Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky z kuchyne. Tie je však možné vytriediť a ukladať do samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre domácnosti. Najčastejším argumentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten sa však šíri tak či tak, či sú kuchynské zvyšky v nádobe na zmesový komunálny odpad alebo v osobitnej nádobe. Tento odpad je rozložiteľný podobne ako ten, ktorý kompostujeme. Do kuchynského odpadu však môžeme vyhadzovať aj zvyšky jedál živočíšneho pôvodu. Obce a mestá už majú od 01.07.2021 povinnosť zaviesť na svojom území zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Majú tak urobiť v tej časti mesta, kde sa nekompostuje, preto Mesto na začiatok zabezpečí 120-litrové nádoby pre tento druh odpadu na sídliskách, ale tiež  pri rodinných domoch. Zber bude pravidelne týždenne zabezpečovať oprávnená spoločnosť. Plná nádoba bude vymenená za čistú. Kuchynský odpad z domácností bude energeticky zhodnotený v bioplynovej stanici na produkciu elektriny a tepla. Digestát, teda kvapalina, ktorá vzniká ako odpad z procesu fermentácie v bioplynovej stanici, slúži ďalej ako hnojivo. Samotný bioplyn patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Triedenie odpadov je nielen ekologické, pretože sa na skládku dostane až ten odpad, ktorý je nevytriediteľný, ale je aj ekonomické, keďže podľa toho, akú má mesto úroveň vytriedenia odpadov, hradí poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Čím je vyššia úroveň vytriedenia, tým je poplatok za skládku nižší a obec nemusí navyšovať občanom poplatok za komunálny odpad.

Služba zberu kuchynského odpadu je aktuálne v meste Tlmače v procese verejného obstarávania.  Po ukončení obstarávania spoločne s oprávnenou spoločnosťou plánujeme  nastaviť prvotný proces zberu a likvidácie BRKO (biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ) v meste, na základe  zozbieraných dát množstva vyseparovaného a vyvezeného odpadu. 

Na to však musíme založiť jednoduchý postup:

 1. Až 40% odpadu z domácností tvorí BRKO
 2. V domácnostiach separujeme zvyšky kuchynského odpadu do uzatvárateľných nádob
 3. Vysypeme ju do zbernej nádoby v mieste bydliska
 4. Zberová spoločnosť odpad vyzbiera a spracuje /raz za týždeň
 5. Cisterna spolu s odpadom putuje do bioplynovej elektrárne
 6. Tu sa po separácii nežiadúcich prvkov spracuje a zmení na elektrinu, teplo a výživné hnojivo

ČO so zberom kuchynských olejov?

 1. Doma si vysmažíme svoj obľúbený pokrm
 2. Vychladnutý olej zlejeme do uzatvárateľnej PET fľaše
 3. Odovzdáme do nádoby v mieste bydliska
 4. Zberová spoločnosť olej vyzbiera a spracuje
 5. Prefiltrovaný olej putuje cisternou do rafinérie
 6. V rafinérii sa  spracuje na znovu použiteľnú bionaftu

Do odpadov z kuchyne patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako aj zabalené potraviny po dátume spotreby v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli z kuchýň domácností a pod.

Do odpadov z kuchyne nepatria: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, odpady ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

            Veríme, že spoločnými silami sa nám úspešne podarí zaviesť aj túto povinnosť v zbere a likvidácii zmesového komunálneho odpadu.

O ďalšom postupe mesta pri zavádzaní tohto druhu zberu a likvidácie odpadu budete informovaní  formou osvety na našich internetových stránkach mesta aj formou letákov. 

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová