Na stránkach Tlmačského echa sme pred rokom priniesli informáciu ohľadom situácie so športoviskami v meste Tlmače. Priniesli sme pohľad do minulosti ale aj vtedajší stav možnosti späť získania pozemkov, na ktorých športový areál v časti Orešie stojí. Uplynul ďalší rok a v mnohých ohľadoch sa veci aj napriek kríze, či opatreniam pohli vpred. Cieľom tohto príspevku je priblížiť situáciu objektívne, s prihliadnutím na históriu Tlmáč, záujem občanov, hospodárne nakladanie s majetkom mesta ako aj s finančnými prostriedkami mesta. Východiskový stav z tejto roky trvajúcej situácie, kedy nebolo možné dospieť k dohode o prevode, kúpe, či prenájme pozemkov pod športoviskami s ich vlastníkmi, zdá sa, že sa začal napĺňať v čase, kedy po sústavných rokovaniach vedenia mesta prišiel návrh na riešenie. Na stole mestského úradu pristála možnosť zámeny parciel pod vedľajším futbalovým ihriskom s výmerou zodpovedajúcou pravidlám na hraciu plochu, bývalej kolkárne a tenisových kurtov za stavebný pozemok pred farským kostolom na Lipníku. K takejto zámene však môže dôjsť až po znaleckom ohodnotení predmetných parciel, súkromných aj mestských.

Aktuálny stav športoviska na Oreší

Zákon o majetku obce jasne definuje, že orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Z tohto dôvodu preto nemôže dôjsť k zámene hodnotovo rôznych pozemkov. Respektíve by muselo dôjsť k doplateniu rozdielu cien pri ich zámene. Postupom času však zo strany aktuálneho vlastníka pozemkov v časti Orešie došlo k zmene požiadavky na zámenu. Jej predmetom sú parcely pod veľkým ihriskom, kolkárňou a pod tenisovými kurtami za pozemok pod farským kostolom na Lipníku a parcelami s ornou pôdou medzi areálom SES Tlmače a cestou do Rybníka. Záujemca prejavil vôľu na nich postaviť podnikateľské objekty. Táto požiadavka v sebe nesie viacero otáznikov. Prvým z nich je existencia stavby „tribúny“ na hlavnom ihrisku, ktorá nie je v katastri zapísaná, teda nemá vlastníka a po technickej stránke je v nevyhovujúcom stave na prevádzku. Po prevode pozemkov pod ňou, by mesto prevzalo zodpovednosť za túto budovu v celom svojom rozsahu. Náklady na prípadnú rekonštrukciu, alebo jej demoláciu, čím by bol rozpočet mesta značne a účelovo zaťažený, navyše bez toho, aby bol vlastníkom predmetnej budovy. Ďalším otáznikom sú parcely v časti pri SES Tlmače. Aktuálne je to orná pôda, ktorú v rámci svojho malého katastra mesto Tlmače vlastní. Ďalšie využiteľné pozemky k dispozícii mesto nemá. Nachádzame sa v čase, kedy po dlhom období mesto spracováva nový Územný plán mesta. Toto územie je možné v ÚP zadefinovať ako budúcu zmiešanú oblasť, čím by sme dali legitimitu variantu dané územie v budúcnosti zastavať. Na to, aby k tomu mohlo vôbec dôjsť, je nutné toto územie preklasifikovať z „E“ parciel na „C“ parcely v Katastrálnom registri mesta. Takto by jednoznačne došlo k zhodnoteniu parciel a teda aj možnosť predmetné parcely predať za vyššiu cenu. Mesto by tak prípadným prevodom – predajom, či zámenou, získalo viac finančných prostriedkov na zveľadenie a rozvoj ostatných častí mesta.

Pozemky vo vlastníctve mesta požadované na zámenu so športoviskami

Naskytá sa teda otázka, ktorou sa musí zaoberať Mestské zastupiteľstvo či, v akom rozsahu, v akom čase a za akú hodnotu pristúpiť k zámene pozemkov tak, aby bola naplnená litera zákona o majetku obce a zároveň bol naplnený cieľ a vízia mesta disponovať vlastnými športoviskami za účelom rozvoja športu v meste Tlmače. Zároveň, aby nedošlo k vysokému dlhoročnému zaťaženiu rozpočtu mesta v súvislosti s investíciou spojenou so sprevádzkovaním areálu Orešie a tiež došlo k  dodržaniu všetkých bezpečnostných pravidiel potrebných pre ochranu života, zdravia a majetku.

Veríme, že sa aj prostredníctvom informácii rozvinie verejná diskusia o vhodnosti, primeranosti, účelnosti a hospodárnosti každého z opísaných variantov. V danej veci Vás aj naďalej budeme informovať. Téma mestských športovísk je jednou z dôležitých tém v našom meste.

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová