Milí Tlmačania,

prešiel polrok a my sa opäť spolu stretávame prostredníctvom stránok nášho občasníka „Tlmačské echo“.

Prvý polrok nového volebného obdobia ubehol míľovými krokmi a môžeme zhodnotiť činnosť, ktorá sa rodila v útrobách nášho mesta.

Tieto činnosti vychádzali predovšetkým z potrieb a priorít mesta a v rámci možností odrážali ciele, ktoré boli predvolebnou víziou kandidátov na poslancov a primátora „Naša voľba pre Tlmače“.

Som rád, že túto víziu pretavujeme do reality, ktorá v sebe nesie všetky sféry života v našom meste.

Už koncom roka 2018 sme úspešne oznamovali schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ  a v tomto polroku prišlo k ich čerpaniu.

Úspešnou sa stala žiadosť o podporu opatrovateľskej služby v hodnote cca 88 920 Eur, vďaka ktorej sme mohli zamestnať naše opatrovateľky, ktoré každodenne pomáhajú v domácnostiach našich seniorov, tak ako aj podpora  zamestnanosti z  Úradu práce pre ďalších zamestnancov v meste. Aktuálne pokračujeme v žiadostiach o NFP pre náš novozriadený Dobrovoľný hasičský zbor, konkrétne pre zriadenie a obnovu Hasičskej zbrojnice v areáli Služieb mesta Tlmače v sume 30 000 Eur a našej spoluúčasti v sume 6000 Eur. Veľmi ma teší, že sa našla tá správna skupina nadšencov pre „hasičské umenie“ a po rokoch sa dali dokopy, aby oživili peknú hasičskú históriu v Tlmačoch. Aktuálne sa zúčastňujú na viacerých podujatiach v meste ako organizačná podpora (Jarný bez zdravia, Tlmačský polmaratón, Stavanie mája) a uspeli na hasičskej súťaži, ktorá sa konala na Santovke a obsadili 5.miesto. Skvelá práca chlapi!

Dobrovoľný hasičský zbor mesta na súťaži v Santovke

Mestské financie,  tak ako každý rok, putujú k našim organizáciám formou dotácie. Seniorskej Vatre boli poskytnuté dotácie vo výške 3500 Eur a Jednote dôchodcov Slovenska k ich 25. výročiu 580 Eur. Naši farníci si vďaka dotácii vo výške 4000 Eur mohli zrekonštruovať chodník okolo farského kostola, využiteľný všetkými občanmi.

Musím vyzdvihnúť prácu, kolegialitu a profesionalitu zamestnancov mestského úradu, ktorí v krátkom čase  bez problémov zvládli organizáciu troch volieb – komunálne, prezidentské a Európske. V rovnakej miere sa snažíme našich zamestnancov školiť a zapájať do vzdelávacích aktivít, aby vedeli promptne reagovať na často sa meniacu legislatívu.  S rozvojom mesta a zároveň so zvyšovaním úrovne sociálnych služieb súvisí podanie žiadosti o NFP na zriadenie Denného stacionáru v bývalej budove „šampusárne“ v celkovej sume presahujúcej 1 000 000 Eur. Obdobnú funkciu má plniť Komunitné centrum, ktoré by malo sídliť v budove bývalého SES-realu na Topoľovej ulici. Financie na rekonštrukciu dnes schátralého objektu  boli schválené na základe projektu a prostredníctvom NFP ho môže mesto obnoviť za sumu cca 220 000 Eur.

Nosnou témou je pre nás bytová politika, s týmto cieľom úzko spolupracujeme s investorom rekonštrukcie a premeny „slobodární“ na bytové domy. Momentálne sa investor nachádza v stave žiadosti o stavebné povolenie. Nadviazali sme rokovania so súkromným investorom na výstavbu bytovky v časti Topoľovej ulice, hneď vedľa budúceho Denného stacionáru a Komunitného centra. Šancu  na nové bývanie by tak mohli dostať nielen mladé rodiny ale aj noví občania.

Ako tradičnú vnímame starostlivosť a zveľaďovanie zelených plôch či výstavbu spevnených plôch na parkovanie (Mládežnícka, Nová, ulica SNP) a nové kontajnerové stanovištia (ulica Dlhá, Nová). Nezabúdame na pietne miesta,  a preto sme zveľadili priestor pred Domom smútku na Lipníku. Stálicou sú investície do údržby Relaxcentra (dávkovač chémie, doplnenie KOST-ky a oprava potrubia). Mysleli sme aj na našich hostí a turistov. Osadili sme infotabule v dolnej aj v hornej časti, premiestnili kríž zo súkromného pozemku na mestský v centrálnej dolnej časti, spojazdnili sme pumpu v často verejne využívanej studničke na Ružovej ulici.

