Dlhodobo poukazujeme na potrebu zmeniť sadzbu daní a miestnych poplatkov v meste Tlmače.  V našom meste boli sadzby roky nemenné a to aj napriek potrebe ich navyšovať a nevôle mestského zastupiteľstva urobiť nepopulárne kroky. Je potrebné mať na zreteli z čoho je financovaná samospráva.

Príjmy rozpočtu tvoria financie, ktoré môžu pochádzať z daní, alebo z iných oblastí. Najvýznamnejším príjmom je podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktoré sú prerozdeľované medzi obce a mestá podľa jasne stanovených kritérií. Ďalším príjmom sú miestne dane a poplatky (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, či daň za výherné alebo nevýherné automaty, daň za jadrové zariadenie, či miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad). Medzi ďalšie príjmy patria nedaňové príjmy – príjem z predaja alebo prenájmu majetku mesta, z rôznych dotácií, úverov, darov, či z veľmi žiadaných prostriedkov z fondov EÚ.

Tak ako sa zvyšujú všetky výdavky okolo nás, tak sa zvyšujú výdavky aj v rozpočte mesta. Narastajú zákonné povinnosti, narastá cena práce, náklady na materiály, či vrámci odpadového hospodárstva rastú náklady na zber a likvidáciu odpadu.

Pôvodcom odpadu je občan a v zmysle zákona o odpadoch za jeho likvidáciu musí zaplatiť. Platí zákonné pravidlo, že samospráva nesmie od občana vybrať poplatok za likvidáciu odpadu vyšší ako potrebuje, rovnako však platí, že mesto by túto činnosť nemalo z rozpočtu mesta dotovať. Práve toto sa deje v meste Tlmače. Odpadové hospodárstvo je dotované z rozpočtu na úkor iných aktivít. Preto v tomto roku a po pribudnutí ďalších zákonných povinností spojených s odpadom v meste (zber a likvidácia kuchynského odpadu), či vyššie zákonné poplatky za nízku mieru triedenia odpadu, sme boli nútení opäť predložiť mestskému zastupiteľstvu zvýšenie poplatku za komunálny odpad. To je dôvod, prečo si všetci v roku 2021 za túto komoditu priplatíme. Doterajšia sadzba poplatku 22 eur sa zvýšila na 30 eur na poplatníka.

Ten istý smer nabrali aj sadzby miestnych daní, ktoré boli dlhoročne na úrovni minima a nižšie ako v ktorejkoľvek okolitej obci. Vyššiu sadzbu zaznamenali všetky dane, ako u právnických tak aj u fyzických osôb. Príkladom sú sadzby za byt z 0,1 €/m² na 0,3€/m² a za stavbu na bývanie (RD) z 0,1€/m² na 0,25€/m².

Sme si vedomí, že akékoľvek zvyšovanie miestnych daní a poplatkov je u občana vnímané negatívne a má nepopulárny charakter. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že objem príjmu financií do „mestskej kasy“ je priamo úmerný ďalšiemu rozvoju mesta.

-zkr-