Vážení občania, milí priatelia.

Čas adventu je opäť tu a ja mám milú príležitosť sa Vám zo stránok nášho občasníka prihovoriť. Koniec roka je nenávratne predo dvermi. Je za nami ďalších dvanásť mesiacov, počas ktorých sme mnohým projektom dali jasné kontúry a finálnu podobu. Bilancujeme, spomíname a zároveň optimisticky vzhliadame do budúceho roka.

V živote každého z nás sú momenty, ktoré sa nám vryjú do pamäti a istým spôsobom nás ovplyvnia. Začiatok roka 2017 sa niesol smutnou udalosťou. Nečakane nás v mladom veku opustila Mgr. Ľubica Zacharová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva, zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole v Tlmačoch, ale hlavne aktívna, vždy pozitívne naladená a usmiata známa, priateľka, blízka. Česť jej pamiatke.

Prvý polrok bol z hľadiska príprav na realizáciu mnohých projektov veľmi dôležitý. O jeho priebehu som Vás informoval v predchádzajúcom „Echu“. Druhý polrok bol nepopierateľne bohatý na samotnú realizáciu týchto projektov. Dovolím si spomenúť tie, ktoré nám všetkým ponúknu pridanú hodnotu k životu v meste a pomôžu zdvihnúť našu životnú úroveň.

Kultúra v našom meste sa často spomína v rámci regiónu. Jej význam a ďalšie pôsobenie sme potrebovali zabezpečiť z materiálno – technického hľadiska a tým bola rekonštrukcia elektroinštalácie v Spoločenskom dome. Všetky rekonštrukcie a obnovy mestských budov sa snažíme realizovať v prvom rade cez projekty z výziev financovaných z prostriedkov EÚ, no tento rok vzhľadom na ich neefektívne čerpanie zo strany SR, boli mnohé zrušené. Operatívne sme sa tomuto stavu prispôsobili a v rozpočte mesta sme vyčlenili prostriedky na nové osvetlenie v sále SD, v klubovni, vymenilo sa núdzové a bezpečnostné osvetlenie, elektroinštalácia, rozvádzače a podružné merania. V týchto dňoch nás čaká výmena okien v klubovni aj v priestoroch reštaurácie. Nedá mi nevyjadriť osobnú radosť a potešenie z obnovenej slávy premietania filmov v lete na amfiteátri, ktoré si u mnohých z Vás získalo obľubu. Nástupom nového riaditeľa do príspevkovej organizácie konsolidujeme činnosť Služieb mesta Tlmače, ktoré v meste okrem ich obvyklej náplne zrealizovali mnoho ďalších aktivít. Zakúpili a osadili sa smetné nádoby zatiaľ v dolnej časti a v ich osádzaní budeme pokračovať v  priebehu budúceho roka v celých Tlmačoch. Začali sme budovať 6 kontajnerových stanovíšť na Lipovej ulici a pokračovali sme v budovaní spevnených plôch na parkovanie na Kotlárskej a Ružovej ulici. V dolnej časti Tlmáč sme skrášlili novým náterom priestory Kultúrneho domu a v prevádzkových miestnostiach sme inštalovali nové žalúzie. Nielen deti ale aj dospelí sa už v lete tešili novému mantinelovému systému na multifunkčnom ihrisku na Novej ulici. Všeobecne pozitívny ohlas má medzi občanmi ukončenie I. etapy výstavby kolumbária na cintoríne v dolnej časti, súčasťou ktorej boli opravy a vybudovanie chodníkov, tiež nový náter na cintorínskom múre. V rovnakom duchu sme svoj cieľ uspokojiť požiadavky občanov realizovali na cintoríne na Lipníku. Vybudovalo sa 24 nových urnových miest, ktoré sú záujemcom k dispozícii do nájmu. Ako býva dobrým zvykom mestského úradu a jeho zamestnancov, zorganizovali sme a zapojili sme sa do úpravy atletickej dráhy v školskom areáli. Nielen výsledok ale aj atmosféra počas brigády boli skvelé a iba potvrdzujú, že sa vždy vieme spojiť pre dobrú vec. Vďaka patrí aj našim skalným pomocníkom – občanom, pánom Citoríkovi, Hajdučíkovi, Gajdošovi a pani Pálinkášovej a členom atletického klubu. Takto upravený povrch je pripravený na nanesenie antuky. Počas celej jesene sme sa z hľadiska životného prostredia venovali systémovému výrubu chorých a bezpečnosť ohrozujúcich stromov, ktoré sme nahradili novou výsadbou. Som rád, že sme počas tohto roka pristúpili k výsadbe nových