Školstvu venujeme neustále veľkú pozornosť a sústavný prísun verejných finančných prostriedkov.

V súčasnosti azda najviac rezonuje projekt z fondov EÚ na rekonštrukciu MŠ Lúčik, teda zníženie energetickej náročnosti verejných budov v celkovom objeme 660 000 Eur. S rekonštrukčnými prácami sme začali neskôr ako sa predpokladalo avšak veríme,  že to bude mať iba pozitívny účinok na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a pobyt detí v MŠ.  Myslíme aj na naše staršie deti, ktorým počas prázdnin plánujeme zrekonštruovať ŠKD a školskú jedáleň, ktorá je po statickej stránke v horšom stave.  Dôrazne apelujeme na štátne inštitúcie, aby vyhoveli našej žiadosti na MŠ SR na odstránenie havarijného stavu  strechy a palubovky v telocvični ZŠ a očakávame pozitívnu odpoveď pri žiadosti na rekonštrukciu 3. etapy elektroinštalácie v budove ZŠ, to všetko financované zo ŠR SR. Nezabúdame ani na škôlku v dolnej časti. Oceňujem iniciatívu kolektívu MŠ pri podanej žiadosti v projekte Tesco, kde uspeli a zakúpili drevený domček na záhradu v areály MŠ. Pomohli sme  ho nainštalovať na novovybudovanú spevnenú plochu.  . Z mestského rozpočtu pre dolnú škôlku mesto vyčleňuje prostriedky na rekonštrukciu  kuchyne a podlahy, na radiátorové kryty a iné prevádzkové činnosti.

Z tohto miesta a v tejto chvíli mi dovoľte sa úprimne  poďakovať končiacej riaditeľke ZŠ PaedDr. Božene Dudášikovej, ktorej kus práce počas jej päťročného pôsobenia v ZŠ zanechal viditeľné stopy, ktoré školu posunuli ďalej a priblížili k moderným školám na kvalitnej úrovni vyučovacieho procesu a to aj napriek historickým deficitom v oblasti investovania do technického stavu budov školy, do vnútornej infraštruktúry aj materiálového vybavenia. Pani riaditeľka svojim profesionálnym prístupom prispela k celkovému pozdvihnutiu úrovne školy, žiaci sústavne dosahovali povšimnutiahodné výsledky v účastiach na rôznych vedomostných ale aj športových aktivitách.

Obzvlášť si dovolím vyzdvihnúť aktuálne 1. miesto na Celoslovenskej súťaži škôl o supertriedu. Vďaka a uznanie patria deťom, ich rodičom a rovnako učiteľom, predovšetkým pani zástupkyni Mgr. Zuzane Kováčikovej. Bez súladu a súhry všetkých by sme takýto krásny výsledok nikdy nedosiahli. V tomto smere  sa často opakujem. Všetkým nám musí byť jasné , že poskytovať kvalitné predprimárne a primárne vzdelávanie našich detí, do istej miery znamená zotrvanie mladých rodín v Tlmačoch, v opačnom prípade sa postaráme  o to aby si mladí hľadali alternatívu v okolitých obciach alebo v meste. Som presvedčený, že investovanie do kvalitného školstva je v meste Tlmače cesta k udržiavaniu počtu jeho  obyvateľov.

Tak ako som písal vyššie, osadením nových a ďalších kontajnerových stojísk v meste investujeme do zvyšovania kvality životného prostredia. Mrzí ma, keď si mnohí občania o tejto investícii myslia, že je prebytočná, respektíve nepotrebná a hlavnou príčinou „nekultúry“ v okolí smetných nádob sú naši rómski spoluobčania. Nejedna situácia, nejeden dôkaz nás presviedčajú o tom, že najväčšími nepriateľmi znečisťovania bezprostredného okolia našich príbytkov sme práve my, Tlmačania. Neuvedomujeme si dôležitosť separovania odpadov, organizovaného a kultúrneho vyhadzovania tuhého komunálneho odpadu do nádob striktne vymedzených pre tieto účely, ktoré má k dispozícii každý  bytový dom. Neplníme si povinnosti pri nakladaní so separovaným odpadom, nepostupujeme podľa všeobecne daných pravidiel separácie, nestláčame plastové nádoby a tak naše kontajnery zapĺňa vzduch. Nejeden krát vyšli naši referenti do ulíc, kontrolovali spôsob akým k tejto problematike pristupujeme a vždy sa na úrad vracali s hlavou v smútku, s obrazom večne sa opakujúcej skutočnosti, kedy kontajnery určené plasty alebo papier, kypeli nestlačeným odpadom alebo odpadom iného druhu a tak znemožňovali ďalšiemu vhadzovaniu separátu. Kým si neuvedomíme túto skutočnosť, budeme doplácať jedny na druhých, naše náklady na likvidáciu a odvoz odpadu sa budú zvyšovať. Plnenie štandardov nakladania s odpadmi legislatívne ukotvené Európskou úniou nebudeme schopní plniť a my sa neposunieme nikam v ochrane nášho životného prostredia, ktoré už aj tak trpí masívnou likvidáciu našich lesov, zdroja kyslíka a zdroja nášho zdravia. Nezabúdajme, že každý jeden z nás, každý Tlmačan, pobytom stály, či prechodný, je spolutvorcom záchrany nášho životného prostredia. Preto nehľadajme vinu v iných, nazrime do svojej duše, do svojho svedomia a začnime sa stavať k svojmu životu a k svojmu okoliu zodpovedne. Separujme, chráňme, vysádzajme a ochraňujme naše životné prostredie. Nám aj našim deťom sa príroda za to odvďačí.

Multifunkčné vozidlo pre SMT zakúpené z Envirofondu z finančných prostriedkov EÚ

Ostanem pri životnom prostredí a budem kriticky a s rezervou nazerať na každú žiadosť o vypílenie, výrub stromov. Odjakživa sa Tlmače hrdili svojou bohatosťou prírody a zeleného okolia v blízkosti našich domov. Skúsme sa pred podaním žiadosti o výrub stromu zamyslieť nad jeho dôležitosťou, nad jeho spoločenskou hodnotou a nad jeho funkciou v rámci kolobehu života flóry a fauny. Skúsme upustiť od vlastného profitu, od vlastných požiadaviek na výhľad z okna a skúsme sa zamyslieť, že aj výhľad na strom, ktorý má svoj život a funkciu a ktorého koruna poskytuje život mnohým druhom našej fauny, môže byť pekný, upokojujúci a plný zadosťučinenia.

Je čas byť tolerantný k nášmu okoliu. Mesto Tlmače sa tak ako mnoho iných moderných miest zapojilo do projektu tvorby Eko-bio lúk (na Ružovej za poštou, Viničnej pod Tescom, na Lipovej, pred farským kostolom, v parku pod autobusovou stanicou a tiež na križovatke pred čerpacou stanicou), ktoré spočívajú vymedzením konkrétnych miest, na ktorých nebude prebiehať kosba, aby sme tak opäť dosiahli návrat „odídeného“ hmyzu a prirodzenému  prírastku tradičných lúčnych kvetov.

Sme radi, že pri vyhlásených výzvach na „upratanie mesta“, sme dosiahli vysokú mieru odozvy a naše mesto prišlo upratať v apríli do 50 ľudí. Verte či nie, boli medzi nimi aj ľudia z priľahlých domkov. Sústavnú údržbu verejnej zelene zabezpečuje príspevková organizácia Služby mesta Tlmače. Aj napriek stále nízkemu počtu zamestnancov  Služby mesta vykonávajú svoju hlavnú činnosť podľa harmonogramu. Aktuálne prebieha druhá kosba v meste,  pri ktorej  paralelne prebieha starostlivosť o cintoríny, verejnú zeleň, odvodňovacie kanály aj starostlivosť o kvitnúce záhony. Príspevková organizácia sa okrem toho stará aj o rozvoj mesta, súčasťou jej činnosti je údržba mestského mobiliáru, detských ihrísk, budovanie spevnených plôch, chodníkov, opravy aj rekonštrukcie mestského majetku. Popri hlavnej činnosti sa snažia rozvíjať aj podnikateľskú činnosť, ktorá predovšetkým zodpovedá požiadavkám našich občanov. V krátkom čase by im činnosť na úseku údržby a čistoty miestnych komunikácii malo posilniť multifunkčné vozidlo, ktoré sme získali tiež vďaka úspešnosti v podanej žiadosti  o NFP v oblasti Kvalita ovzdušia v celkovej sume cca 170 000 Eur so spoluúčasťou mesta vo výške 10 000 Eur.

Multifunkčné vozidlo pre SMT zakúpené z Envirofondu z finančných prostriedkov EÚ

V oblasti kultúry je naše mesto stálicou v organizácii tradičných kultúrnych a športových podujatí.

Silvester na amfiteátri má svojich stálych priaznivcov aj podporovateľov z radov občanov. Vďaka patrí pánovi Kupkovi, Brumlovskému, Jakubičkovi a manželom Sopkovým.

