V roku 2018 mesto Tlmače obdržalo pozitívnu správu. Bola nám schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v celkovom objeme 660.000 eur, ktorý pozostával z nenávratného finančného príspevku v sume  627.127 eur a 33.006 eur, 5%-tná spoluúčasť mesta. Objekt Materskej školy Lúčik bol v žalostnom stave. Učiteľky aj deti dlhodobo pociťovali neustále sa zhoršujúce vzduchotesniace a termoizolačné vlastnosti okien, ktoré spôsobovali zvýšené náklady na teplo..  Ďalším pálčivým problémom bola zatekajúca strecha a v triedach častokrát prítomné vedrá  na zachytávanie vody z pretekajúcej strechy. Teplovod medzi blokmi bol v absolútne nevyhovujúcom stave a nízka bezpečnosť elektroinštalácie ohrozovala používanie dnes bežne používaných elektronických pomôcok. Nehovoriac o stave obvodového muriva, bez tepelnej izolácie. Materská škola disponuje moderným vybavením, technikou, hračkami, ale budovy neprešli okrem výmeny niekoľkých vstupných dverí žiadnou rekonštrukciou. Preto táto obnova budov v areáli MŠ, okrem zníženia potreby energií, rozhodne zvýšila komfort vyučovacieho procesu, zdravotechnických podmienok a aj prostredia pre naše deti, učiteľky a rodičov.

Projekt zahŕňal komplex opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ Lúčik v Tlmačoch, ktorého súčasťou boli: zateplenie obvodových stien, hydroizolácia soklov, zateplenie  striech, kompletná výmena bleskozvodov, klampiarskych prvkov, výmena všetkých výplní okien a dverí(bez žalúzií), výmena vykurovacích telies a teplovodného kanála kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia osvetľovacej sústavy, výmena a doplnenie svietidiel, výmena podlahovej krytiny v triedach na prízemí, ostatné nevyhnutné súvisiace činnosti a práce súvisiace s výzvou. Predmetný objem rekonštrukcie bol nakoniec vo verejnom obstarávaní vysúťažený za nižšiu sumu 569.309,55 eur, čím sa znížila aj suma finančnej spoluúčasti mesta na 28.465,48 eur. Vzhľadom na dlhotrvajúce verejné obstarávanie vzniknuté dopytovaním doplňujúcich informácii rôznych uchádzačov, jeho následnej hĺbkovej kontroly zo strany riadiaceho orgánu, ceny v stavebníctve výrazne vzrástli a realizácia projektu bola ohrozená. Víťaz na dodávateľa prejavil vôľu odstúpiť od realizácie projektu. Aj napriek všetkým týmto negatívam sa mestu podarilo začať s realizáciou. Vzhľadom na vek objektu došlo bohužiaľ postupne k odhaleniam niekoľkých nedostatkov, skrytých vád, ktoré v čase tvorby projektovej dokumentácie rekonštrukcie neboli viditeľné. Pridali sa nepresnosti v projektovej dokumentácii, a to viedlo k tomu, že mesto muselo pristúpiť k rozhodnutiu alokácie vyššieho objemu finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. Tieto boli komunikované s poslancami mestského zastupiteľstva a obstarávateľom, vyčíslené a následne navýšený rozpočet na rekonštrukciu bol schválený mestským zastupiteľstvom. Cieľom bola vyhovujúca rekonštrukcia objektu MŠ v čase letných prázdnin, tak aby bola jej prevádzka minimálne obmedzená. Schválený finančný príspevok v sume 627.127 eur a potreba rekonštrukcie materskej školy stále niekoľkonásobne prevyšovali mestom dodatočne alokované finančné prostriedky v objeme 83.000eur. Niekoľkokrát počas projektu postupné financovanie kontroloval riadiaci orgán Európskeho fondu regionálneho rozvoja a skonštatoval postup v súlade s podmienkami pridelenia nenávratného finančného príspevku.

Po kolaudácii rekonštruovaného objektu boli vznesené požiadavky na odstránenie drobných nedostatkov diela, ktoré však v žiadnom prípade nebránili plnému užívaniu objektu. Nedostatky aj po dohode s projektantom o kompenzácii vzniknutých nedostatkov v projekte, boli odstránené na náklady projektanta.

V súčasnosti je Materská škola plne funkčná a neevidujú sa žiadne nedostatky spojené s rekonštrukciou v lete roku 2019.

Najdôležitejšou správou a potvrdením o správnom postupe pri rekonštrukcii MŠ Lúčik však je záverečná správa z finančnej kontroly riadiaceho orgánu na mieste po ukončení rekonštrukcie, ktorej predmetom bolo dodržiavanie podmienok na použitie verejných financií, dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácie finančnej operácie alebo jej časti, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác, predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii.

 Výsledkom kontroly, ktorá sa konala na mieste v máji 2021 bolo, že projekt Rekonštrukcie Materskej školy Lúčik v rámci Operačného programu Zníženie energetickej náročnosti mestských budov, bol vykonaný v súlade so zmluvnými podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku a nedochádza ku žiadnemu kráteniu poskytnutých finančných prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu na obnovu objektov.

Týmto sa vedenie Mesta Tlmače ako aj zamestnanci úradu, ktorí sa na procesoch rekonštrukcie zúčastňovali, ostro ohradzujú voči anonymným pseudoinformáciám „časti poslancov Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch“ o pochybeniach pri správe verejných financií a pri nakladaní s verejnými financiami v rámci realizácie projektu financovaného z fondov EÚ „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Lúčik Tlmače“.

Miroslav Kupči