kvetinových záhonov a spestrili tak zelenú oázu niektorých častí mesta. Pracujeme na projektovej dokumentácii k  stavebnému povoleniu na rekonštrukciu „Ľudového domu“ na Potočnej ulici, ktorého hlavným cieľom je spojiť kultúru, históriu a tradíciu so súčasnosťou a tento priestor poskytnúť všetkým občanom na aktivity rôzneho druhu. V objekte boli vykonané búracie a čistiace práce. Projekt bude vypracovaný pred koncom tohto roka a jeho rekonštrukciu plánujeme v priebehu roka 2018.

Za kľúčové aktivity končiaceho roka považujem kompletnú obnovu verejného osvetlenia v meste. Po dlhom súťažení vo verejnom obstarávaní sme v októbri odovzdali stavbu zhotoviteľovi. Výmena niektorých častí v meste prebehla bezproblémovo a v iných sa objavili komplikácie, ktoré však nespôsobia omeškané odovzdanie diela do užívania. Bolo potrebné mať na zreteli aj typickú premenlivosť počasia v zimnom období. Touto cestou sa chcem ospravedlniť a zároveň poďakovať občanom za ich trpezlivosť pri „tmavých“ nočných uliciach na Lipníku, ktoré verím sú iba minulosťou a všetci sa budeme tešiť z kvalitne osvetlených miestnych komunikácii a to aj napriek vyššej  zaťaženosti mestského rozpočtu úverom. Druhou významnou aktivitou realizovanou v tomto období je dlhoročne žiadaná obnova povrchov miestnej komunikácie Ružovej ulice. Jej zúfalý technický stav sme začali riešiť obnovou chodníkov a obrubníkov. Obnova cestného povrchu si vyžaduje radikálnejší zásah ako sa predpokladalo a preto sme sa so zhotoviteľom vzhľadom na nepriazeň počasia dohodli na pokračovaní prác v budúcom roku. Z tohto miesta ubezpečujem všetkých občanov, že obnovu začneme ihneď ako sa počasie ustáli a umožní práce vykonať kvalitne a so zárukou. Vízia budúceho roka sa nesie vo svetle podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu objektov Materskej školy Lúčik, nutnej opravy statiky budovy školskej jedálne pri ZŠ, už spomínanej prestavby „Ľudového domu“ na Potočnej a opravy niektorých ďalších miestnych komunikácii. Miesto v budúcoročnom rozpočte si nájdu aj iné aktivity a verím, že v rámci optimálnych možností uspokojíme všetky zložky, organizácie a kluby v meste. Veď zabezpečovať rozvoj našich krásnych Tlmáč je spoločnou prioritou.

Na sklonku roka 2017 mi dovoľte tradične vyjadriť svoju vďaku všetkým partnerom, spolupracovníkom, sponzorom, organizáciám a hlavne Vám občanom za vzájomnú podporu, nezištnú a výbornú spoluprácu, ktorá je základom kvalitnej a dobrej realizácie všetkých činností v meste. Aj v roku 2017 chceme dať spoločnú bodku za celkovo úspešným rokom 2017 v podobe Silvestra a Privítania Nového roka 2018. Pozývam Vás všetkých spoločne stráviť v dobrej nálade posledné chvíle odchádzajúceho roka na Amfiteátri od 22:00 hodine. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Miroslav Kupči, primátor mesta Tlmače