Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa na zdaňovacie obdobie 2019 je možné si požiadať v mesiaci január. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov za zdaňovacie obdobie.

Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku a predložený v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní odo dňa, kedy nastali skutočnosti pre zníženie poplatkovej povinnosti.

Uvedené doklady sú povinnou súčasťou žiadosti o zníženie poplatku. Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí poplatník správcovi predložiť aj s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením

Mgr. Michaela Gabrhelová Kučiková, odd. daní a poplatkov