V predchádzajúcom čísle sme vám písali o tom, čo rozpočtové provizórium znamená a ako mesto počas jeho trvania funguje. Vtedy sme vám priniesli informáciu o tom, čo aj napriek rozpočtovému provizóriu chystáme a čo robiť budeme. Dnes vám z tohto miesta môžeme poskytnúť informáciu o tom, čo máme za sebou: vrámci vzdelávania sme v základnej škole dokončili a odovzdali do užívania špeciálnu učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov. Verím, že deťom aj keď  v obmedzenom počte, prináša radosť a kvalitnejšiu výučbu. Významným spôsobom sme podporili rekonštrukciu suterénnych priestorov, keď mesto Tlmače alokovalo finančné prostriedky na novú podlahu v suteréne a navyše sme pomohli vedeniu školy optimalizovať cenové ponuky na jej pokládku a ušetriť tak financie. Sme radi a vyslovujeme vďaku všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii suterénu podieľali osobne a nezištne, či prostredníctvom grantu a vytvorili tak nový funkčný priestor pre školákov či športovcov. Prioritou však ostáva rekonštrukcia telocvične, ktorá je v nevyhovujúcom stave a na ktorú veríme, že získame prostriedky z dotácie MŠ SR, aby sme mohli opraviť strechu, palubovku či časť elektroinštalácie.

Rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice sme ukončili a hotovú odovzdali do užívania v októbri. Oproti prvému rozpočtu, ktorého financie sme získali dotáciou z MV ŠR, sme našu spoluúčasť navýšili zo 6.000 € na 10.000€ aby sme namiesto pôvodne plánovanej rekonštrukcie jednej garáže mohli zrekonštruovať obe. Mestom Tlmače zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta tak bude môcť využívať celú budovu v objekte Služieb mesta Tlmače na Mlynskej ulici a uschovávať špeciálnu techniku potrebnú pre ich činnosť. Medzi tú nedávno pribudlo aj špeciálne vozidlo IVECO Daily, ktoré mestu Tlmače odovzdalo MV SR prostredníctvom Hasičského zboru Slovenskej republiky do užívania. Slávnostného aktu odovzdávania v Nitre za zúčastnil primátor mesta a členovia DHZM.

Na začiatku septembra bola zhotoviteľovi odovzdaná stavba objektu Komunitné centrum na Topoľovej ulici. Práce na stavbe prebiehajú podľa plánu a z dlho nevyužívanej a chátrajúcej budovy sa na jar stane nové a užitočné centrum.

Čo je komunitné centrum? Primárne je v ňom poskytovaná služba pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ako je základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, vykonáva sa preventívna aktivita, utvárajú podmienky na vzdelávanie, záujmovú činnosť, rozvoj pracovných zručností, zvýšenia možnosti zamestnania, zamestnanosti a osobného rozvoja. Činnosti možno realizovať aj v prospech inej fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienku územnej príslušnosti ku komunitnému centru, ako aj skupiny týchto fyzických osôb vrátane rodiny a komunity ako takej. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Sme presvedčení, že v našom komunitnom centre si nájdu svoje miesto ľudia bez vekovej hranice, rasy či vyznania a dostanú priestor aktivity, ktoré budú viesť k primárnemu cieľu komunitného centra - vytvárať komunitu a spájať ľudí.

Čo je komunitné centrum? Primárne je v ňom poskytovaná služba pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ako je základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, vykonáva sa preventívna aktivita, utvárajú podmienky na vzdelávanie, záujmovú činnosť, rozvoj pracovných zručností, zvýšenia možnosti zamestnania, zamestnanosti a osobného rozvoja.

Komunitné centrum- počas rekonštrukcie

Činnosti možno realizovať aj v prospech inej fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienku územnej príslušnosti ku komunitnému centru, ako aj skupiny týchto fyzických osôb vrátane rodiny a komunity ako takej. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Sme presvedčení, že v našom komunitnom centre si nájdu svoje miesto ľudia bez vekovej hranice, rasy či vyznania a dostanú priestor aktivity, ktoré budú viesť k primárnemu cieľu komunitného centra – vytvárať komunitu a spájať ľudí.

Počas roka sme podali žiadosť na pridelenie dotácie vrámci opatrení COVID- 19. Predmetom žiadosti bola výstavba verejných WC na Lipníku.

Bola nám schválená vo výške 20.000 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 2220 eur. Očakávame, že na jar 2021 budeme môcť osadiť moderné kontajnerové moduly na mieste dnes nefunkčných toaliet pri mestskom úrade a poskytnúť službu verejných toaliet občanom, návštevníkom či pri rôznych podujatiach.

Verejné WC- vizualizácia

Protipandemické opatrenia  zastavili posudzovania ďalších projektov vo fáze rozpracovanosti a iné sa preložili na budúci rok. Tak je tomu aj s výsadbou stromov vrámci schváleného projektu „Zelené obce“, ktorého realizácia sa presúva na rok 2021.

Aktuálne v meste prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky v dolnej časti Tlmáč, ktorú vykonáva naša príspevková organizácia Služby mesta Tlmače. Predmetom rekonštrukcie sú všetky nástupné plochy, kde od roku 2010 bola osadená šmykľavá dlažba. Vymieňajú sa obrubníky, dlažby a vytvárajú nové bezbariérové nástupy. Z tohto miesta sa musíme poďakovať Službám mesta Tlmače, ktoré aj napriek krátenému finančnému príspevku a s minimálnym počtom zamestnancov dokázali prakticky celý rok vykonávať svoju činnosť.

Rekonštruovaná autobusová zastávka v dolnej časti mesta

V čase písania článku máme pred sebou posledné tohtoročné zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční 10.12.2020. Veríme, že tentokrát rozpočet na rok 2021 schválený bude a život v meste v budúcom roku sa bude opäť rozvíjať.

-zkr-