Mnohí, ktorí vedia, čo je to rozpočtové provizórium, si na túto otázku vedia odpovedať . Aká je realita? Tak ako zákon ustanovuje, samospráva počas rozpočtového provizória nemôže investovať svoje prostriedky do nových projektov. Inak tomu nie je ani v Tlmačoch. Zákon však jednu výnimku pozná. Mesto môže investovať do projektov, ktoré boli zmluvne dohodnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. V tomto prípade mesto aj napriek rozpočtovej stagnácii má z predchádzajúcich rokov zmluvne dohodnuté a čo je dôležité, schválené projekty financované z prostriedkov EÚ. Vďaka nim v tomto roku mesto môže realizovať hneď  niekoľko zaujímavých projektov.

Zriadenie fyzikálnej učebne v ZŠ. Projekt, ktorý je dotovaný nenávratnými finančnými prostriedkami z EÚ vo výške 30.000,00€ a spoluúčasti mesta. Tento projekt je pred dokončením a v septembri, keď sa žiaci vrátia do školských lavíc, budú môcť naplno využívať vybavenie tejto fyzikálno- chemicko- biologickej učebne.


Nábytok do odbornej učebne ZŠ

Hasičská zbrojnica je projekt, ktorý bol schválený na konci roka 2019 a dotovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 30.000,00€. Predmetom bude rekonštrukcia priestorov bývalej vrátnice s garážami v objekte Služieb mesta Tlmače , ktorá bude slúžiť nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta. S jej rekonštrukciou by sa mohlo začať už v polovici júna. Veríme, že nasledujúce roky nám umožnia postupnú alokáciu finančných prostriedkov do zveľaďovania týchto priestorov. Iste pozitívnou informáciou pre DHZM bude schválenie žiadosti o poskytnutie hasičského auta značky IVECO, ktoré by mohlo prísť do novozrekonštruovanej zbrojnice už v lete.

Objekt budúcej hasičskej zbrojnice

V tomto roku by sme mali začať aj so stavebnými prácami na schválenom projekte „Komunitné centrum“ tiež z fondov EÚ. Realizácia projektu je schválená vo výške 180.000€ a so spoluúčasťou mesta. Škoda, že tento projekt nie je funkčný v tomto období. Deťom  a rodinám zo slabších sociálnych pomerov by v čase „koronakrízy“ pomáhal napríklad pri online alebo prezenčnom individuálnom vzdelávaní.

Novinkou týchto dní je rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 1.223.875,90 € na výstavbu Denného stacionára. Vo fáze podania žiadosti sme vás informovali, že prevádzka Denného stacionára by mala byť zriadená v objekte bývalej „šampusárne“. Prostredie ideálne pre našich starších  a zdravotne postihnutých spoluobčanov, ktorým tak bude poskytovaná denná starostlivosť v čase, keď sú ich rodinní príslušníci v práci alebo sa nemá o nich cez deň kto postarať. Svoju jeseň života tak budú môcť stráviť obklopení spoločnosťou a starostlivosťou odborného personálu.

-zkr-