Vážení spoluobčania, milí priatelia,

píše sa rok 2018 a týmto rokom završujeme štyri roky nášho pôsobenia v službách mesta Tlmače. Roky, počas ktorých sme sa snažili pokryť všetky potreby mesta, rozvíjať stagnujúce, opravovať spustnuté a zanedbané, tvoriť nové a praktické, strážiť hodnotné a tradičné a vytvárať to, čo dáva zmysel mestu – istoty domova občanov Tlmáč. Už v minulosti som napísal, že každé dobré rozhodnutie, každá príležitosť niečo zlepšiť vedie k tomu, aby sme mohli naše mesto budovať, rozširovať jeho možnosti, dať mu príležitosť rásť. Nielen plošne, ale i kultúrne a spoločensky. Aj keď sme pomerne malé mesto, je potrebné vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa podmienky v ňom aspoň sčasti vyrovnali väčším mestám. No práve toto nás motivuje, aby sme sa nevzdávali a skúšali to aj naďalej. Plnením čiastkových cieľov sa dokážeme postupne dopracovať k hlavnej méte a tou je naplnenie volebných predsavzatí. Dnes za seba môžeme povedať, že sme urobili kus práce. Viditeľnej aj tej menej viditeľnej. Práce, ktorá nie vždy bola jednoduchá a mala jasný výsledok. Napriek ťažkým začiatkom, sme jasne vedeli udržať pevne stanovené ciele. Písal som ako rád sa prechádzam našim mestom. Stretávam ľudí, počúvam ich podnety, námety ale aj sťažnosti. S pokorou prijímam pozitívne názory na dobre vykonanú prácu a so zamyslením a odhodlanosťou pristupujem k námietkam či negatívnym postojom. Pre tých, ktorým nie je jasný odpočet zrealizovaných činností, sa ho pokúsim zosumarizovať: Dlhodobo sledujem názory občanov dolnej časti Tlmáč, ktorí majú potrebu väčšej angažovanosti mesta v nej. Pripomeniem, že medzi často opakované námety patrí nedoriešená kanalizácia, ktorú napriek všetkej pripravenosti a vynaloženého úsilia mestom, sa nám nepodarilo zrealizovať a čakáme na výzvu financovanú z dotácii EÚ. Vieme však hovoriť o investíciách na dolnom cintoríne: nový aj opravený chodník, kolumbárium, nové plotové nátery, zábradlie pred kostolom. Dom kultúry dostal nový interiérový náter, nové žalúzie, drobný mobiliár a úžitkové predmety. Prenajali sme prázdne priestory za účelom skvalitnenia služieb občanom. Obchodné centrum dostalo novú strechu aj nové vstupné dvere do herne. Majetok mesta sme zveľadili kúpou pozemku s RD na Potočnej ulici, kde je už dnes umiestnené detské ihrisko a kúpili sme aj pozemok s miestnou komunikáciou na Novej ulici. Deti aj dospelí sa tešia modernizácii multifunkčného ihriska na Novej ulici, materská škola obnovila svoje okná, vymenila terasové dvere, doplnila potrebné elektrospotrebiče, vymaľovala svoj interiér, upravila exteriér. Čakajú ju nové postieľky a nové detské ihrisko. O zdravie a zábavu sme sa postarali osadením nového exteriérového fitness ihriska. Návrat do dobrých čias sme zaznamenali obnovením činnosti Služieb mesta Tlmače a jeho areálu. Bola však potrebná celková revízia technických budov a elektrických rozvodov v nich. Nemalé prostriedky sme alokovali do obnovy a kúpy technického vybavenia, údržby vozidiel a strojov a sfunkčnenie zberného dvora. Renovovali sme informačný systém, inštalovali kamerový systém, no čo je najdôležitejšie, máme za sebou kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Po niekoľkých neúspešne podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok EÚ sa nám podarilo vyjednať veľmi výhodné úverové podmienky a investíciu financovať z prostriedkov bankového úveru. Samozrejmosťou je oprava nových lavičiek, osadenie smetných košov, údržba a výsadba verejnej zelene. Touto cestou sa chcem poďakovať Filke Sabadkovej , ktorá je telom i dušou spätá so starostlivosťou o ňu. Ostáva nám rekonštrukcia autobusovej zastávky a cyklochodníka. Nezabúdame ani na spoločenskú sféru. V dolnej časti pravidelne organizujeme Jarný beh zdravia, staviame Máje, vzdávame poctu pred pamätníkom SNP, stretávame sa s našimi dôchodcami a svoju šikovnosť nám predstavujú aj deti z MŠ. Fungovanie