Milí Tlmačania,

zdá sa mi akoby to bolo iba nedávno, čo som sa vám prihováral zo stránok nášho občasníka. Opäť prišiel jeho čas a čas, kedy vás informovať o živote v meste.

Tentokrát má dianie v meste zvláštnu príchuť. Je podfarbené krízovou situáciou, ktorú zažíva celý svet. Vírusové ochorenie COVID-19 a opatrenia s ním spojené zasiahli naše životy znenazdajky a bez prípravy. Mnohé rodiny ostali doma, odrezané od každodennej činnosti, deti bez škôl a iní práve naopak. V prvej línii boja za záchranu nášho zdravia. Týmto hrdinom dnešných dní patrí náš obdiv a vďaka. Obdiv však patrí všetkým nám, ktorí sme situáciu zvládali krok po kroku  zodpovedne a odhodlane. Z tohto pohľadu sa zdajú dávne chvíle, keď sme reagovali na situáciu zháňali  potrebný materiál, šili rúška, nehľadeli na čas, či osobný záujem a riešili jediné, ako ochrániť zdravie našich občanov. Do tohto procesu sa nezištne pridalo mnoho dobrovoľníkov, ktorí bez obmedzenia šili rúška. Výsledkom bola  ich distribúcia všetkým našim zraniteľným občanom seniorom a ľuďom vystaveným svojou prácou, možným rizikám. Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto nezištnej pomoci patrí moja úcta a vďaka.

Model bytového domu Topoľová ulica

Z pohľadu mesta sme nastavené opatrenia zvládali veľmi dobre. Dôležitú úlohu plnil Krízový štáb mesta, Dobrovoľný hasičský zbor mesta, zamestnanci MsÚ aj Služby mesta Tlmače, ktorých súlad  pri plnení opatrení bol kľúčový  na zvládnutie tejto vážnej situácie.

Prebiehajúca kríza však vo všetkých oblastiach zmenila naše životy, smerovania, či priority. Naše mesto vstúpilo do roku 2020 v rozpočtovom provizóriu. To znamená, že mestské zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh rozpočtu na rok 2020, čím mesto posunulo na cestu čerpania rozpočtu v zmysle prvého schváleného rozpočtu na rok 2019 a uzavrelo cestu investíciám, rozvoja,  či dotáciám.  Kríza spojená s ochorením na COVID-19 ešte nepriaznivo umocnila vyhliadky na opätovné nastavenie rozpočtu pre rok 2020. Táto situácia má negatívny dopad na rozpočet mesta. Ministerstvo financií ohlasuje prepad ekonomiky a teda aj daňových príjmov samospráv. Zatiaľ je známy pokles podielu výnosu z Daní právnických a fyzických osôb do rozpočtu mesta o 100.000 €.   Výdavky mesta sme preto znížili na nevyhnutné. Prioritou naďalej ostáva zabezpečovanie opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 pre organizácie v meste, školu, škôlky a nevyhnutnú údržbu verejných priestranstiev, či zelene v meste. Ďalším negatívnym článkom v rozpočte mesta sú veľmi nízke dane z nehnuteľnosti, ktoré sú jedným z hlavných nástrojov na zabezpečovanie údržby, či opráv majetku mesta a jeho základný rozvoj. Veľkým problémom je aj nízky poplatok za odpady, ktorý nepokrýva celé náklady spojené so zberom a likvidáciou tak triedeného ako aj komunálneho odpadu.  Miera triedenia odpadu je v meste stále nízka a preto nám narastajú zákonné poplatky. Vzhľadom na bohaté životné prostredie a zeleň v našom okolí, narastajú aj náklady spojené s jeho údržbou. Za likvidáciu odpadu platí v zmysle zákona o odpadoch jeho pôvodca a tým je občan. V prípade, že poplatok za odpady v meste nie je stanovený v dostatočnej výške, vzniknutý rozdiel musí doplácať mesto zo svojho rozpočtu a to má priamy dopad na zvýšené výdavky a nižší podiel vynakladania prostriedkov do iných oblastí rozvoja v meste. V týchto dňoch sme ukončili verejné obstarávanie na výber dodávateľa zberu a likvidácie odpadu.

Rekonštrukcia kuchyne MŠ Nová

Pozitívom je, že sa nám po dlhých rokoch súdneho sporu podarilo vrátiť do majetku mesta pozemky v časti „Priemstav“ o výmere 31 659 m², ktoré nám otvárajú možnosti zriadenia zberného dvora, či kompostoviska. Formou verejnej súťaže bol zrealizovaný predaj mestského pozemku na výstavbu novej bytovky na Topoľovej ulici.  Táto časť mesta dostane nový vzhľad a účel. 22 nových bytov, oddychová a detská zóna, nový Denný stacionár a Komunitné centrum. Rovnako po dlhších rokoch projektových príprav je naplánovaná rekonštrukcia slobodární, aj tam mesto získa príležitosti na príchod nových občanov.  

