v prvom polroku.

Letné prázdniny sme ukončili veľkolepo a to zorganizovaním 11. ročníka Tlmačskej grámory. Kto si dovtedy nenašiel cestu k folklóru a k tradíciám, po účasti na grámore tento zmysel celkom určite našiel. Za to patrí veľká vďaka kolektívu Mestského kultúrneho strediska na čele s riaditeľkou Luciou Kúdelovou. Aby však Tlmačská grámora mohla zažiariť v plnej kráse predbiehali ju hodiny a hodiny fyzickej driny a práce na opravách a úpravách areálu amfiteátra, o ktorí sa pričinili občania nášho mesta, dobrovoľníci, naši dôchodcovia, zamestnanci Mestského úradu (ďalej MsÚ), ktorí si našli čas a prišli vniesť ruku k dielu, aby vrátili lesk, krásu a slávu do tohto nášho krásneho areálu. Veľká vďaka patrí riaditeľovi Ing. Jánovi Gregorovi, ktorý s novovzniknutou príspevkovou organizáciou technicky zabezpečil všetky práce a tým aj ukázal, že niekdajšiu slávu Technických služieb je možné postupne aktualizovať. V areáli sa vypílili nebezpečné topole, upravil sa terén, opravila sa strecha na sociálnej a administratívnej budove, obnovil jej interiér. Čo je dôležité, obnovil sa náter plátna kina, rekonštruovala strecha v skladových priestoroch pod konštrukciou pre osadenie plátna kina. Dnes už iste všetci viete, že Tlmače boli úspešné v žiadosti o granty Nadácie VÚB a vďaka vám všetkým hlasujúcim, dnes môžeme povedať, že v budúcom roku nás čaká realizácia projektu „Letné kino“! Verím, že amfiteáter opäť zažije dni plné divákov, či už pri premietaní kina alebo iných podujatiach, ktoré pre vás chystáme. A nie je toho málo! V júni sa môžete tešiť na veľký megakoncert známych rockových skupín! Naše Tlmače ožijú letom a dobrou náladou.

Vzhľadom na kultúru a tradície, tak ako sme sľúbili, do majetku mesta sa nám podarilo získať rodinný dom na Potočnej ulici, ktorý verím, bude slúžiť ako náhrada za historickú budovu školy na Tekovskej ulici a spoločne sa nám tento priestor podarí pretransformovať na „Ľudový dom“ plný stretu histórie a súčasnosti Tlmáč. Iba cez plot tejto nehnuteľností sa nachádza cintorín Dolnej časti. Iste ste zaregistrovali prebiehajúce práce na realizácii Kolumbária pre viac ako 500 urnových schránok. Štúdia bola konzultovaná aj s občanmi a verím, že sa stretne s pozitívnym prijatím u našich občanov, ktorí potrebujú riešiť túto otázku. Podobnú stavbu tohto charakteru sa chystáme zrealizovať na cintoríne na Lipníku. Prebehla úprava a modernizácia Domu smútku na Lipníku. Pred bránou kostola v Dolnej časti pribudlo zábradlie. Často sa stávalo, že cestu ľudia križovali mimo vyznačeného prechodu pre chodcov a ohrozovali tak svoje životy a bezpečnosť cestnej premávky.

Začali sme sa hlbšie venovať havarijnému stavu miestnych komunikácii. Bol vypracovaný celkový audit na riešenie tohto stavu. Problematická je Ružová ulica, ktorá bude pre nás prioritou nasledujúceho obdobia. Chodci iste odobria nový úsek chodníka pod Lipníkom a tiež úsek na Viničnej. Všetko sme zabezpečili využitím vlastnej pracovnej sily zamestnancami Služieb Mesta Tlmače. Vďaka im za kvalitne prevedenú prácu.

V tomto roku sme zabezpečovali vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre jednu z najvýznamnejších investičných akcií „Rekonštrukcia Spoločenského domu“ na sídlisku Lipník, realizáciu ktorej pripravujeme na rok 2017. Jedná sa o významnú a finančne náročnú investičnú akciu a po jej realizácii sa Spoločenský dom stane dôstojným kultúrnym stánkom pre občanov nášho mesta a jeho širšieho okolia.

Všetci na vlastnej koži pociťujete havarijný stav verejného osvetlenia v meste. Po neúspešnom uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ sme opäť v tomto roku upriamili pozornosť na jeho rekonštrukciu. Cesta Eurofondov je síce pre mesto finančne menej nákladná, no ich získanie nie je vždy vecou objektívneho posúdenia, preto pracujeme na možnosti získania úveru od finančných inštitúcii a realizácie celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia z vlastných zdrojov, čo nám umožňuje aj dobré hospodárenie mesta. Výsledok prieskumu podľa nezávislej organizácie INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociál-ne reformy) priniesol pre mesto Tlmače 47. miesto zo 138 porovnávaných vo finančnom zdraví miest a obcí SR.

Chcem vyzdvihnúť prioritný záujem o realizáciu kanalizácie a výstavbu novej čističku odpadových vôd (ďalej ČOV) pre Dolnú časť mesta, na ktorú je celá dokumentácia s projektom pripravená a prostredníctvom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa budeme uchádzať o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z fondov EÚ v nadchádzajúcom roku. Robíme pre to maximum, deklarujeme verejný záujem, nakoľko všetky ostatné varianty ( využiteľnosť ČOV SES-ky napr. ) sú nepriechodné z hľadiska finančnej náročnosti na ich rekonštrukciu. Držme si všetci palce a verme, že táto aktivita bude úspešne dotiahnutá do konca.

V tomto roku sme v rámci prípravy investícií zabezpečili kompletnú aktualizovanú projektovú a sprievodnú dokumentáciu pre významnú investičnú akciu „MŠ LÚČIK – rekonštrukcia a rozšírenie kapacít “ na sídlisku Lipník. Vzhľadom k tomu, že prostriedky na jej realizáciu plánujeme získať prostredníctvom NFP z grantov EÚ pre Ministerstvo hospodárstva SR, bola príprava tejto investície veľmi náročná a vyžadovala si veľa práce. Dnes je výzva otvorená a my sa v nej uchádzame o NFP. Verím, že v najbližšom občasníku vám budem môcť aj v tomto smere hovoriť o úspechu.

Pre čistotu nášho mesta pokračujeme v realizácii a výstavbe „kontajnerísk“ na sídlisku Lipník pre 6 lokalít. Zrealizované sú ekologické parkoviská pre osobné automobily vo viacerých lokalitách.

Kamerový systém v meste sa osvedčil, v nejednej situácii bol nápomocný našim policajným zložkám, preto plánujeme jeho rozšírenie inštaláciou ďalších kamier.

V oblasti strategického plánovania nesmiem zabudnúť na vypracovávanie územnoplánovacieho dokumentu – Územného plánu mesta. Taktiež sme počas celého roku pracovali na tvorbe ďalšieho strategického dokumentu a tým je Program hospodárskeho rozvoja mesta na plánovacie obdobie 2016- 2025. Význam takéhoto dokumentu je obrovský. Bez jeho existencie by sme sa oberali o možnosť príjmu respektíve žiadania NFP z fondov EÚ.

Dnes v ére elektronizácie a informatizácie spoločnosti musím poukázať na významný krok vpred v zvádzaní rôznych informačných systémov do chodu mestského úradu, ktorých cieľom je lepšia komunikácia medzi mestom a občanmi. K 1. 11. 2016 vstúpil do platnosti zákon o e-Governmente a teda povinnej elektronickej komunikácii orgánov štátnej správy a samosprávy s občanom. Aby sme tieto služby skvalitňovali a zároveň maximalizovali zamestnanci MsÚ podstupujú rôzne školenia v oblasti zavádzania rôznych informačných systémov. V záujme naplnenia litery zákona a tiež v záujme vylepšiť komunikáciu s občanmi sme na MsÚ zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov v rôznych oblastiach, matrika, evidencia obyvateľstva. Zriadili sme novú pozíciu referenta správy majetku mesta, ktorá už priniesla svoje ovocie a tiež sme na prízemí MsÚ plne sfunkčnili Podateľňu, plniacu funkciu prvého kontaktu s občanom. Intenzívne pracujeme na reštrukturalizácii našej bytovej správy. Táto problematika sa ťahá naprieč rokmi, no sme si vedomí, že nespokojnosť, ktorá v meste panuje je úzko spojená s tepelným hospodárstvom. Z našej strany pre riešenie tejto situácie robíme maximum. Dochádza k postupnej regulácii verejných budov, ku komunikácii v spôsobe nastavenia „tepelných kriviek“ pre všetky objekty. Nevynechali sme ani Relaxcentrum, vymenili sme čerpadlo na úpravu vody, tiež časť zatekajúcej strechy a k bazénu sa namontovalo nerezové madlo.

Aktivít, projektov a akcií je veľa. Mnohé som iste nespomenul, ale verím, že vy, naši občania ich vidíte. Mám od vás mnohých spätnú väz-bu, čo ma úprimne teší. Tie, ktoré sme z časového hľadiska nestihli zrealizovať, sú opäť zapracované do návrhu rozpočtu, verím, že v deň vydania tohto čísla, už schváleného rozpočtu. Snažili sme sa v ňom pokryť oblasti, ktorým sme sa v minulom roku venovali menej a spokojní alebo spokojnejší budú aj tí, na ktorých sa vo väčšej miere v minulosti nemyslelo. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta dostanú všetci, starší, mladší, deti aj sociálne slabší, športovci, aby aj naďalej mohli niesť dobré meno Tlmáč do širokého okolia, životné prostredie, výstavba, kultúra a celkový rozvoj ako taký.

Z tohto miesta sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým občanom-dobrovoľníkom, sponzorom a organizáciám za vynikajúcu spoluprácu počas roka 2016, bez ktorých by sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať.

Milí občania, čas, keď horiaca svieca na stole, v oknách domácností naberá väčšiu moc, prichádza čas Vianoc. Čas spájania sa, stretnutí a spomínania, čas veselý a čas magický, čas rodiny a pripomínania si toho, čo je v živote naozaj dôležité, zdravie, úsmev, láska a priateľstvo. Preto nám všetkým vážení spoluobčania, zo srdca, s pokorou a s pokojom na duši prajem krásne, neopakovateľné aj detským smiechom a radosťou pretkané požehnané Vianoce a nadchádzajúci Nový rok nech je pre nás všetkých stelesnením všetkých osobných a pracovných očakávaní a naplnením plánov a snov zároveň.

Miroslav Kupči primátor mesta