samosprávy prinášame do dolnej časti rokovaním MsZ priamo v Dome kultúry. Z tohto miesta patrí rovnaká vďaka pani Boženke Lackovej, ktorá sa dlhoročne a vzorne stará o DK a Dom smútku. Pamätníci radi spomínajú na slávne časy Hasičského zboru, verím, že sa jeho obnovenou činnosťou budú môcť opäť angažovať.Horná časť mesta je náročnejšia. Sídli v nej väčšina mestských budov, ktoré podľahli náporu dlhoročného zanedbávania zo strany mesta a preto si vyžadovali sústavnú údržbu a dôslednejšiu investíciu. Oprava chátrajúcich striech ukrojila financie z rozpočtu mesta. Z pohľadu exteriérov sme sa v meste postarali o osadenie nových a opravu pôvodných detských ihrísk, na rad prišlo aj parkové exteriérové fitness, vybudovali sme nové spevnené plochy na parkovanie a kontajnerové stanovištia na Lipovej ulici. Služby mesta Tlmače rekonštruovali chodníky pod Lipníkom a sprístupnili vstup na novovybudované ulice Na Festúnku a Záhradná. Samozrejmosťou boli nové smetné nádoby a osadené lavičky. Aj keď nám neprispôsobiví občania neustále ničia fontánu, my sa z nej na pešej zóne veľmi tešíme. Dotvára príjemný kolorit centrálnej časti. Najdôležitejšou investíciou v meste bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, zato tou najočakávanejšou bola obnova povrchu Ružovej ulice a rekonštrukcia priľahlých chodníkov. Vynikla ňou tak nová výstavba radovej zástavby 18 RD. V tejto súvislosti sme opravili aj vjazdy k činžovým domom na Lipovej ulici a ul. ČSA. Rekonštruovali sme schodisko pri Relaxcentre a do Zdravotného strediska. K zavádzaniu systémovej kontroly prispela inštalácia kamerového systému, dopĺňanie informačných tabúľ aj dopravného značenia. Medzi posledné investície patrí vybudovanie mantinelového ihriska na Mládežníckej ulici. Nezabudli sme ani na horný cintorín. Zmodernizovali sme interiér Domu smútku, nakúpili ozvučovaciu techniku a vybudovali sme 24 miest v urnovom háji. Každá z verejných budov si odniesla nemalé prostriedky z rozpočtu mesta. V Relaxcentre sme zabezpečili nové osvetlenie, bazénové madlo, čerpadlo na úpravu vody, nové interiérové dvere aj solárne zariadenie. Dôležitá bola oprava strechy. Objekt čaká vyregulovanie kúrenia. Rovnako je na tom aj Zdravotné stredisko. Regulácii kúrenia predchádza výmena vodomerov, meračov, termohlavíc a ventilov. V maximálnej miere zodpovedáme požiadavky na tvorbu podnikateľského prostredia a služieb občanom prenájmom priestorov. Onedlho otvoríme voľnočasové centrum nielen pre mladých, v bývalých priestoroch banky. Plné využitie má aj Dom služieb, kde sa rôznymi opravami a údržbou či drobnými investíciami snažíme vylepšiť podmienky pre podnikateľov a ich zákazníkov. Najväčší koláč z rozpočtu mesta si bez pochýb ukrojili školské zariadenia. Deti sú naša budúcnosť a preto je kvalita vyučovania pre nás prvoradá. V základnej škole sme zrekonštruovali toalety, nakúpili interaktívne tabule, šatníkové skrinky pre 2. stupeň, pre rozšírenie vyučovacieho procesu sme vypratali suterén za účelom zriadenia nových odborných učební. Najväčšiu investíciu sme zaznamenali v podobe kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie takmer v celom objekte školy. Nechýbalo vyregulovanie radiátorov. V blízkom čase bude za-kúpená výpočtová technika. Podporu si zaslúžia naši prváčikovia, ktorým sme sprostredkovali finančný príspevok v sume 50 eur na žiaka. Zároveň preplácame cestovné náklady pre deti dochádzajúce z dolnej časti Tlmáč do našej základnej školy. Podporujeme aj starších žiakov, ktorí úspešne reprezentujú školu vo vzdelávacej, kultúrnej ale aj športovej oblasti. Musím spomenúť Supertriedu a novovzniknutý DAK Tlmače. Všetkým, ktorí s mládežou pracujú patrí veľká vďaka. Rozvoj telesnej kultúry sme na škole podporili čiastočnou rekonštrukciou telocvične. Nasledovala výmena úsporného osvetlenia, okien a dverí, oprava kúrenia, nové športové náradie, obnova bežeckej dráhy. V súčasnosti máme podanú žiadosť