Milí Tlmačania,

zdá sa, že život nám plynie čím ďalej tým rýchlejšie. Ani sme sa nenazdali a opäť sa o slovo hlási koniec roka a s ním nesporne spojené najkrajšie sviatky roku, Vianoce. Sviatky pokoja, radosti, spomienok, sviatky rodiny, v ktorých by sme aspoň na chvíľku chceli spomaliť čas aby sme všetky príjemné pocity v sebe umocnili a nadlho vryli do našich duší, ovládli nimi naše srdcia a mohli tak z tejto hodnotovej studnice čerpať energiu počas celého budúceho roka.

Posledné obdobie je hektické v našej spoločnosti, zovšadiaľ na nás padá množstvo negatívnych informácií, občania často vyjadrujú svoj názor a mnohí v tej spleti údajov nevedia, aké stanovisko zaujať. V takejto atmosfére nás začiatkom roka čakajú parlamentné voľby. Pre našu samosprávu to znamená svedomitú prípravu, aby sme občanom pripravili dôsledný priestor na výkon ich zodpovedného voličského práva. Verím, že výsledok volieb bude smerovať aj k zlepšeniu podmienok  pre život a rozvoj samospráv.

V tejto nejednoduchej atmosfére sa snažíme neustále a neúnavne pracovať pre dosahovanie cieľov, ktoré sme si predsavzali, ktoré sú kľúčové pre naše mesto a pre potreby a život Tlmačanov.

Prvý polrok prešiel v duchu očakávania a dopĺňania projektov v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ, ich administratívnej a odbornej príprave na realizáciu. Tak iba zhrniem tie najdôležitejšie: Obnova a rekonštrukcia MŠ Lúčik- zníženie energetickej náročnosti  budov, zriadenie Komunitného centra, Zriadenie Denného stacionára, Nadobudnutie „multifunkčného upratovacieho vozidla“,  projekt Zelených obcí, Wifi „pre Teba“, či zriadenie a obnova Hasičskej zbrojnice. Každý jeden projekt v sebe nesie hodiny a hodiny neustálej práce zamestnancov úradu a ostatných osôb , ktoré na projektoch participujú. Za to im patrí moja úcta.

V oblasti rozvoja mesta  sme tento polrok vsadili na dlho pripravované projekty. Zrealizoval sa projekt rekonštrukcie elektrických prípojok financovaný ZsDS, následne mesto pristúpilo k odkúpeniu betónových elektrických stĺpov do majetku mesta v dolnej časti Tlmáč. Počas niekoľkých mesiacov prebiehala v hornej aj dolnej časti inštalácia optickej siete od spoločnosti Telekom systémom vzduch-zem. Mnohí ste to v blízkosti svojich príbytkov zaregistrovali a dnes už služby optickej siete v pohodlí využívate. Ďakujeme za pochopenie pri výkopových prácach. V nedávnych dňoch Služby mesta Tlmače vybudovali priechod pre chodcov na Továrenskej ulici.  Predprípravou bolo funkčné verejné osvetlenie tejto časti. Služby mesta Tlmače si po dohode s úradom naplánovali a aj zrealizovali kompletnejšiu údržbu cintorínov vrátane chodníkov, živých plotov. Súčasťou údržby bola výmena či oprava lavičiek, tak ako aj osadenie nových na oboch cintorínoch vrátane osadenia nových smetných košov. Dlho sľubovaná revitalizácia okolia jazierka prebieha v tomto období. Na jar tam bude našich občanov čakať nová oddychová zóna so sedením, upravenými ohniskami a osadenými košmi. Svoje miesto si tam zriadila aj čoraz početnejšia skupina otužilcov „Tekovskie medvede“. Nech majú priaznivú zimu!

Sľúbili sme postupné budovanie spevnených plôch. Realitou sa stalo stojisko na Ružovej, vznikli nové parkovacie miesta na Mládežníckej ulici.

V rámci pracovných kapacít v našej príspevkovej organizácii sme sa postarali o postupnú opravu komponentov na detských ihriskách.

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii verejného osvetlenia, nedoriešenou ostáva časť Francúzskej dediny, no napriek tomu sa osvetlenie podarilo sfunkčniť v rámci vlastných zdrojov. V týchto dňoch nám spríjemňuje náladu opäť opravené vianočné osvetlenie. Radi by sme však  túto sviatočnú scenériu aktualizovali. Aký je váš názor? Privítali by ste nové prvky vianočného osvetlenia v našom meste, na voľných priestranstvách? Radi budeme poznať vaše názory.

Prejdem na oblasť školstva v meste. Veľmi sa teším veciam, ktoré sa nám v tomto smere podarili zrealizovať.  Po dlhotrvajúcich posudzovaniach objektu Školskej družiny a jedálne v Základnej škole, ktorej budova bola poškodená sa Služby mesta Tlmače odvážne chopili vzniknutej situácie a počas letných prázdnin v celkovej sume 48.000 € zrekonštruovali steny, osadili nové rozvody odpadov, elektroinštaláciu, nové podlahy a dlažby, obklady aj vysprávky v suteréne, v celej jedálni a na poschodí ŠKD. V tomto prípade riaditeľovi a zamestnancom SMT patrí môj veľký obdiv a vďaka, pretože sa pustili do rekonštrukcie, ktorá postupne odkrývala ďalšie vnútorné nedostatky a oni ich odstránili na profesionálnej úrovni v nevyhnutnom čase. Počas jesenných prázdnin v škole prebiehala 3. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie hlavnej budovy ZŠ v rozsahu výmeny hlavného rozvádzača na prízemí a v suteréne vrátane rozvodov a svietidiel v objeme 57.000,00 € zo štátneho rozpočtu aj rozpočtu mestského. Pozitívna správa, ktorú ste mohli zachytiť, je schválenie prostriedkov  z EÚ v sume 30.000,00€ a spoluúčasti mesta na zriadenie špeciálnej  učebne prírodovedných predmetov- fyzika, chémia, biológia. Aktuálne nezaháľame a pracujeme na predložení žiadosti o opravu strechy a palubovky v telocvični ZŠ zo štátneho rozpočtu.

 Nezabúdam ani na nosný ľudský faktor v školstve. Svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľky ZŠ po uplynutí funkčného obdobia ukončila PaedDr. Božena Dudášiková. Touto cestou sa jej chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za jej odvedenú prácu pre našu základnú školu. Latku nastavila vysoko a tak novej zvolenej riaditeľke Radou školy Mgr. Helene Barátovej želám aby sa jej úroveň darilo nielen udržiavať ale aj zvyšovať. Mesto svojou neustálou finančnou a odbornou podporou, jej v tom bude napomáhať.

Tento rok žreb schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ padol na MŠ Lúčik. Rekonštrukcia v celkovom objeme cca 660.000 € bola venovaná zníženiu energetickej náročnosti budov. Z tohto pohľadu sa jednalo o celkovú rekonštrukciu častí, ktoré v sebe niesli náznak energetickej úspory vo všetkých 4 objektoch areálu MŠ- odizolovanie základov, zateplenie stien a striech, výmena okien a dverí, nové radiátory, teplovod kúrenia, nové maľovky, kompletná elektroinštalácia, úsporné svietidlá,  bleskozvody. Pre potreby rekonštrukcie a mimo nej sa vykonali ďalšie práce naviac- oprava statiky jednej steny na budove, kanalizácia, optická sieť, vymenené niektoré interiérové dvere a ďalšie úkony, ktorých nositeľom boli opäť naše SMT, príspevková organizácia.

V našom ďalšom predškolskom zariadení v dolnej časti  MŠ Nová, sme zabezpečili kúpu novej  kuchynskej linky, vrátane nového kombinovaného sporáka, nové dvere do kuchyne, počítač aj tlačiareň. Časť tohto materiálového vybavenia bola zakúpená vďaka dobrovoľnému finančnému výťažku z akcie „Tlmačský kotlík“ a sponzorstvu pána Eduarda Mesiarika. Svojou šikovnosťou sa škôlke podarilo uspieť v projekte Tesco a spolu s mestom výhodne zakúpili a osadili drevený záhradný domček so spevnenou plochou. Do preliezačky, ktorú im venovala prednostka úradu pribudne šmýkala.