Spornou ostáva v meste otázka ako naložiť so stále stratovou prevádzkou Relaxcentra. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili  prípravu podkladov na Verejnú obchodnú súťaž na dlhodobý prenájom tohto oddychovo- relaxačného zariadenia, v ktorom mesto bude požadovať zachovanie prevádzky bazéna a zároveň rozšírenie wellnes služieb.

Napriek tejto situácii máme aj pozitívne správy. V oblasti školstva a s využitím situácie, keď sú školy uzavreté, v MŠ Nová sme zrealizovali rekonštrukciu kuchyne a priľahlých priestorov, s novou podlahou, osadili sme novú kuchynskú linku, sporák a dodali novú výpočtovú techniku. V ZŠ sa Služby mesta Tlmače postarali o opravu stropov a vymaľovanie školskej jedálne. Aj za pomoci dobrovoľníkov prebiehajú v časti suterénu prípravné stavebné úpravy a práce na zriadenie kovo a drevoobrábacích dielní. Veľkým prínosom bude nová učebňa  odborných predmetov- fyziky, chémie aj biológie. Žiaci dostanú k dispozícii úplne nové moderné laboratórne vybavenie učebne. Veľkým problémom aj naďalej ostáva havarijný stav strechy telocvične ZŠ a nedoriešený vysoký odber tepla v ZUŠ. Je potrebná výmena okien.

Zriadenie fyzikálnej učebne v ZŠ

Prebiehajúcou krízou značne utrpela aj naša kultúra. Od marca s vyhliadkami až do leta boli zrušené všetky kultúrne podujatia ako aj tradičný Tlmačský polmaratón. Iniciatívou pána  Ronalda Ďurovského a s pomocou MsKS a AK Tlmače sa podarilo zrealizovať takzvaný virtuálny polmaratón. Všetkým patrí vďaka lebo vyzbierané peniaze poslúžia našim malým atlétom pri ich aktivitách a neposlednom rade si aspoň takto mali možnosť zúčastnení zašportovať a prispieť tak k vlastnému zdraviu. V obmedzenom režime sme si aj napriek tomu pripomenuli dôležité míľniky našej tradície a histórie. V tichosti sme postavili Máje a kladením vencov pri pamätníku Mor ho! sme si pripomenuli 75. výročie Ukončenia 2.sv. vojny aj 101. výročie úmrtia generála M.R. Štefánika. Pri tejto príležitosti musím uviesť, že mestské zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí schválilo Čestné občianstvo pre pána Jána Krutého, aktívneho bojovníka v Slovenskom národnom povstaní, ktorý mesto Tlmače nosí so sebou všade po svete nielen slovom ale aj v srdci.

Postupným uvoľňovaním opatrení MsKS v spolupráci s mestom pripravuje na leto niekoľko akcií. Už v úvode leta otvorí opäť svoje brány Denný letný tábor pod taktovkou Veroniky Árendášovej. Chystáme  obľúbené Letné kino na  novooplotenom amfiteátri, rodinné podujatie ako náhradu za MDD, Tlmačský kotlík či práve Slovenským zväzom cyklistiky potvrdený termín na organizovanie Cyklistických pretekov Slovenského pohára v dňoch 8.-9.8.2020 v Tlmačoch. Verím, že nás všetkých aspoň táto pekná a úspešná akcia opäť spojí v uliciach mesta.

MsKS aj napriek tomu, že sa svojimi aktivitami odmlčalo, pracuje na príprave nových budúcich podujatí. Tentokrát v mierne zmenenej zostave. Riaditeľku MsKS vo funkcii dočasne nahradila p. Adriana Kuklová. „Naša Lucka“ sa istý čas bude venovať tým najkrajším životným povinnostiam, čaká ju úloha matky. Chcem sa jej touto cestou poďakovať za doterajšiu prácu a do budúcna prajem iba tie najkrajšie chvíle vo svojej novej úlohe. Pani Kuklovej rovnako prajem veľa úspechov v jej novej funkcii.

Milí Tlmačania, čo viac dodať.

Blíži sa leto a s ním nepochybne naša túžba po oddychu, relaxe a času stráveného spolu s rodinou na dovolenkách. Tie tohtoročné, sú poznačené „koronakrízou“. Možno dovolenku strávite doma, či niekde na krásnych miestach Slovenska. Prajem vám, aby ten očakávaný oddych bol aj napriek situácii taký, ako si ho želáte, aby ste našli chvíle radosti a čas strávený spolu s rodinou.

Miroslav Kupči
primátor mesta Tlmače