na rekonštrukciu telocvične a tiež na zriadenie fyzikálnej učebne. O rozvoj kultúry mládeže sa stará naša ZUŠ Tlmače, ktorej budova rovnako prešla údržbou a rekonštrukciou. Opravili sa toalety, prebehla oprava časti strechy, regulácia radiátorov, nové omietky a maľovka interiéru. Do školskej družiny a do školskej jedálne sme investovali nákupom nových spotrebičov, prebehla kompletná rekonštrukcia a vyregulovanie objektu. Dnes však čelíme vážnemu problému so statikou tejto budovy a sme pred rozhodovaním ako s ňou ďalej naložiť, nakoľko takto rozsiahla oprava bude stáť mestský rozpočet nemalé finančné prostriedky. Materská škola Lúčik si tiež vyžiadala rôzne opravy: kanalizáciu, rekonštrukciu chodníkov, opravu omietok a maľoviek a reguláciu systémov. Veľmi sa budeme tešiť, ak odpoveď na podanú žiadosť na komplexnú rekonštrukciu budov MŠ, bude kladná. Nemôžem zabudnúť na investície vynaložené do budovy Mestského kultúrneho strediska. Rozsiahlu rekonštrukciu si vyžiadal havarijný stav elektroinštalácie budovy. Vynovili sa šatne pre účinkujúcich, zaobstaralo sa nové 3 Tlmačské echopódium aj prístupové schody. Vymenili sa okná v Klubovni a v terajšej reštaurácii Garaj. Do ubytovne nad MsKS sme rovnako alokovali finančné prostriedky na zriadenie internetu. Dnes nás čaká kompletná výmena ostatných okenných a dverových otvorov, rekonštrukcia toaliet a havarijný stav kanalizácie pri menovanej reštaurácii. Obzvlášť sa chcem pozastaviť nad opätovným sfunkčnením Amfiteátra. Predchádzala mu obnova interiéru aj strechy administratívnej budovy, sfunkčnili sa sociálne zariadenia, opravila sa premietacia stena. Zakúpil sa premietací projektor. Z bezpečnostného hľadiska došlo k vypíleniu nebezpečných stromov a porastov, rovnako aj terénne úpravy. Z tohto miesta chcem rovnako využiť príležitosť sa poďakovať za občiansku participáciu našich starších spoluobčanov pri sanácii tohto jedinečného prostredia. Spoločnými silami sme dokázali znovu obnoviť slávne časy Amfiteátra a dnes môžem povedať, že je v plnom prúde druhá sezóna úspešného Letného kina, ktoré obohacujú sprievodné koncerty, podujatia pod holým nebom a v závere roka stále obľúbenejší Silvester. Všetci ste vítaní! Mesto Tlmače, aj napriek svojej malej rozlohe, sa hrdí množstvom zelených plôch, prírody a vegetácie uprostred mesta. Musíme brať do úvahy zvýšené náklady na jej údržbu a obnovu. S týmto nie sú spojené iba náklady na novú výsadbu. Predovšetkým sa jedná o starostlivosť existujúcich drevín, vypilovanie a znovu vysádzanie, o kosby a úpravu terénu. Nasleduje odstraňovanie čiernych skládok, spolupráca so zberovou spoločnosťou ale rovnako potreba občianskej participácie. Počas týchto necelých štyroch rokov sme dokázali presadiť na-výšenie rozpočtu v časti dotácie na šport z pôvodných 13.tis eur na aktuálnych 25.tis. eur. Aj napriek neželanej a ťažkej situácii so športoviskami v meste, vedieme kontinuálny dialóg so súčasným majiteľom týchto zariadení. Sme otvorení rokovať o ponuke, ktorá by istým spôsobom kopírovala požiadavku mesta v zmysle vyhotoveného znaleckého posudku. Žiaľ, zatiaľ bezúspešne. V meste však nastupuje nová nádejná generácia mladých športovcov, ktorých budeme aj naďalej podporovať.O kultúru sa v Tlmačoch už 65 rokov stará folklórny súbor Vatra, súbory Plamienok, Zuškáčik, Kresťanský spevokol, skupina PO-KU-S a iné. Smerovanie a formovanie mesta Tlmače z dlhodobého hľadiska v súčasnosti definujeme v pripravovanom Územnom pláne, ktorého verziu, veríme, predstavíme onedlho na pripomienkovanie verejnosti.Z pohľadu administratívy a práce mestského úradu, ktorá má za cieľ viac sa priblížiť k občanovi, sme prešli mnohými podstatnými zmenami. Žiaľ, veľa ich bolo zákonom vynútených, ktoré v subjektívnom ponímaní spomalili a sťažili prácu zamestnancom, iné nám prácu uľahčili. Začali sme najdôležitejším, správou archívu a registratúry. Zapojili sme sa do národného projektu elektronizácie samosprávy DEUS- Dcom a Slovensko.sk, ktorý nám síce zabezpečil nové informačné technológie, ale dodnes nie je jeho prevádzka štátom doriešená. Zosieťovali sme mestský úrad a zaobstarali nové softwerové programy. Pokryli sme neriešenú otázku Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany mestských budov. Z materiálneho hľadiska sme zmodernizovali malú aj veľkú zasadačku MsÚ, vylepšili interiér obradnej siene. Novým personálnym obsadením sme efektívne vyriešili zákonom požadovanú zastupiteľnosť funkcií v meste. Prvý kontakt, matričné služby, referát kultúry športu a mládeže, správa daní, poplatkov a inventarizácie majetku dnes zastrešujú agendy, ktoré mesto dlhoročne neriešilo. Sociálnu oblasť sme rozšírili o dobre fungujúcu opatrovateľskú službu a projekty zamestnanosti z Úradu práce, naše deti vítame do života finančným príspevkom 30 eur z pôvodnej 8 eurovej sumy. Osobitnú zmienku si zaslúži obsadenie funkcie referátu správy majetku mesta, ktorý napĺňa definíciu základnej zákonnej povinnosti majetok mesta zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený zachovať. Proces prijímania nových zamestnancov riešime výlučne transparentným výberovým konaním. Z finančného hľadiska sa nám podarilo reštrukturalizovať úverové zaťaženie mesta a s výhodnými podmienkami prijať už spomínaný úver predovšetkým na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Zefektívnili sme platby za poistenie mestského majetku. Mesto sa môže pochváliť výbornými vzťahmi s okolitými obcami a aj vďaka svojim občanom a športovým nadšencom upevňuje družobné vzťahy s francúzskym mestom Saint Just en Chaussé. Správa mesta so sebou prináša aj rôzne negatíva, ktoré ale vnímame ako výzvu do budúcnosti. Počas celého obdobia sa trápime s funkčnosťou v minulom období zakúpeného mestského rozhlasu. Dlhoročným prenajatím tepelného hospodárstva tretiemu súkromnému subjektu tiež v predchádzajúcom volebnom období, sme mestu vzali možnosť ovplyvňovať cenu tepla a regulovať tepelnú energiu efektívne a výlučne podľa našich potrieb, čo sa prejavuje v neustálej nespokojnosti občanov s vyúčtovaním energií v bytových domoch a v negatívnom postoji voči nášmu bytovému podniku. Tŕňom v oku ostáva aj stále nezrealizovaná kanalizácia v dolnej časti Tlmáč. Chceme dosiahnuť efektívnejšiu starostlivosť a údržbu verejnej zelene v meste, chýbajú nám pracovné sily. Nestabilná politická situácia stále komplikuje čerpanie Eurofondov. Množstvo zrušených výziev, na ktorých sa mesto zúčastnilo, sa podpísalo pod absenciu týchto finančných prostriedkov v meste. Vyvíjame maximálne úsilie aby v súčasnosti podané žiadosti boli vybavené kladne. Priestor na zlepšenie vidím v užšej a aktívnejšej spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva. Apelujem na ich chýbajúcu angažovanosť a občiansku aktivitu. Vnímam ako dôležitú ich neustálu komunikáciu s občanmi a následnú transformáciu ich požiadaviek do rokovania na mestskom zastupiteľstve. Naše mesto sa potrebuje rozvíjať, rásť a zabezpečovať súčasné a moderné potreby našim občanom aby nemali dôvod odchádzať ale tu zotrvať, prichádzať a zostať. V poďakovaní by som chcel pokračovať a poďakovať sa zamestnancom MsÚ za to, že vynakladajú maximálne úsilie pri zabezpečovaní potrieb mesta aj napriek štátom nedoceneného finančného ohodnotenia zamestnancov verejnej a štátnej správy. Spolupracovníkom v mestom zriadených organizáciách, v kultúre, školstve. Podporovateľom a sponzorom, bez ktorých by náš tlmačský život nemohol zažívať Tlmačský polmaratón, divadlo, koncerty, kiná, športové a spoločenské akcie a rôzne podujatia. Vám občanom poďakovať za to, že ste neustálou inšpiráciou a prostriedkom na tvorbu činností a projektov v meste. Ste objektom, pre ktorý sa oplatí aj z neúspechu vyťažiť silu, vstať, napredovať, tvoriť nové veci, zlepšovať a rozvíjať naše mesto.

Prajem Vám krásne slnečné a zážitkov plné leto.

Miroslav Kupči primátor mesta