Predmetom zrealizovaného projektu  je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu MŠ Lúčik v Tlmačoch. Na základe energetického auditu bola v projekte navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

-zateplenie obvodovej steny

-zateplení  strechy, výmena bleskozvodov

-výmena výplní otvorov (okná a dvere) bez žalúzií

-inštalácia termoregulácie

-rekonštrukcia vykurovania

-rekonštrukcia elektroinštalácie

-rekonštrukcia osvetľovacej sústavy

– výmena časti podláh v prízemných priestoroch objektov

-ostatné nevyhnutné súvisiace činnosti a práce súvisiace s výzvou

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť danej budovy a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy. Obnovou budovy sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Realizácia projektu pozostávala z vyššie uvedených aktivít .

Samotná rekonštrukcia MŠ prebiehala predovšetkým v mesiacoch letných prázdnin, čím sme odstránili komplikáciu modernizácie počas plnej prevádzky a za prítomnosti detí. Stavebné práce sa vykonávali v maximálnom možnom rozsahu a to aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam, dažde, vietor a vysoké teploty. Jedinou zmenou bol o týždeň posunutý začiatok školského roka a teda nástup detí do škôlky. Vo väčšine prípadov sme sa stretli s chápajucimi prístupmi rodičov, čo nás  v prípade naplnenia verejného záujmu veľmi teší.

Svoje pozitívne pocity vyjadruje aj primátor mesta, ktorý tvrdí, že aj napriek nutnosti alokácie vyššieho objemu finančných prostriedkov  z vlastného rozpočtu, ako boli naplánované, sme šťastní, že sme našim deťom predškolského veku mohli zabezpečiť kvalitnejšie, bezpečnejšie a zdravšie priestory na ich vzdelávanie. Ušetrené financie z úspor, ktoré by mali byť viditeľné po ukončení vykurovacieho obdobia, budeme môcť investovať do ďalšej modernizácie objektu, ktorá nie je predmetom tejto výzvy.

Riaditeľka MŠ uvádza, že všetci, vrátane celého pedagogického a nepedagogického  zboru si pochvaľujú predovšetkým výmenu okien, ktorá je citeľná už  v týchto dňoch. Učiteľky aj deti dlhodobo pociťovali neustále sa horšiace vzduchotesniace vlastnosti okien , ktoré znamenali veľké tepelné úniky.  Ďalším pálčivým problémom bola zatekajuca strecha a v triedach častokrát prítomné vedrá  na zachytávanie vody z pretekajucej strechy.

Nevyhnutnou bola kompletná výmena elektroinštalácie, ktorá zaisťuje nielen úsporu ale aj bezpečnosť pri využívaní elektronických pomôcok. Nad rámec výzvy sme v rámci elektroinštalácie zaviedli internet do všetkých vzdelávacích a administratívnych priestorov. Ďalším krokom k úspore je kompletná výmena osvetľovacej sústavy a prechod na LED osvetlenia s minimálnou spotrebou elektrickej energie. V tomto sme brali ohľad aj na zvýšenie bezpečnostnej stránky, bol doplnený systém núdzového osvetlenia.

Systém kúrenia bol v objekte starom okolo 60 rokov pôvodný. Pri odhalení teplovodu boli jasne zdokumentovateľné úniky tepla. Objekt bol zaradený do energetickej triedy A1.Dnes sú už aj tieto nedostatky odstránené a deti budú mať z tohto hľadiska v triedach vyváženú teplotu a my budeme môcť dosahovať značné úspory na vykurovaní.

Aj napriek tomu, že sa z pohľadu znižovania energetickej náročnosti objektu jedná o kompletnú rekonštrukciu, stále pred nami ostávajú práce a činnosti, ktoré je potrebné v materskej škole zrealizovať. Mohli by sme začať doplnením žalúzií na nových oknách, výmenou vnútorných prechodových dverí, výmenou kuchynského zariadenia v príručných výdajniach jedla pri jednotlivých triedach. V exteriérových priestoroch škôlky by mohlo prísť k revitalizácii okolia, obnovy zelených plôch a k doplneniu prvkov v rámci detských ihrísk.

Sme veľmi radi, že sa nám pomocou nenávratných finančných prostriedkov z EÚ podarilo zvýšiť kvalitu, efektívnosť a znížiť energetickú náročnosť mestskej budovy, ktorá od svojho vzniku bola prakticky v pôvodnom stave, bez možnosti rozsiahlejšej rekonštrukcie z vlastných prostriedkov mesta Tlmače.

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová