V čase vydania aktuálneho čísla Tlmačského echa, je mestskému zastupiteľstvu prekladaný Záverečný účet Mesta Tlmače za rok 2020. Ako si iste všetci dobre pamätáme, rok 2020 sa neniesol iba v znamení ťažkej pandemickej krízy, mesto Tlmače hospodárilo v rozpočtovom provizóriu. Pandemická kríza ale predovšetkým provizórium spôsobili, že samospráva počas rozpočtového provizória nemohla investovať svoje prostriedky do nových projektov. V mnohých ohľadoch v meste na toto obdobie „zastal čas“, na rad prišli iné hodnoty, do popredia sa dostali témy ako ľudský život, vzájomná pomoc, ochrana, bezpečnosť, zdravie. Ľudia sa zomkli a hľadali spoločnú ochranu tých najzraniteľnejších. Napriek tomu sme sa koncom roka a začiatkom tohto roka nevyhli prudkému úbytku nášho obyvateľstva a to predovšetkým z dôvodu ochorenia na COVID-19. V čase provizória sme sa aj napriek tomu venovali projektom, ktoré boli schválené ešte v predchádzajúcom rozpočtovom období. Na maximum a v súlade s upravenými podmienkami čerpania rozpočtu počas pandémie, sme mohli verejné prostriedky alokovať na bežné výdavky, opravy a údržby mestského majetku. K schváleniu rozpočtu na rok 2020 došlo dňa 24.9.2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Rozpočet na tento rok preto mohol nabrať konkrétne kontúry a samospráva opäť mohla naplniť svoje jednoznačné poslanie a tým je rozvoj mesta. Záverečný účet mesta teda mohol naplniť svoj obsah a konštatovať, že mesto v roku 2020 hospodárilo s prebytkom v sume 445. 864,45 €. O ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Býva zvykom, že sa dané prostriedky presunú do rezervného fondu pre nasledujúce obdobie a budú použité na ďalšie kapitálové, investičné výdavky v meste. Prebytkový výsledok hospodárenia však nie je iba znakom dobrého hospodárenia, je aj znakom nevyčerpania všetkých rozpočtovaných financií, ktoré si pre rôzne aktivity a činnosti v danom roku mesto predsavzalo. Aktuálnym dôvodom sú pandemická kríza a samozrejme rozpočtové provizórium, ktoré na dlhé mesiace ochromilo investičný chod mesta. Zároveň však dokazuje, že mesto hospodári obozretne, s prihliadnutím na percentuálne plnenia jednotlivých rozpočtových položiek.

            Predmetom posledných rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2020 bolo prijatie návratnej finančnú výpomoci v sume 77 491,- €, ktorá bola poskytnutá z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Finančná výpomoc bola na konci roka použitá na nákup pivných setov, stanov, ktoré slúžia občanom na mestských podujatiach, v dolnej časti bolo zakúpené a osadené detské ihrisko, z budovy novovybudovaného Komunitného centra na Topoľovej ulici sa odstránil nebezpečný azbest, na plne vyťaženom mestskom zemníku pod Tescom došlo k drveniu mnohých ton sute, uhradila sa mimoriadna splátka istiny termínovaného úveru. Vďaka tejto výpožičke došlo koncom roka aj k navýšeniu dlhodobo poddimenzovaného rozpočtu na vypilovanie stromov a údržbu zelene v meste. Odstránili sa pre zdravie a majetok ohrozujúce stromy, tiež stromy, ktoré v zmysle vydaného stavebného povolenia bránili k plnohodnotnej realizácii stavieb. Ich náhrada, je plánovaná v tomto roku.

            Pozitívny výsledok hospodárenia Mesta Tlmače za rok 2020 otvára priestor na nové aktivity a činnosti v roku 2021.

Jasné kontúry v oblasti investícii dostala výstavba Komunitného centra. V mesiaci apríl bola stavebná časť ukončená a aktuálne prebieha vnútorné vybavenie objektu. Veríme, že toto centrum už čoskoro dostane svoju finálnu podobu a bude môcť začať slúžiť svojmu cieľu: vytvárať komunitu a spájať ľudí, vykonávať komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu. Do týchto priestorov mesto plánuje presunúť aj aktivity našich dôchodcov, ktorí sú vždy svojou činnosťou zdravým príkladom komunity a spájania sa ľudí.

Ihneď za budovou nového Komunitného centra na Topoľovej ulici sa nachádza budova bývalej „šampusárne“. Iste si všetci pamätáte, že mesto Tlmače na jar 2020 získalo  nenávratný finančný príspevok vo výške 1.223.875,90 € na výstavbu Denného stacionára. Aktuálne stále prebieha dlhý a náročný proces verejného obstarávania na dodávateľa diela. Pandémia spôsobila, že vysoký dopyt po stavebnej činnosti prudko navýšil ceny materiálov a činnosti v stavebníctve, preto doteraz stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky bude potrebné navýšiť, čo však pre nás znamená doterajšie verejné obstarávanie zrušiť a vypísať nové s novými podmienkami. Aj keď to pre naše mesto znamená časový posun výstavby Denného stacionára, veríme, že v jeho konečnej fáze bude znamenať jeho kvalitnejšie prevedenie a kvalitnejšie poskytovanie služieb pre našu nielen staršiu generáciu.

Z predchádzajúceho obdobia sme zúročili dotáciu v rámci opatrení COVID- 19. Predmetom žiadosti bola výstavba verejných WC na Lipníku. Bola nám schválená vo výške 20.000 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 2220 eur. V týchto dňoch už stavba hygienických zariadení stojí  a ostávajú iba práce na fasáde a terénne úpravy. Nepredvídateľné práce v prípravnej fáze terénu ukrojili cca 6.000 € z nášho mestského rozpočtu, no veríme, že aj napriek tomu verejné toalety budú z dlhodobého hľadiska iba prínosom pre občanov a návštevníkov mesta a budú dôležitým článkom pri organizácii mestských podujatí.

Na konci roka 2020 prakticky počas vianočného obdobia sme riešili v objekte základnej školy v budove školskej jedálne havarijný stav kuchyne. Došlo ku kompletnej výmene elektrických rozvodov a rozvádzača. Investície do tohto objektu ešte neskončili a bude potrebné nakúpiť kuchynské vybavenie v sume 10.000 eur. Nové radiátory v tom čase dostala Materská škola na Novej ulici v dolnej časti, ktoré boli hradené z návratnej finančnej výpomoci.

Solárna nabíjacia stanica
– bude osadená na Potočnej ulici v dolnej časti Tlmáč

Dlhodobo neriešený objekt ZUŠ, ktorá sídli v areáli ZŠ možno dostane príležitosť na rekonštrukciu. Vo februári sme predložili žiadosť na jej rekonštrukciu z Európskych zdrojov financovania Envirofondu.

V tomto čase čakáme na vyhlásenie výzvy z Európskych zdrojov na financovanie opatrovateľskej služby.

Dôležitou je správa, že by v rámci Plánu obnovy SR mali byť alokované prostriedky na financovanie verejných vodovodov a kanalizácie. Mesto Tlmače márne čaká na financovanie dobudovania kanalizácie a výstavby ČOV v dolnej časti Tlmáč v celkovom objeme 10 miliónov eur.

V uplynulých dňoch mesto Tlmače vypracovalo projekt, ktorým sa v rámci Nadácie Pontis prihlásilo k získaniu grantu pod názvom „Solárna dobíjacia stanica Tlmače“. Získali sme sumu 5.561,78 eur na vybudovanie stanice, ktorá bude slúžiť nielen cyklistom ale aj turistom a bude spájať nové aj existujúce cykloturistické trasy.

Zaujímavou myšlienkou je v týchto dňoch výzva na podporu plnenia funkcií rodiny, v rámci ktorej je možné sa uchádzať o detské ihriská v celkovej sume do 50.000 eur.  Pre aktívny pohyb našich detí pripravujeme možnosti ako zriadiť park pohybu s Pumptrack dráhou a ďalšími aktivitami. Pre dospelých a nostalgicky naladených pripravujeme beachvolejbalové ihrisko.

 Na námestí ulíc ČSA a Slovanská v bývalom objekte potravín IMA sa opäť otvorí predajňa potravín, v týchto dňoch prebieha pred ním výstavba parkoviska a prístupovej komunikácie financovaná vlastníkom budovy, ktoré bude slúžiť verejnosti.

Práce a činností je stále veľa. Dôležitou súčasťou pri získavaní cenných námetov sú vždy občania, ich podnety aj samotné angažovanie sa vo veciach verejných. Sme presvedčení preto, že spätná väzba aj v rámci konštruktívnej kritiky je kľúčová. Iba tak sa môžeme posunúť vpred a naďalej rozvíjať naše mesto.

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová