Vážení spoluobčania, opäť využívam možnosť prihovoriť sa vám na stránkach nášho občasníka a zosumarizovať život v meste  za necelý polrok z pohľadu  mesta a jeho organizácii, mestského úradu,  ale aj mestského zastupiteľstva.

Ako už býva zvykom, koniec roka 2016 sme tradične spoločne oslávili Tlmačskými Vianocami a Silvestrom, ktorý verím, že bol úspešným pilierom pre budúce mestské oslavy a podujatia na obnovenom amfiteátri.

Kultúra v meste a spoločenský život vrcholil počas 12. ročníka Tlmačského plesu. Veľmi ma teší, že jeho úroveň stúpa a každým rokom je oň väčší záujem.  V rámci mestských podujatí mi nedá nespomenúť Jarný beh zdravia, ktorý si obľubujú hlavne rodičia s detičkami. Pri jeho príležitosti sme v dolnej časti mesta otvorili nové mestské detské ihrisko susediace s Domom kultúry. Jeho zriadenie, je iba prvým krokom v rámci rozšírenia občianskej vybavenosti v centrálnej časti, nakoľko v nadchádzajúcom období rátame s rekonštrukciou rodinného domu na Potočnej, ktorý mesto získalo do vlastníctva ako „náhradu“ za neuskutočnenú kúpu bývalej ľudovej školy na Starej ulici. Tento objekt, na ktorý mesto objednalo vypracovanie štúdie, by mal slúžiť  občanom mesta, aby v ňom časom našli znaky našej histórie, dôvod na spoločné stretnutia, miesto pre aktivity a podujatia. Preto vítame v tejto súvislosti aktivity našich občanov vo forme zbierky pamätných historických predmetov, ktoré budú v dome pre všetkých vystavené. Svoju sezónu zároveň ukončili aj Tekovskie ľadové medvede, ktoré majú čoraz viac priaznivcov. Vyzývam otužilcov, aby sa k nim pridali a pomohli tak svojmu zdraviu.

detske ihrisko
Nové detské ihrisko pri kultúrnom dome v dolnej časti mesta

V dolnej časti mesta sme si v máji pripomenuli 72. výročie ukončenia II. sv. vojny K dôstojnosti tohto pietneho aktu prispela aj účasť vojakov z 13. mechanizovaného práporu z Levíc za čo im patrí naša úprimná vďaka. Ako každoročne aj v tomto roku sme zorganizovali tradičné „Stavanie mája“ za bohatej účasti našich občanov. Záhonovou výsadbou sme skrášlili centrálnu zónu. Májový víkend bol bohatý aj na rôzne mestské podujatia. Konal sa už 34.ročník Tlmačského polmaratónu. Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou si získava stále väčšiu obľubu nielen nás Tlmačanov ale aj záujemcov prakticky z celého Slovenska. Jeho organizácia je každým rokom precíznejšia a náročnejšia, za čo je potrebné poďakovať všetkým organizátorom a spoluorganizátorom. Na toto podujatie môžeme byť naozaj hrdí, o to viac, že víťazom tohto ročníka bol po prvýkrát v jeho histórii Tlmačan Milan Švec. Srdečne mu blahoželám. V tomto roku prišiel podujatie osobne podporiť aj predseda NSK Milan Belica, ktorý sa častokrát zúčastňuje aj iných  kultúrno spoločenských aktivít v našom meste, čo dokazuje napríklad aj jeho účasť na „Tekovskom koliesku“ a ďalších podujatiach. S kultúrou sa spájali aj podujatia ako Deň matiek, Čriepky a iné… Preto vďaka našej kultúre a tým, ktorí ju tvoria a podporujú.

Ako som spomínal amfiteáter, ten krásny, slávnou minulosťou dýchajúci areál, je našou prioritou. Už onedlho čaká na svoje znovuzrodenie. Jeho sezónu zahájime veľkolepo, dňa 23.6. koncertom pod názvom Kopec hudby, ktorý je vám iste známy, vystúpia kapely, ktoré sú súčasťou špičky slovenskej hudobnej scény: Longital a Korben Dallas a ako predskokan miestna Easy Peasy. To však nie je všetko, toto leto nás čaká premietanie na amfiteátri a to vďaka rekonštrukcii premietačiek a nákup projektora, ktorému pomohla aj naša výhra grantu nadácie VÚB v sume 3.000 €, finančná podpora Slovenských elektrární a.s. v sume 1.000 € a ostatná dotácia mesta v sume 8.000 €. Radi by sme v lete na amfiteátri privítali aj našich starších spoluobčanov pod taktovkou „šlágristov“. Teším sa na všetky deti už 11.06. na futbalovom štadióne, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí.

Kultúra v meste je naozaj bohatá. Závidia nám ju okolité obce. Preto verím, že svojou rozmanitosťou bude aj naďalej priťahovať široké vrstvy občanov.

V rámci zvýšenia a skvalitnenia komunikácie s občanmi, mesto investovalo finančné prostriedky na systemizáciu úradu. Inštalovalo nové informačné systémy, ktorých cieľom je informatizácia spoločnosti v zmysle zákona o e-Governmente, zakúpilo mapový portál s orientáciou na náš kataster a jeho následnú využiteľnosť pri pasportizácii majetku mesta a pre zvýšenú efektívnosť výberu miestnych daní. Nemalé finančné prostriedky vynakladá mesto do účasti na projektoch z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny s cieľom zabezpečiť lepšiu údržbu mesta a verejnej zelene, ktoré sú aktuálne k 1.6. 2017 a zúčastní sa na nich 11 ľudí.

V súčasnom období prebiehajú tiež viaceré výberové konania a to na riaditeľku MŠ Nová a na riaditeľa Služieb mesta Tlmače, p.o..

Mestské zastupiteľstvo ku koncu roka 2016 schválilo dôležitý strategický dokument Program rozvoja mesta na roky 2016 až 2025, v ktorom je zakomponovaná dlhodobejšia vízia rozvoja mesta. O znenie tohto dokumentu sa pričinila najmä prednostka MsÚ, za čo jej patrí vďaka. Dlhodobým rozvojom mesta sa zaoberá aj Územný plán, ktorého aktualizáciu v tomto období pripravujeme. Verím, že jeho konečná verzia naplní potreby, želania ale aj túžby našich občanov, žiť v krásnom, malom ale plnohodnotnom mestečku 21. storočia.

Nadviažem na mesto a jeho rozvoj. Dôležitou oblasťou života mesta je jeho rozvoj a životné prostredie. V týchto oblastiach sa stretávame s pozitívnymi, ale aj s kritickými názormi občanov. Tie sa týkajú čistoty mesta, údržby mestského mobiliáru, problémov s mestským rozhlasom, stavu komunikácií a ďalších problémov. Pozitívne je hodnotená najmä čistota mesta, údržba zelene, výmena dopravného značenia a ďalšie činnosti v oblasti životného prostredia.  Začali sme certifikáciou a revíziami všetkých detských ihrísk v meste. Bezpečnosť našich najmenších spoluobčanov je na prvom mieste. Dlhodobo v meste absentovali revízie mestských objektov a zariadení, aj tie sú dnes aktuálne.

Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní schválilo aktualizáciu investičného plánu mesta na tento rok. V rámci jeho plnenia a požiadaviek od občanov sme uskutočnili nákup urnových schránok na cintorín na Lipníku  a začali s výstavbou kolumbária v dolnom cintoríne. Vymenila sa aj nová ozvučovacia technika v dome smútku. Ďalšími bodmi v plnení investičného plánu sú zrealizované statické posudky na mestskú bytovku a dom služieb. Na využitie krásneho priestoru, ktorý vznikol pred kostolom, mesto dalo vypracovať štúdiu. Cieľom je vytvoriť novú modernú oddychovo-spoločenskú zónu. Stále pretrvávajúca nespokojnosť s platbami za spotrebovanú energiu a vodu nás priviedla k postupnému vyregulovaniu mestských objektov. Nainštalované sú nové vodomery v zdravotnom stredisku, pomerové merače tepla v bytovke na Topoľovej, v základnej škole , ŠKD a v ZUŠ nové ventily a termohlavice.

Zákon o obecnom zriadení ukladá mestám a obciam povinnosť svoj majetok zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený zachovať. V intenciách tohto zákona sme v minulom roku  zakúpili do vlastníctva mesta objekt bývalej materskej škôlky na Topoľovej, neskôr známy ako „šampusáreň“. Zámer mesta je v tomto rozsiahlom  8000,00 m²  veľkom areáli vybudovať občiansku vybavenosť širokého zamerania so športovým, kultúrnym a spoločenským vyžitím. Vedľajší objekt, bývalé bytové stredisko, by si v budúcnosti mohlo plniť úlohu nocľahárne pre občanov bez vlastnej strechy nad hlavou.

