Snáď netreba špeciálne nikomu vysvetliť, čo sú to eurofondy. Vďaka nim sa dnes rozvíjajú mnohé obce a mestá v celej Európskej únii.

Tlmače za posledné roky tieto zdroje financií obchádzali a mesto sa rozvíjalo iba v rámci schváleného rozpočtu. Od roku 2015 s nástupom nového vedenia, sme si boli vedomí dôležitosti príjmu týchto prostriedkov zo zdrojov EÚ. V pláne obnovy prostredníctvom nich bolo verejné osvetlenie, budova spoločenského domu alebo telocvičňa základnej školy. Žiadosti, s ktorými sme neuspeli, alebo boli počas procesu hodnotenia zrušené.  Pod ťarchou neúspechu sme sa nevzdali a projekty sme vypracovávali aj naďalej. Už v roku 2016  sme pripravili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Materskej školy Lúčik. Nasledovali ďalšie. Pripravenosť projektov sa zlepšovala a pozitívne výsledky z prvých hodnotiacich kôl sa dostavili.

Dnes sa so zadosťučinením môžeme pochváliť schválenými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčik- rekonštrukcia materskej školy v celkovom objeme 660.133,74€. Veríme, že už budúci školský rok bude môcť táto škôlka privítať svojich škôlkarov vo vynovených priestoroch. S rovnakým nadšením sme prijali správu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre zriadenie Komunitného centra v celkovom objeme 233.557,48€. Centrum bude umiestnené do priestorov bývalej budovy bytovej  spoločnosti SES Real na Topoľovej ulici. Hlavným cieľom tohto centra je poskytovanie komplexných, odborných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Týmto spôsobom sa nám podarí zveľadiť a zhodnotiť majetok, ktorý sme do vlastníctva mesta zaradili v roku 2016. Uplynulé dni nás v sociálnej oblasti potešila správa o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na poskytovanie opatrovateľskej služby v celkovej sume 88.920,00€. Starších a odkázaných občanov na pomoc tretej osoby pribúda a zvyšuje sa počet žiadostí na poskytovanie opatrovateľskej služby. Prostriedky na jej zabezpečenie sme vynakladali z mestského rozpočtu, preto nás veľmi teší táto pozitívna správa, vďaka ktorej budeme môcť sociálne služby kvalitne plniť.

Pred bránami schválenia žiadostí máme podané aj iné projekty: Zriadenie odbornej fyzikálnej učebne v základnej škole v celkovej sume 30.000,00€. Našim školákom tak budeme vedieť sprostredkovať kvalitné vzdelávanie s modernými učebnými pomôckami. Rovnako dôležitou je pre nás oblasť životného prostredia a jedným z nástrojov na jeho ochranu a ochranu ovzdušia je podaná žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na zakúpenie modernej zametacej a umývacej techniky v celkovej sume 174.000,00€. Sociálnu službu tiež chceme posilniť podanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zriadenie denného stacionára v objekte bývalej „šampusárne“ v celkovom objeme 1.100.000,00€. Denný stacionár bude poskytovať sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení len na určitý čas počas dňa. Ďalším cieľom zariadenia je poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie aj sprostredkovanie záujmovej činnosti.