Súťažiaci z podujatia „Tlmačský kotlík“

Aj tu patrí moja vďaka všetkým angažovaným v zrealizovaných projektoch, pri podpornej činnosti a samozrejme za ústretovosť, dávku profesionality a ochoty riaditeliek školských zariadení v neodmysliteľnom spojení s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami.

Teším sa, že sa v rámci spoločnosti do popredia dostáva téma životného prostredia. Nie je tomu inak ani v našom meste. Rastúci záujem o naše okolie a prostredie, v ktorom žijeme sa pretavil do vyššej aktivity našich občanov a snahy sa osobne podieľať na úprave a skrášľovaní nášho okolia. Tradične sme aj tento rok nakúpili a distribuovali smetné nádoby v rôznych objemoch.  Téma odpadového hospodárstva je horúcou témou, ktorú riešia všetky samosprávy na Slovensku.  Ako občania si neuvedomujeme, že sme sami pôvodcami odpadu a pre zachovanie a zvyšovanie kvality životného prostredia, by sme sa mali snažiť  eliminovať jeho produkciu, zvyšovať mieru triedenia už vzniknutého odpadu a učiť dobrým návykom aj naše okolie. V prípade, že k tomu nedôjde, sami budeme doplácať na tento neduh a hradiť čoraz vyššie poplatky za odpad, ktoré nám vyrubujú spracovatelia odpadu aj Európska únia za nedodržiavanie štandardov miery separovania a tvorby odpadu na jedného občana.

Tlmačania, chráňme si prosím naše okolie, zodpovedne pristupujme k tejto téme. Veď všetci chceme žiť v peknom a čistom prostredí a svoje peniaze si vieme užívať aj hodnotnejšie ako uhrádzaním neodvratne sa zvyšujúcich  poplatkov za odpad!

Častou aktivitou sa stalo opilovanie stromov, kríkov a živých plotov v meste. Zabezpečili sme frézovanie zarastených plôch aby časom vznikli nové upravené zelené plochy. Pre dodržiavanie bezpečnosti pri prívalových vodách sa zrealizovalo čistenie odvodňovacieho kanála, kanalizačných vpustí a tradične sa odstraňujú stále vznikajúce čierne skládky. Mimochodom! Aj za ich odstraňovanie platíme my všetci! V rámci udržiavania verejnej zelene sme zrealizovali tradičnú , jarnú aj jesennú brigádu. V júni areál školy navštívili a skrášlili zamestnanci EMO. V septembri sme z iniciatívy  schváleného projektu  Nadácie Orange zorganizovali brigádu aby sme spoločne vytvorili novú oddychovú zónu pri kostole. Akcia mala úspech a výsledok je viditeľný. Verím, že na jar uvidíme výsledok poctivej nezištnej práce zúčastnených občanov, zamestnancov mesta aj Služieb mesta Tlmače.  Všetkým patrí vďaka a rovnako aj gestorkám projektu pani Korcovej a Kupčiovej.

Občania počas výsadby novej zóny pri kostole

Oblasť životného prostredia sa nám podarilo pokryť tiež úspešnými projektmi financovanými z fondov EÚ. V rámci programu „Kvalita ovzdušia“ nám bolo dodané multifunkčné čistiace auto v sume 170.000,00 €, ktoré budú obsluhovať zaškolení zamestnanci SMT. Tak ako sme vás informovali na sociálnej sieti, nedávno nám bola schválená ďalšia žiadosť o nenávratný finančný príspevok v programe „Zelené obce“, v rámci ktorého v meste vysadíme v budúcom roku stromy a kríky v hodnote 16.400,00€.

Chcem poďakovať riaditeľovi a zamestnancom príspevkovej organizácie za ich neustály prínos pri udržiavaní čistoty, zveľaďovaní aj rozvoji nášho okolia a majetku mesta. Chlapi, odvádzate zaslúžilú prácu!

Mesto tento rok zažilo pekné okamihy v športovej oblasti. V auguste sme organizovali prvý krát Slovenský pohár v cestnej cyklistike pod záštitou CK Spartak Tlmače. Výsledok bol viac ako pozitívny. Radosť a výborný dojem z neho nemali iba aktívni účastníci ale aj všetci, ktorí prišli toto podujatie svojou prítomnosťou podporiť.  Podujatie sa osvedčilo tak, že vás z tohto miesta pozývam už aj na jeho ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-19.8. 2020! Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí pomohli podujatie doviesť do úspešného konca. Dobrovoľníkom, zamestnancom úradu, sponzorom, Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta a samozrejme našim cyklistom a členom CK Spartak Tlmače.

Slovenský pohár v cestnej cyklistike v Tlmačoch

Úspešný polrok majú za sebou atléti z DAK Tlmače, jednotlivci z AK Tlmače, kolkári a prelomový rok zažili karatisti ŠK Nová Baňa- Tlmače, ktorí úspešne reprezentovali  nielen Tlmače ale aj Slovenskú republiku na najväčšom svetovom podujatí Majstrovstvách sveta a Európy v karate. Teší nás, že v našom športe nastal všestranný rozvoj a predovšetkým deti zdravo a zároveň úspešne športujú.

Blahoželám všetkým úspešným športovcom!

V rámci T-18 by sme v najbližšom období chceli vyznačiť nové ihriská a rozšíriť tak portfólio ponúkaných možností športu o badminton.

Kultúra už tradične v meste Tlmače kvalitne vypĺňa priestor na voľnočasové aktivity, kultúrne a spoločenské vyžitie. Stálicami sú podujatia ako Letné kino na amfiteátri, Divadelné dni pod Slovenskou bránou či úspešná nakupovaná kultúra (Fragile). Bez zamestnancov MsKS pod vedením Lucie Kúdelovej by sa nezaobišlo mnoho podujatí v meste. Tak to bolo v prípade organizácie úspešného Denného detského tábora pod záštitou Veroniky Árendášovej a ostatných zúčastnených organizácii v meste.  K dispozícií pre občanov sme dali aj Voľnočasové centrum plné stolových hier. Ten, kto ešte nevyskúšal, urobil chybu. O zábavu je postarané! V rámci investovania do objektu Kultúrneho domu, sme obstarali osvetľovaciu techniku a dočerpali úver na rekonštrukciu budov zameraných na spoločensko – kultúrne vyžitie  v celkovej sume 5.700 €, ktorou sme pokryli rekonštrukciu časti toaliet v MsKS  slúžiace pre účinkujúcich.

Gestorom nášho kultúrneho života v meste  ďakujem  a prajem im aj do budúceho roka veľa motivácie pri organizácii pekných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Ostáva mi spomenúť správu mesta, ktorá v sebe aktuálne nesie aj ťarchu nepopulárnych ale nutných zvyšovaní miestnych daní a poplatkov. Tento krok nie je ojedinelý a ani náhodný, deje sa v kontexte celkového zaťaženia rozpočtu mnohými vládnymi opatreniami, ktoré na samosprávu neprechádzajú vo vyváženom stave a ruka v rukáve so zvýšeným výnosom podielových daní zo štátu. Samosprávy sú nútené hospodáriť s menším rozsahom rozpočtu ale so zvýšenými nákladmi. Verím, že takéto opatrenia, napriek ich záťaži pre občanov, prinesú pozitívne výsledky do našej samosprávy. Naopak vo väčšine prípadov sme poslami dobrých správ.  V uplynulých dňoch sme dostali pozitívnu správu v podobe schválenej žiadosti na rekonštrukciu a obnovu Hasičskej zbrojnice v sume 30.000,00€ za spoluúčasti mesta. Už prakticky rok poskytujeme Opatrovateľskú službu, na ktorú sme získali financovanie z nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ  v sume 89.000,00€. Do budúcoročného návrhu rozpočtu sme vyčlenili položku 5.000€ pod názvom „Participatívny rozpočet“. Táto položka je venovaná občianskym projektom. Má za cieľ dosiahnuť účasť občanov na správe vecí verejných a to takým spôsobom, že v rámci tejto položky môžu občania sami navrhnúť, prípadne aj zrealizovať zariadenie, výstavbu projektu vo zvolenej časti mesta, či organizovať aktivitu alebo podujatie s verejným cieľom. O podrobnostiach vás budeme včas informovať.

 Dennodenne podporujeme naše miestne organizácie, podieľame sa na organizácii rôznych podujatí. Stačí spomenúť Kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP, posedenie s našimi staršími pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,  podujatie pre jubilantov, ktorým sa tohtoročná návšteva Energolandu v Mochovciach a sprievodný program páčili. Zastúpenie starších občanov v meste je vysoké, preto som rád, že sú stále aktívnou súčasťou každodenného diania v meste, sú studnicou hodnotných podnetov, myšlienok aj ľudských hodnôt, ktoré nám v živote niekedy chýbajú. Zo srdca im všetkým želám pevné zdravie a vždy dôvod a chuť zotrvávať medzi nami.

Nedá mi nespomenúť zámery dlhodobejšieho charakteru, no dôležitého významu. Stále zotrvávame v rokovaní s vlastníkom športovísk v časti „Orešie“ o možnosti odkúpenia parciel, aktuálne slúžiacich na športovanie. Variácii je veľa, no je potrebné nájsť takú, ktorá by vyhovovala finančnej situácii mesta. Rokujeme s predstaviteľmi štátnych inštitúcií o výstavbe kruhového objazdu pod Lipníkom. Situácia s dopravou sa v tomto úseku stále zhoršuje a riešenie je zo strany zodpovedných orgánov v nedohľadne.

Dobudovanie kanalizácie v dolnej časti Tlmáč je stále našou prioritou a to aj napriek zverejnenej výzve na budovanie kanalizácii, ktorej podmienky nie sú úplne v súlade s našou situáciou. Nevzdávame sa a sme presvedčení, že iba sústavnou prácou dosiahneme aby kanalizácia v meste Tlmače bola zrealizovaná.

Bytová otázka je živou témou v našom  meste.  Stále prebiehajú prípravné projektové práce na rekonštrukciu „slobodární“ a v posledných dňoch súkromný investor prejavil záujem o výstavbu bytového domu na Topoľovej ulici. Obe tieto možnosti vítame, nakoľko ich výstavbou si mesto zvýši šancu opätovný nárast počtu obyvateľov, ktorých v posledných rokov veľmi ubúda. Možno jedným z nosných dôvodov bude prejavený záujem súkromného investora o objekt Preciosy a otvorenie výrobnej prevádzky s pracovnými príležitosťami.

            Milí Tlmačania, tak ako som písal v úvode, čas plynie veľmi rýchlo. Rýchlejšie ako by sme si niekedy priali a to v momentoch, keď máte mnoho vecí naplánovaných, keď by ste chceli stihnúť zameškané a zrealizovať nevyhnutné. Tak je to aj so životom v meste. Naplánovali sa mnohé veci, nie všetky sme zrealizovali. Iné sme zrealizovali aj bez plánovania, lebo si to situácia vyžadovala a čas priniesol. Z hľadiska chodu samosprávy to nebol ľahký rok, no aj napriek rôznej nepriazni sme sa zomkli a snažili sa veci riešiť zodpovedne a vždy s cieľom zveľaďovať naše krásne Tlmače. Budeme tak robiť aj naďalej, pretože vaša spätná väzba nám ukazuje cestu, ktorou máme ísť a pre ktorú sa oplatí ísť.

Z tohto miesta sa chcem ako vždy veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí na našej spoločnej ceste za lepšími Tlmačmi nechali kúsok srdca, duše, myšlienky, pomohli finančne  aj materiálne. Pre Tlmače to má význam vždy!

Prežite krásne, pokojné, radostné, láskou, vierou, úsmevom a šťastím pretkané nadchádzajúce vianočné sviatky. Nový rok 2020 nech je pre nás všetkých výzvou k lepšiemu životu!

Miroslav Kupči

primátor mesta