V tomto období mesto riešilo aj problém občanov, ktorí sú dlhodobo ubytovaní v slobodárňach. Tieto patrili závodu SES Tlmače avšak boli odkúpené novým investorom. Po nedávnom jednaní predstaviteľov mesta s ním, nový vlastník predstavil víziu rekonštrukcie slobodární na nájomné byty s podporou ŠFRB. Prvú by chcel investor zrekonštruovať do jedného roka.

Najpálčivejším problémom v meste je havarijný stav verejného osvetlenia. Dnes môžeme konštatovať, že mesto intenzívne pracuje na vyhodnotení verejného obstarávania na obnovu verejného osvetlenia. Pri úspešných krokoch predpokladáme zahájenie prác na jeho obnovu koncom júna 2017. Úverová zaťaženosť mestského rozpočtu nie je vysoká, mesto je v dobrej finančnej kondícií a za výhodných finančných podmienok si môže dovoliť splácať  bankový úver na pokrytie nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Vopred prosím občanov o trpezlivosť pri možných vzniknutých komplikáciách počas rekonštrukcie  VO. Som si istý však, že týmto krokom skvalitníme život v meste, zvýšime bezpečnosť občanov a dosiahneme značnú úsporu na pokrytí nákladov pri prevádzkovaní a údržbe VO.

V neposlednom rade mesto toho času podalo žiadosti o dotácie na vybudovanie nového multifunkčného ihriska v školskom areáli. Podaná bola aj žiadosť o dotáciu na zriadenie odbornej fyzikálno–chemicko-biologickej učebne pre naše školopovinné deti. Podanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok sa snažíme o nutnú rekonštrukciu objektu Materskej školy Lúčik a v tom duchu žiadame aj o NFP z eurofondov na rekonštrukciu strechy a výplní otvorov  Spoločenského domu na Lipníku, výmenu elektroinštalácie v ňom bude mesto hradiť z vlastných prostriedkov.

Naše mesto
Občania pri realizácii projektu Naše mesto

Mesto Tlmače sa hrdí svojim životným prostredím, okolitou prírodou  a zeleňou, ktorú mesto ponúka nielen našim občanom, ale je obdivované návštevníkmi zo širokého okolia. Máme 22 hektárov zelených plôch, ktorých následný obdiv si skôr vyžaduje starostlivosť a vynaložené úsilie a financie na údržbu. Táto jar bola náročná na vypilovanie a opilovanie suchých stromov a drevín po mrazivej zime. Vysadili sme záhony kvetov a drobných rastlín. Jarný plán kosby sa pridržiaval potrieb mesta, udalostí a podujatí v meste. Zároveň však musím kriticky skonštatovať, že nám naše kapacity nestačili na včasné a operatívne pokrytie prvej kosby v meste. Iste by sa nám krajšie prechádzalo po pokosenom a upravenom Lipníku. Ako som spomínal od júna cez projekt Úradu práce  sociálnych vecí a rodiny nastupuje 9 zamestnancov, ktorých pracovnou náplňou bude starostlivosť o verejnú zeleň. Verím, že takto sa nám podarí dobehnúť zameškané. Tlmače sú známe svojou bohatou výsadbou sakúr. Ich životnosť však v mnohých prípadoch skončila a z tohto dôvodu je na jeseň tohto roku naplánovaná ich postupná výsadba. Veľmi pozitívne vnímam aktivitu občanov, ktorí z vlastnej iniciatívy upravujú, udržujú a kosia okolie svojich domov a bytoviek, skrášľujú ho peknými predzáhradkami, pretože im nie je ľahostajné okolie, v ktorom žijú. Takéto činnosti sú bežné v obciach, menších mestách alebo štvrtiach. Sú výsledkom spoločnej komunikácie a spoločného cieľa- žiť v krajšom a čistejšom meste, obci. V tomto smere sa chcem poďakovať aktívnym občanom v bytovkách na uliciach Dlhá, Lipová, Námestie odborárov a v dolnej časti Námestie SNP č. 13,14.

Do mesta sa opäť vrátil žblnkot pekne upravenej fontány na pešej zóne. Do dnešného dňa je naša jediná. Chráňme si ju. Prosím občanov, rodičov a deti, aby ju neničili, nešliapali po nej a nevhadzovali do nej nič. Slúži nám všetkým, je radosťou pre naše oči a prijemným spestrením pobytu na pešej zóne nás všetkých. Nech si jej nepretržitý a bezproblémový žblnkot môžeme spoločne užívať celú sezónu.

Fontána
Fontána na pešej zóne

V odpadovom hospodárstve sme zrealizovali súťaž na zberovú spoločnosť komunálneho odpadu. Aj napriek vyššej cene za tonáž vyvezeného odpadu, poplatok na obyvateľa ostal  nezvýšený. Mesto zakúpilo nové veľkokapacitné kontajnery, v blízkom období bude osádzať nové odpadkové koše v meste a má v pláne budovať  kontajnerové stojiská.

V oblasti športu sme sa zamerali na väčšiu finančnú podporu klubov, na ich aktivitu a rozvoj. Z predchádzajúcich 13.000 € sme dotáciu navýšili na 25.000€. Záväzkom zo strany nášho futbalového klubu bol postup do vyššej futbalovej súťaže, čo sa im aj podarilo. FK mesta Tlmače blahoželám a prajem im ďalšie úspechy a chuť športovať. Novovzniknutej atletickej škôlke AK-ZŠ Tlmače sa dostavili prvé úspechy. So svojou širokou základňou absolvujú mnohé preteky, z ktorých si  deti privážajú medaily. Trénerom ale hlavne deťom blahoželám. V dnešných dňoch je už plne využívané zrekonštruované multifunkčné ihrisko v dolnej časti, na ktorom sa osadil mantinelový systém so záchytnými sieťami.

Rád by som nechal priestor aj pre aktivity, ktoré nám aj napriek všetkej snahe nevyšli.  Občania dolnej časti Tlmáč stále čakajú na dobudovanie kanalizácie v meste. Dôvodov bolo veľa. V súčasnosti  má mesto problém s vysporiadaním pozemkov  pod budúcou modernou ČOV. Mesto má k dispozícii možnú zámenu pozemkov v tomto prípade, ostáva otázka či s ňou dotknutá rodina bude súhlasiť. Táto čistička je potrebná a to aj napriek snahe pretlačiť názor, že Tlmače sú mestom čističiek. Z tohto miesta deklarujem, že mesto dodnes nemá vo vlastníctve žiadnu čističku, tie, ktoré sa v meste nachádzajú, sú vo vlastníctve iných spoločností a mesto nie je oprávnené s nimi nakladať ani ich nijakým spôsobom prevádzkovať. Sú to čističky, ktoré sú svojou technológiou zastarané, prípadne nevyhovujúce na ich ďalšie prevádzkovanie. Z tohto dôvodu, v zmysle deklarovania verejného záujmu, je nutné vybudovanie novej ČOV a následne bude možné dobudovať kanalizáciu v dolnej časti Tlmáč.

Multifunkčné ihrisko
Multifunkčné ihrisko v dolnej časti mesta

Kriticky vnímam spoluprácu mesta a mestského zastupiteľstva, ktoré je založené iba na komunikácii konkrétnych a tých istých poslancov, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach, vnášajú podnety a spolupracujú s úradom. Chcem sa menovite poďakovať za aktívnu spoluprácu s MUDr. Šebovou, Mgr. Žúborom, p. Fazekašom a s Ing. Procházkom. Prial by som si, aby naša komunikácia bola vo všeobecnosti plynulejšia, motivačná a nápaditá, aby vnášala do mesta podnety na rozvoj a rast tohto krásneho kúta Slovenska.

Tradične k záveru môjho príhovoru patrí poďakovanie tým, ktorí sa svojou prácou, aktivitami a činnosťou zasluhujú o šírenie dobrého mena mesta: Ďakujem tlmačským členom Karate klubu Nová Baňa za svoju vynikajúcu účasť na ME v Rumunsku, nášmu speváckemu súboru P-O-K-U-S, ktorý pri prvej príležitosti svojim výnimočným vystúpením dojme k slzám obecenstvo. FS Vatra, ktorý reprezentuje bohatstvo nášho folklóru na medzinárodných javiskách. Cením a vážim si každodennú prácu našich občanov, zamestnancov príspevkovej organizácie SMT, p. Gogovi, ktorý pomáha riadiť a usmerňovať našich aktivačných pracovníkov, p. Sabadkovej, ktorá je srdcom čistoty v dolnej časti Tlmáč. Chcem zvlášť vyjadriť poďakovanie občanom p. Partlovej, Šmirinovej, p. Tulovej a p. Bednárovi za účasť na našich mestských brigádach, kiežby nás bolo viac…

Dovoľte mi sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, sponzorom aj samotným účastníkom na rôznych podujatiach, ktorí pomáhajú Tlmačom posilniť vlastnú identitu a ľuďom prinášať  dôvody, prečo byť hrdým Tlmačanom.

Prajem vám krásne leto milí občania !

Miroslav Kupči, primátor mesta