Prvý polrok sa niesol v duchu Tlmačského plesu, fašiangov organizovaných Jednotou dôchodcov, stavaním dvoch májov s pekným kultúrnym programom. Vždy si pripomíname ukončenie 2. svetovej vojny kladením vencov pri pamätníku Mor ho! ako aj príkladný život Generála Milana Rastislava Štefánika  pri jeho pamätníku v dolnej časti. Mestské kultúrne stredisko každý rok dokonale organizuje Tekovské koliesko, Deň matiek v spolupráci s našimi školami, Čriepky, ktoré majú regionálny význam a leto začíname Dňom detí vo veľkom štýle na štadióne. Aj tento rok si nielen deti prišli na svoje. Do podujatia sa zapájajú nové organizácie, prezentujú sa kluby a aj vďaka dobrovoľníkom má podujatie krásnu atmosféru.

V marci sme zažili Jarný beh zdravia v dolnej časti Tlmáč spestrený výstavou historických vozidiel, ktoré zaujali veľké množstvo malých aj dospelých. Vďaka patrí pánom Lackovým. Klasickým a neodmysliteľným podujatím je Tlmačský polmaratón. Tešia sa mu všetci lokálni profesionálni aj amatérski bežci a veľkú popularitu má u našich drobcov, ktorých k behu motivuje veľmi dobre fungujúci Detský atletický klub Tlmače. Deti sa zúčastňujú súťaží po celom Slovensku a domov si prinášajú nielen pekné umiestnenia ale aj cenné skúsenosti.

Každý klub pôsobiaci v meste sa snaží vyniknúť. Cyklistický klub CK Spartak Tlmače dosahuje stále lepšie výsledky na cyklistických podujatiach, blahoželám úžasnému Ľubošovi Malovcovi k jeho skvelým umiestneniam. Takéto pocity si nenechajte ujsť aj vy, či už ako diváci alebo amatérski účastníci na tohtoročných cyklistických pretekoch Slovenského pohára „Cyklistické kritérium“, ktoré sa bude konať práve v Tlmačoch a okolí v dňoch 24.-25.8.2019. Všetci ste vítaní!

V týchto dňoch FKM Tlmače opätovne zorganizoval Stretnutie generácii na futbalovom štadióne. Bolo sa na čo pozerať a užívať atmosféru futbalu medzi tými, ktorí futbal nosia v srdci už mnohé roky ale aj s tými, ktorí začínajú a svoje úspechy videli ocenené pri vyhlasovaní najlepších. Všetkým blahoželáme a želáme, nech im „guľatá“ robí radosť ešte mnohé roky.

Nesmieme zabudnúť aj na našich karatistov, ktorí sú členmi ŠK Karate Nová Baňa, klub so silnou základňou aj v Tlmačoch. V uplynulých dňoch sa zúčastnili na Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v Bratislave. Svoje horúce želiezka sme v bojoch o medaily mali aj my. Našim športovcom gratulujeme a želáme im veľa športového nadšenia a snahy dosahovať nielen pre seba ale aj pre mesto Tlmače pekné výsledky, ktoré nás zviditeľňujú  v širokom svete.

Milí Tlmačania, leto je tu. Svoj príchod oznámilo typickými slnečnými a teplými dňami, ktoré nás skôr lákajú k vode, nabádajú k oddychu a k dovolenkám. Deti skončili svoje školské povinnosti, ktoré dali priestor na zábavu, na  nové letné priateľstvá, cesty aj zážitky.

Ak ste sa rozhodli pre dovolenku mimo Slovenska prajem vám všetkým krásny pobyt, relaxujte, nájdite si čas na dobré čítanie, na aktivity, ktoré nám častokrát naša práca počas roka nedovoľuje vykonávať. Načerpajte energiu a možno aj inšpiráciu do ďalších, všednejších dní.

Tých, ktorí ste sa rozhodli zotrvať na Slovensku, s radosťou opäť pozývam na naše Letné kino do Amfiteátra. Dobrá nálada a príjemne strávený čas, sú zaručené.

Na koniec by som sa chcel tradične poďakovať našim stálym ale aj novým podporovateľom , zamestnancom mesta a mestských organizácii, dobrovoľníkom, hasičom, Zboru polície v Tlmačoch, všetkým sponzorom , dôchodcom, skrátka všetkým, ktorých sústavná a nezištná podpora je kľúčová  pre dobre fungujúci kolobeh života v našom krásnom meste.

Prajem vám, nám všetkým krásne a šťastné leto.

Miroslav Kupči, primátor mesta